ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*admirably*

AE1 D M ER0 AH0 B L IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: admirably, -admirably-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. - Congratulations. You've succeeded admirably.ใช่ค่ะ ยินดีด้วย ลูกทำสำเร็จแบบน่าประทับใจเลย American Beauty (1999)
- Yeah, I know, but I mean, you held your own more than admirably.-พวกเขาเยี่ยมทั้งคู่ -ครับ ผมรู้ แต่ผมหมายถึง... คุณเองก็เคยได้รับความนิยม Match Point (2005)
I might add, you handled admirably.ที่เธอควรจะรวมมันไว้ด้วยคือ เธอรับมือมันได้อย่างน่าชื่นชม The Grandfather (2009)
Admirably?น่าชื่นชมหรอครับ? The Grandfather (2009)
I need everyone... to continue performing admirably.ผมต้องการให้... ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้ดีต่อไป Star Trek (2009)
Hey! I am restraining from freaking out quite admirably.ผมก็กำลังควบคุมตัวเอง ไม่ให้เสียสติไปเหมือนกันแหละ The Long Way Down Job (2011)
The crew as always continues to act admirably despite the rigors of our extended stay here in outer space.ลูกเรืออยู่เสมอยังคงทำหน้าที่ อย่างน่าทึ่งแม้จะมี ความโหดร้ายของการเข้าพัก ต่อเนื่องของเราที่นี่ในพื้นที่รอบนอก Star Trek Beyond (2016)
I still don't know why we're doing this. We going to behave, admirably.ฉันยังไม่เข้าใจเราจะมากันทำไม Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirablyHe acquitted himself admirably at the track meet.
admirablyHe did it by himself, and admirably.
admirablyMy mother has borne her sorrow admirably.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRABLY    AE1 D M ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirably    (a) ˈædmɪrəbliː (a1 d m i r @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewundernswert; vortrefflich {adv}admirably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Admirably \Ad"mi*ra*bly\, adv.
     In an admirable manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top