ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

differentiation

D IH0 F ER0 EH2 N SH IY0 EY1 SH AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -differentiation-, *differentiation*
English-Thai: Nontri Dictionary
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
differentiationการเปลี่ยนสภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
differentiationการหาอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differentiationกระบวนการที่เซลล์ชนิดไม่จำเพาะจากตัวอ่อน เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
เช่น เซลล์หัวใจ เซลล์ตับ หรือเซลล์กล้ามเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differentiationการพัฒนาการ,การแบ่งตัวของเซลล์,แยกประเภท,ดีฟเฟอเรนชีเอชั่น,ดิฟเฟอเรนติเอชัน,การแยกชนิด,เซลล์มีการเจริญเติบโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toe differentiation in Egyptian art didn't happen until much later, particularly in women.นิ้วเท้าที่แตกต่างกัน ในศิลปะอียิปต์ ไม่เกิดขึ้นมากนัก จนกระทั่ง ในกลุ่มผู้หญิงพวกนั้น A Night at the Bones Museum (2009)
Three, our differentiation strategy. Four, our target market.เรื่องที่สาม ลักษณะเด่นหลัก เรื่องที่สี่ ปริมาณของขวัญในการชอปปิ้ง Episode #1.15 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFERENTIATION D IH0 F ER0 EH2 N SH IY0 EY1 SH AH0 N
DIFFERENTIATION D IH2 F ER0 EH2 N CH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
differentiation (n) dˌɪfərɛnʃɪˈɛɪʃən (d i2 f @ r e n sh i ei1 sh @ n)
differentiations (n) dˌɪfərɛnʃɪˈɛɪʃənz (d i2 f @ r e n sh i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differentiation {f} [math.]differentiation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディファレンシエーション[, deifarenshie-shon] (n) differentiation [Add to Longdo]
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n,vs) distinction; differentiation; classification; (P) [Add to Longdo]
結晶分化作用[けっしょうぶんかさよう, kesshoubunkasayou] (n) crystallization differentiation [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] (n,vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) [Add to Longdo]
社会分化[しゃかいぶんか, shakaibunka] (n,vs) social differentiation [Add to Longdo]
色分け[いろわけ, irowake] (n,vs) classification; color coding; colour coding; color keying; colour keying; differentiation using different colors (colours) [Add to Longdo]
製品差別化[せいひんさべつか, seihinsabetsuka] (n,vs) product differentiation [Add to Longdo]
微分法[びぶんほう, bibunhou] (n) differentiation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Differentiation \Dif`fer*en`ti*a"tion\, n.
   1. The act of differentiating.
    [1913 Webster]
 
       Further investigation of the Sanskrit may lead to
       differentiation of the meaning of such of these
       roots as are real roots.       --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) The act of distinguishing or describing a thing,
    by giving its different, or specific difference; exact
    definition or determination.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) The gradual formation or production of organs or
    parts by a process of evolution or development, as when
    the seed develops the root and the stem, the initial stem
    develops the leaf, branches, and flower buds; or in animal
    life, when the germ evolves the digestive and other organs
    and members, or when the animals as they advance in
    organization acquire special organs for specific purposes.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metaph.) The supposed act or tendency in being of every
    kind, whether organic or inorganic, to assume or produce a
    more complex structure or functions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 differentiation
   n 1: a discrimination between things as different and distinct;
      "it is necessary to make a distinction between love and
      infatuation" [syn: {differentiation}, {distinction}]
   2: the mathematical process of obtaining the derivative of a
     function
   3: (biology) the structural adaptation of some body part for a
     particular function; "cell differentiation in the developing
     embryo" [syn: {specialization}, {specialisation},
     {differentiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top