ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

differentiation

D IH0 F ER0 EH2 N SH IY0 EY1 SH AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -differentiation-, *differentiation*
English-Thai: Nontri Dictionary
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
differentiationการเปลี่ยนสภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
differentiationการหาอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differentiationกระบวนการที่เซลล์ชนิดไม่จำเพาะจากตัวอ่อน เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
เช่น เซลล์หัวใจ เซลล์ตับ หรือเซลล์กล้ามเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differentiationการพัฒนาการ,การแบ่งตัวของเซลล์,แยกประเภท,ดีฟเฟอเรนชีเอชั่น,ดิฟเฟอเรนติเอชัน,การแยกชนิด,เซลล์มีการเจริญเติบโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toe differentiation in Egyptian art didn't happen until much later, particularly in women.นิ้วเท้าที่แตกต่างกัน ในศิลปะอียิปต์ ไม่เกิดขึ้นมากนัก จนกระทั่ง ในกลุ่มผู้หญิงพวกนั้น A Night at the Bones Museum (2009)
Three, our differentiation strategy. Four, our target market.เรื่องที่สาม ลักษณะเด่นหลัก เรื่องที่สี่ ปริมาณของขวัญในการชอปปิ้ง Episode #1.15 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFERENTIATION D IH0 F ER0 EH2 N SH IY0 EY1 SH AH0 N
DIFFERENTIATION D IH2 F ER0 EH2 N CH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
differentiation (n) dˌɪfərɛnʃɪˈɛɪʃən (d i2 f @ r e n sh i ei1 sh @ n)
differentiations (n) dˌɪfərɛnʃɪˈɛɪʃənz (d i2 f @ r e n sh i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differentiation {f} [math.]differentiation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディファレンシエーション[, deifarenshie-shon] (n) differentiation [Add to Longdo]
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n,vs) distinction; differentiation; classification; (P) [Add to Longdo]
結晶分化作用[けっしょうぶんかさよう, kesshoubunkasayou] (n) crystallization differentiation [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] (n,vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) [Add to Longdo]
社会分化[しゃかいぶんか, shakaibunka] (n,vs) social differentiation [Add to Longdo]
色分け[いろわけ, irowake] (n,vs) classification; color coding; colour coding; color keying; colour keying; differentiation using different colors (colours) [Add to Longdo]
製品差別化[せいひんさべつか, seihinsabetsuka] (n,vs) product differentiation [Add to Longdo]
微分法[びぶんほう, bibunhou] (n) differentiation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Differentiation \Dif`fer*en`ti*a"tion\, n.
   1. The act of differentiating.
    [1913 Webster]
 
       Further investigation of the Sanskrit may lead to
       differentiation of the meaning of such of these
       roots as are real roots.       --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) The act of distinguishing or describing a thing,
    by giving its different, or specific difference; exact
    definition or determination.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) The gradual formation or production of organs or
    parts by a process of evolution or development, as when
    the seed develops the root and the stem, the initial stem
    develops the leaf, branches, and flower buds; or in animal
    life, when the germ evolves the digestive and other organs
    and members, or when the animals as they advance in
    organization acquire special organs for specific purposes.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metaph.) The supposed act or tendency in being of every
    kind, whether organic or inorganic, to assume or produce a
    more complex structure or functions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 differentiation
   n 1: a discrimination between things as different and distinct;
      "it is necessary to make a distinction between love and
      infatuation" [syn: {differentiation}, {distinction}]
   2: the mathematical process of obtaining the derivative of a
     function
   3: (biology) the structural adaptation of some body part for a
     particular function; "cell differentiation in the developing
     embryo" [syn: {specialization}, {specialisation},
     {differentiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top