ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accost

AH0 K AO1 S T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accost-, *accost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost[VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
accost[VT] เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Jane,this isn't acceptable.First you accost my father-- oh,i wouldn't use the word "accost."คุณเจน นี่มันมากเกินไปแล้วนะ คุณไปพูดจาไม่ดีกับพ่อฉัน ผมคงไม่ใช้ คำว่า พูดไม่ดี The Scarlet Letter (2009)
I'm sorry to accost you here.ผมขอโทษที่ทักคุณตรงนี้ Human (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accostThe beggar accosted me for money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see   FR: accoster
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบฝั่ง[v. exp.] (thīep fang) FR: accoster ; aborder
เทียบท่า[v. exp.] (thīep thā) EN: enter the port   FR: accoster ; aborder

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOST AH0 K AO1 S T
ACCOSTED AH0 K AA1 S T AH0 D
ACCOSTING AH0 K AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accost (v) ˈəkˈɒst (@1 k o1 s t)
accosts (v) ˈəkˈɒsts (@1 k o1 s t s)
accosted (v) ˈəkˈɒstɪd (@1 k o1 s t i d)
accosting (v) ˈəkˈɒstɪŋ (@1 k o1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
話し掛ける(P);話しかける[はなしかける, hanashikakeru] (v1,vt) to accost a person; to talk (to someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\, v. i.
   To adjoin; to lie alongside. [Obs.] "The shores which to the
   sea accost." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\, n.
   Address; greeting. [R.] --J. Morley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\ (#; 115), v. t. [imp. & p. p. {Accosted}; p.
   pr. & vb. n. {Accosting}.] [F. accoster, LL. accostare to
   bring side by side; L. ad + costa rib, side. See {Coast}, and
   cf. {Accoast}.]
   1. To join side to side; to border; hence, to sail along the
    coast or side of. [Obs.] "So much [of Lapland] as accosts
    the sea." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To approach; to make up to. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak to first; to address; to greet. "Him, Satan thus
    accosts." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accost
   v 1: speak to someone [syn: {address}, {accost}, {come up to}]
   2: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited by
     a prostitute"; "The young man was caught soliciting in the
     park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top