Search result for

arty

AA1 R T IY0   
49 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arty-, *arty*
English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arty[ADJ] ที่มีความเป็นศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
arty.abbr. Artillery
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
party(พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม,เส้นแบ่งเขต,แนวนโยบาย
party mann. สมาชิกพรรค
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
party walln. ผนังร่วม,กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go for the kind of arty books that move readers.ผมเน้นที่ประเภท หนังสือที่มีศิลป์ในตัว สำหรับกระตุ้นผู้อ่าน Do It, Monkey (2009)
Arty Brand, ex-military.คนที่ชื่ออาร์ตี้ อดีตทหาร Oiled (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhon phāinøk) EN: outsider ; third party ; unauthorized person   
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club   FR: assemblée [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai neung) EN: any side ; any party   FR: ni pour l'un ni pour l'autre
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTY AA1 R T IY0
ARTY'S AA1 R T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arty (j) ˈaːtiː (aa1 t ii)
arty-crafty (j) ˌaːtɪ-krˈæftiː (aa2 t i - k r a1 f t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オポジションパーティー[, opojishonpa-tei-] (n) opposition party [Add to Longdo]
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arty \arty\ adj.
   1. showily imitative of art or artists.
 
   Syn: artsy
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arty
   adj 1: showily imitative of art or artists

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top