ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archetypal*

AA1 R K T AY1 P AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archetypal, -archetypal-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Monty's archetypal canine subconscious...มอนตี้เป็นหมาที่มีจิตใต้สำนึกเฉพาะตัว Deadline (2011)
Pandora is an archetypal figure, present in a plethora of cultures.แพนโดราเหมือนอะไรที่เป็นต้นแบบ ปรากฏตัวในวัฒนธรรมมากมาย The Sisters Mills (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามแบบฉบับ[ADJ] typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHETYPAL    AA1 R K T AY1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archetypal    (j) ˌaːkɪtˈaɪpl (aa2 k i t ai1 p l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P) [Add to Longdo]
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archetypal \Ar"che*ty`pal\, a.
   Of or pertaining to an archetype; consisting a model (real or
   ideal) or pattern; original. "One archetypal mind."
   --Gudworth.
   [1913 Webster]
 
   Note: Among Platonists, the archetypal world is the world as
      it existed as an idea of God before the creation.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top