Search result for

นักวิเคราะห์

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักวิเคราะห์-, *นักวิเคราะห์*
Some results are hidden.
configure
Language
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิเคราะห์(n) analyst, Example: ในอนาคตบริษัทของเราจะจ้างนักวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบอีกสามคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการวิเคราะห์, ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคระห์
นักวิเคราะห์ข่าว(n) commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ, Example: ตำแหน่งงานของนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรมีความรู้หลายด้าน ด้านหนึ่งคือความรู้ในระบบที่กำลังวิเคราะห์ว่าระบบนั้นควรมีวิธีการทำงานอย่างไร ด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน อีกด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นคนช่างสังเกต และช่างถามเพื่อจะได้สามารถกำหนดหาความต้องการและระบุปัญหาในระบบงานเดิมได้ [คอมพิวเตอร์]
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ, ผู้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not an analyst.คุณไม่ใช่นักวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์ Basic Instinct (1992)
He had a nickname at the Academy.กล่าวได้ว่า เขาเป็นนักวิเคราะห์ ด้านอาชญากรรมรุนแรง ที่เยี่ยมที่สุด Deep Throat (1993)
Psychiatrist. We should both see him.เราทั้งคู่น่าจะไปพบนักวิเคราะห์ทางจิต Junior (1994)
If we're meant to be analysts, we'd be working upstairs!ถ้าเรากำลังหมายถึงการเป็นนักวิเคราะห์ที่เราต้องการจะทำงานชั้นบน! Cubeº: Cube Zero (2004)
Didn't think you could hide that from an old profiler, now, did ya?อย่าคิดว่าคุณจะปิดมันจาก นักวิเคราะห์เก่าได้น่า ใช่ไหม? Extreme Aggressor (2005)
- You're a corporate research analyst. - Research analyst.คุณเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงิน The Devil Wears Prada (2006)
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ The Rat (2006)
He's an analyst.- เขาเป็นนักวิเคราะห์ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Douglas Freeman, analyst.ดักลาส ฟรีแมน_BAR_ นักวิเคราะห์ Rendition (2007)
- Lee... analyst is not a jackal.- ลี นักวิเคราะห์ไม่ค่อยถ่อยนะ Rendition (2007)
Say hello to our Autonomous Reconnaissanceทักทายนักวิเคราะห์ภาพรวม Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิเคราะห์[nakwikhrǿ] (n) EN: analyst  FR: analyste [ m ]
นักวิเคราะห์ข่าว[nak wikhrǿ khāo] (n, exp) EN: commentator ; news analyst  FR: commentateur [ m ] ; commentatrice [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyst(n) นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst(n) นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist
news commetator(n) นักวิเคราะห์ข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์, นักวิเคราะห์, ผู้ติ

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top