Search result for

agile

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agile-, *agile*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agile(adj) กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง , ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง, อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail, brittle, feeble, Ant. strong, durable

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, ปราดเปรียว
fragile(adj) เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย, หักง่าย, อ่อนแอ

WordNet (3.0)
agile(adj) moving quickly and lightly, Syn. spry, quick, nimble
agile(adj) mentally quick, Syn. nimble
agilely(adv) in a nimble or agile manner; with quickness and lightness and ease; - Charles Dickens, Syn. nimbly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Agile

a. [ F. agile, L. agilis, fr. agere to move. See Agent. ] Having the faculty of quick motion in the limbs; apt or ready to move; nimble; active; as, an agile boy; an agile tongue. [ 1913 Webster ]

Shaking it with agile hand. Cowper. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Active; alert; nimble; brisk; lively; quick. [ 1913 Webster ]

Agilely

adv. In an agile manner; nimbly. [ 1913 Webster ]

Agileness

n. Agility; nimbleness. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว The Man in the Iron Mask (1998)
You have an amazing agility.คุณมีความปราดเปรียวที่น่าอัศจรรย์ Bicentennial Man (1999)
Heightened speed, strength, agility, the same killer instincts.ความเร็ว, ความแข็งแกร่ง และ ความคล่องตัว ที่ถูกทำให้สูงขึ้น สัญชาตญาณนักฆ่าเหมือนกัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
Pick a few agile fighters.เอายอดฝีมือไปจำนวนหนึ่ง Episode #1.9 (2006)
I'm stronger, faster, more agile.แข่งแกร่งขึ้น เร็วขึ้น ว่องไวขึ้น Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
It's fast and agile, but big enough to hit and to hit hard.มันรวดเร็วและว่องไว แถมยังตัวใหญ่ที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรง Lancelot (2008)
You'll be lighter, faster, more agile.คุณจะเบาขึ้น ไวขึ้น คล่องขึ้น The Dark Knight (2008)
Men have travelled from all four... corners of this great country... to compete in feats of strength and agility.หน่ม ๆ เดินทางมาจาก สี่มุม ของ ประเทศนี้ มา แข่งขันกัน ด้วย เท้าที่แกร่ง และว่องไว Made of Honor (2008)
A game of skill, agility, cunning.กีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความหลักแหลม After School Special (2009)
Strong, agile.แข็งแรง, กระฉับกระเฉงชึ้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Keepers need to be quick, agile.ผู้รักษาประตู ต้องไว คล่องตัว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agileCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวาดระไว(adv) quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
ว่องไว(adv) quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว
คล่องเเคล่ว(adj) agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[baēpbāng] (adj) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged  FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
ชะนีมือดำ[chanī meū dam] (n, exp) EN: Agile Gibbon
หักง่าย[hak ngāi] (adj) EN: fragile
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adv) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely  FR: activement ; lestement
เกรียบ[krīep] (adj) EN: brittle ; fragile ; crisp  FR: cassant ; fragile
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
นกกาฝากปากหนา[nok kāfāk pāk nā] (n, exp) EN: Thick-billed Flowerpecker  FR: Dicée à bec épais [ m ] ; Dicée agile [ m ] ; Dicée à gros bec [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agile

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agile
agilely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ,  ] agile; nimble; all settled; in order #24,740 [Add to Longdo]
灵快[líng kuài, ㄌㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ,   /  ] agile; quick #223,389 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt { adj } | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile [Add to Longdo]
Langschwanztachuri { m } [ ornith. ]Agile Tit Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) #1,613 [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) #14,049 [Add to Longdo]
素早く[すばやく, subayaku] (adv) quickly; nimbly; agilely; (P) #17,297 [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
さくい[sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article [Add to Longdo]
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily [Add to Longdo]
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article [Add to Longdo]
海松;水松[みる;すいしょう(水松);ミル, miru ; suishou ( mizu matsu ); miru] (n) (uk) Codium fragile (species of seaweed) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top