ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*small-minded*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: small-minded, -small-minded-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small-minded[ADJ] ใจแคบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ The Birdcage (1996)
Small minds breed small-minded superstitions.คนบ้านนอกเชื่อโชคลางบ้าๆ บอๆ Dead Silence (2007)
I am very disappointed in you and your small-mindedness.ฉันผิดหวังในตัวแกว่ะ ทำไมเป็นคนแบบเนี้ย Strange Love (2008)
Must you always be so small-minded?แกนี่มันใจแคบจริงๆ The Arrival (2008)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
I told myself their fear was nothing but small-mindedness,ฉันบอกกับตัวเองว่าความกลัวของพวกเขาเป็นแค่จิตใจที่คิดไปเอง Scratches (2009)
And have little patience. For small-minded bureaucrats.และมีความอดทนน้อย ต่อข้าราชการไร้สมอง What Lies Below (2010)
You're so small-minded.โถ่.. Episode #1.4 (2010)
are small-minded,ใจแคบ Farewell Letter (2011)
"trash-filled rags for small-minded individuals"?ว่าไร้สาระ แล้วก็มีแต่คนสิ้นคิดเท่านั้นที่อ่านน่ะ Salon of the Dead (2012)
He's just another small-minded mutt!เขาก็แค่สุนัขพันทางใจแคบอีกตัวนึง (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I offered you the opportunity to share in the greatest advancement in the history of our race, and the small-mindedness of your religion has literally kept you in the dark!ฉันเสนอโอกาสให้ เพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของชนชาติเรา Gone, Gone, Gone (2012)
So small-minded.ใจแคบมาก The Doctor (2012)
Why should he have to defend himself to a bunch of small-minded people who think someone is a thief just because they don't tuck in their shirt?ทำไมเขาต้องไปแก้ตัว กับพวก สมองตื้น ที่คิดว่าพ่อเป็นขโมยด้วย แค่เพียงเพราะเขาไม่ได้เอาเสื้อเขาข้างในงั้นเหรอ? I'm Your Puppet (2013)
It's petty. Small-minded.มันเล็กน้อย ใจแคบ We Are Family (2013)
Not the way I do it. Everything your father put in you-- his cowardice, his small-mindedness, his hate--ฉันจะไม่ทำให้เจ็บ ทุกอย่างที่พ่อของเธอฝังหัวเธอไว้ At Last (2013)
Small-minded, fear-driven bureaucrats.คิดตื้นๆ พวกข้าราชการก็อย่างนี้ The Grey Hat (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
small-minded (j) smˈɔːl-mˈaɪndɪd (s m oo1 l - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨㄛˋ, / ] dirty; small-minded, #36,009 [Add to Longdo]
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded, #59,368 [Add to Longdo]
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] small-minded; petty; narrow-minded, #78,603 [Add to Longdo]
褊狭[biǎn xiá, ㄅㄧㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; small-minded, #179,133 [Add to Longdo]
鼠肚鸡肠[shǔ dù jī cháng, ㄕㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧ ㄔㄤˊ, / ] small-minded, #259,569 [Add to Longdo]
斗筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, ] a small-minded person; a bean-counter, #741,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
小人閑居[しょうじんかんきょ, shoujinkankyo] (exp) a small-minded person being idle (tends to do evil) [Add to Longdo]
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 small-minded
   adj 1: contemptibly narrow in outlook; "petty little comments";
       "disgusted with their small-minded pettiness" [syn:
       {petty}, {small-minded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top