Search result for

trusté

(51 entries)
(0.1763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trusté-, *trusté*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trustee    [N] ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
trusteeship    [N] หน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trusteeทรัสตี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeผู้จัดการทรัสต์, ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeshipภาวะทรัสตี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Trusteeship Council of the United Nationsคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์
คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนสนิท [N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คู่ใจ    [N] lover, See also: trusted couple, partner, mate, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง, Example: สาเหตุของการหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงเจอคู่ใจตัวจริง, Count unit: คน
คู่หู    [ADJ] intimate, See also: trusted, bosom, Syn. สนิท, Example: ผมกับชาติเราเป็นเพื่อนคู่หูขี่จักรยานยนต์ไปหาเจ้าทุกข์ในตอนเย็นทุกวัน, Thai definition: ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน
คู่หู    [N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่หูของเขาหายหน้าไปสองเดือนโดยไม่ติดต่อมาเลย, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เหลาะแหละ[X] (lolae) EN: frivolous ; not trusted   FR: insouciant ; frivole
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver   FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī waijai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante   
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted   
ทรัสตี[n.] (thratsatī) EN: trustee   
ต้นห้อง [n.] (ton hǿng) EN: trusted servant   FR: valet de chambre [m] ; domestique [m]
ไว้เนื้อเชื่อใจ [adj.] (waineūacheūajai) EN: trusted   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUSTED    T R AH1 S T AH0 D
TRUSTEE    T R AH2 S T IY1
TRUSTEES    T R AH2 S T IY1 Z
TRUSTEE'S    T R AH2 S T IY1 Z
TRUSTEES'    T R AH2 S T IY1 Z
TRUSTEESHIP    T R AH2 S T IY1 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trusted    (v) (t r uh1 s t i d)
trustee    (n) (t r uh1 s t ii1)
trustees    (n) (t r uh1 s t ii1 z)
trusteeship    (n) (t r uh1 s t ii1 sh i p)
trusteeships    (n) (t r uh1 s t ii1 sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラスティ[, torasutei] (n) {comp} trustee [Add to Longdo]
管財人[かんざいにん, kanzainin] (n) trustee; receiver; administrator [Add to Longdo]
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend) [Add to Longdo]
言付かる[ことづかる, kotodukaru] (v5r,vt) to be entrusted with; to be asked to [Add to Longdo]
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
国連信託統治理事会[こくれんしんたくとうちりじかい, kokurenshintakutouchirijikai] (n) UN Trusteeship Council [Add to Longdo]
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受托人[shòu tuō rén, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ, / ] trustee [Add to Longdo]
受托者[shòu tuō zhě, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄓㄜˇ, / ] trustee [Add to Longdo]
托管[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ, ] trusteeship; to trust [Add to Longdo]
亲信[qīn xìn, ㄑㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ, / ] trusted aide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host [Add to Longdo]
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality [Add to Longdo]
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top