ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trustee

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trustee-, *trustee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trustee(n) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
trusteeship(n) หน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) , ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน, กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ, ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์, ดินแดนในอารักขา, ดินแดนในอาณัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
trustee(n) ผู้ดูแล, ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trusteeทรัสตี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeผู้จัดการทรัสต์, ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์, Example: คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Call the trustees. Take that tub of shit down to the infirmary.เรียกคณะกรรมาธิการ ใช้อ่างอึลงไปที่โรงพยาบาล The Shawshank Redemption (1994)
Suresh's uncle is a trustee. I'll pay the fees tomorrow.ลุงของซูเรชเป็นผู้ดูแลเอง ผมจะจ่ายค่าเรียนพรุ่งนี้เลย Like Stars on Earth (2007)
Ηe was referred by the trustees, you see.ผู้ได้รับหมอบหมายก็อ้างชื่อเขาด้วย Like Stars on Earth (2007)
Yeah, after the crash, our trustees froze all assets until they could reevalua the portfolio.หลังจากบริจาคครบแล้ว กรรมการด้านทรัพย์สินของเราหยุดไว้ จนกว่าจะปรับปรุงแผนงานใหม่ได้ The Bond in the Boot (2009)
And today's events come just days before court-appointed trustee Patricia Hewes is scheduled to formally begin her inquiry into the Tobin family.และเหตุการณ์วันนี้มาถึงก่อนหน้า วันที่ Patricia Hewesผู้ดูแลทรัพย์สินที่ศาลตั้ง ได้กำหนดวัน อย่าง Your Secrets Are Safe (2010)
The Board of Trustees' Annual Circle of Gold Gala.The Board of Trustees' Annual Circle of Gold Gala When in Rome (2010)
Being that I'm the estate's trustee.ในฐานะผู้จัดการมรดก Under Control (2010)
Trustees of the hospital feel that makes you uniquely qualified.ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของรพ. ดูดีมีความน่าเชื่อถือ Remember Paul? (2010)
- The trustees are the problem. - The principal's a good guy.ตอนนี้กรรมธิการกำลังมีปัญหา ครูใหญ่เป็นคนดีนะ From Up on Poppy Hill (2011)
Now, Delgado called the head of the GGE board of trustees directly to make his demands.เดลกาโด้ติดต่อหัวหน้า ฝ่ายบริหารของGGEเพื่อเรียกร้องโดยตรง Welcome to the Occupation (2011)
Woods was elected to the Board of Trustees and put in charge of the endowment fund.วู้ด ได้รับเลือกให้เข้าบอร์ดบริหารของผู้ดูแล และอยู่ในตำแหน่งผู้ดูแลกองทุนบริจาค Upper West Side Story (2012)
I'm sure guardians and trustees will be coming out of the woodwork.ฉันมั่นใจว่าผู้ปกครอง และผู้จัดการมรดกจะ ออกไปกันหมดน่ะสิ Heathridge Manor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trusteeThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัสตี[thratsatī] (n) EN: trustee

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trustee
trustees
trustee's
trustees'
trusteeship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trustee
trustees
trusteeship
trusteeships

WordNet (3.0)
trustee(n) a person (or institution) to whom legal title to property is entrusted to use for another's benefit, Syn. legal guardian
trusteeship(n) the position of trustee
regent(n) members of a governing board, Syn. trustee

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Trustee

n. (Law) A person to whom property is legally committed in trust, to be applied either for the benefit of specified individuals, or for public uses; one who is intrusted with property for the benefit of another; also, a person in whose hands the effects of another are attached in a trustee process. [ 1913 Webster ]


Trustee process (Law), a process by which a creditor may attach his debtor's goods, effects, and credits, in the hands of a third person; -- called, in some States, the process of foreign attachment, garnishment, or factorizing process. [ U. S. ]
[ 1913 Webster ]

Trustee

v. t. 1. To commit (property) to the care of a trustee; as, to trustee an estate. [ 1913 Webster ]

2. (Law) To attach (a debtor's wages, credits, or property in the hands of a third person) in the interest of the creditor. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

Trustee process

. (Law) The process of attachment by garnishment. [ U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Trusteeship

n. The office or duty of a trustee. [ 1913 Webster ]

Trustee stock

. (Finance) High-grade stock in which trust funds may be legally invested. [ Colloq. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托管[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ,  ] trusteeship; to trust #6,429 [Add to Longdo]
受托人[shòu tuō rén, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ,    /   ] trustee #26,734 [Add to Longdo]
受托者[shòu tuō zhě, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄓㄜˇ,    /   ] trustee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkursverwalter { m }trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
トラスティ[torasutei] (n) { comp } trustee [Add to Longdo]
管財人[かんざいにん, kanzainin] (n) trustee; receiver; administrator [Add to Longdo]
国連信託統治理事会[こくれんしんたくとうちりじかい, kokurenshintakutouchirijikai] (n) UN Trusteeship Council [Add to Longdo]
受託会社[じゅたくがいしゃ, jutakugaisha] (n) trustee company [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee [Add to Longdo]
信託統治[しんたくとうち, shintakutouchi] (n) trusteeship [Add to Longdo]
信託統治理事会[しんたくとうちりじかい, shintakutouchirijikai] (n) Trusteeship Council [Add to Longdo]
信任統治制度[しんにんとうちせいど, shinnintouchiseido] (n) trusteeship system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top