Search result for

agile

(52 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agile-, *agile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agile[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's fast and agile, but big enough to hit and to hit hard.มันรวดเร็วและว่องไว แถมยังตัวใหญ่ที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรง Lancelot (2008)
You'll be lighter, faster, more agile.คุณจะเบาขึ้น ไวขึ้น คล่องขึ้น The Dark Knight (2008)
Strong, agile.แข็งแรง, กระฉับกระเฉงชึ้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Keepers need to be quick, agile.ผู้รักษาประตู ต้องไว คล่องตัว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.แบบสรุปละกัน พวกคุณต้องการคนอ้วนซักคนที่ปราดเปรียว Investigative Journalism (2010)
We're going to need something agile.ต้องคล่องตัวมาก Fast Five (2011)
We know she was a woman ...strong, agile.เรารู้เพียงแต่ว่า เป็นผู้หญิง แข็งแรง ว่องไว The Politics of Time (2012)
He was agile too. You said that you fought him right? Were there anything specific to note?คุณบอกว่าคุณสู้กับเขา คุณสังเกตอะไรเป็นพิเศษบ้าง History of the Salaryman (2012)
Like an agile peacock.ขอโทษนะ Frozen (2013)
He's a big man. I don't think he's that agile.เขาตัวใหญ่ ไม่คิดว่าเขาคล่องแคล่วขนาดนั้น Behind the Red Curtain (2013)
I must say, he's quite agile for a man his size.ต้องบอกเลยว่า เขาค่อนข้างที่จะว่องไว กว่าคนปกติในรูปร่างขนาดนี้ The Man Who Saved Central City (2015)
You need to be skillful, agile, and above all, you need to be fast.ต้องเชี่ยวชาญ ตื่นตัว สำคัญสุด.. คือจะต้องไว Ant-Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agileCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวาดระไว[ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
ว่องไว[ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว
คล่องเเคล่ว[ADJ] agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
ชะนีมือดำ[n. exp.] (chanī meū dam) EN: Agile Gibbon   
หักง่าย[adj.] (hak ngāi) EN: fragile   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
เกรียบ[adj.] (krīep) EN: brittle ; fragile ; crisp   FR: cassant ; fragile
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light   FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
นกกาฝากปากหนา [n. exp.] (nok kāfāk pāk nā) EN: Thick-billed Flowerpecker   FR: Dicée à bec épais [m] ; Dicée agile [m] ; Dicée à gros bec [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGILE    AE1 JH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agile    (j) (a1 jh ai l)
agilely    (a) (a1 jh ai l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, ] agile; nimble; all settled; in order, #24,740 [Add to Longdo]
灵快[líng kuài, ㄌㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] agile; quick, #223,389 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile [Add to Longdo]
Langschwanztachuri {m} [ornith.]Agile Tit Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[, karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily [Add to Longdo]
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article [Add to Longdo]
海松;水松[みる;すいしょう(水松);ミル, miru ; suishou ( mizu matsu ); miru] (n) (uk) Codium fragile (species of seaweed) [Add to Longdo]
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable [Add to Longdo]
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agile \Ag"ile\, a. [F. agile, L. agilis, fr. agere to move. See
   {Agent}.]
   Having the faculty of quick motion in the limbs; apt or ready
   to move; nimble; active; as, an agile boy; an agile tongue.
   [1913 Webster]
 
      Shaking it with agile hand.       --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Active; alert; nimble; brisk; lively; quick.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agile
   adj 1: moving quickly and lightly; "sleek and agile as a
       gymnast"; "as nimble as a deer"; "nimble fingers"; "quick
       of foot"; "the old dog was so spry it was halfway up the
       stairs before we could stop it" [syn: {agile}, {nimble},
       {quick}, {spry}]
   2: mentally quick; "an agile mind"; "nimble wits" [syn: {agile},
     {nimble}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 agile /aʒil/ 
  agile

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 agile
  agile

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top