Search result for

summons

(47 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summons-, *summons*, summon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summons[N] การออกหมายเรียก, Syn. subpoena, indictment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call

English-Thai: Nontri Dictionary
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summonsหมายเรียก [ดู subpoena ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summonsหมายเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summons to answerหมายเรียกให้แก้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a box that summons many different calamities when you open it.ไม่อยากได้กล่องแล้วเหรอ Goemon (2009)
Batiatus summons you.บาเทียทัสเรียกหาเจ้า The Thing in the Pit (2010)
Sheldon, this is a summons.เชลดอน นี่มันหมายเรียก The Excelsior Acquisition (2010)
A summons for what?หมายเรียกอะไร The Excelsior Acquisition (2010)
Okay, then why is a summons for a traffic violation committed in your car, bearing your license plates, coming to me?โอเค งั้นทำไมหมายเรียก\ ฝ่าฝืนกฎจราจร ของรถเธอ แล้วก็\ ทะเบียนรถเธอ ถึงส่งมาที่ฉันละ The Excelsior Acquisition (2010)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
It's a court summons-- child endangerment-- 'cause there's been a line of would-be Cheerios!การทดสอบสำหรับเด็กใหม่ เพราะว่ามีมาตรฐานสำหรับสมาชิกทีมเชียร์! Audition (2010)
Handsome's also got a farebeat arrest in April on West 4th Street and a discon summons in June at 31st Street and Northern Boulevard.รูปหล่อ เคยถูกจับในเดือนเมษายน ที่ 45 ถนนเวสท์ มีหมายเรียกในเดือนมิถุนายน ถนน 31 นอร์เทอร์ บลูวาร์ด Samaritan (2010)
A farebeat summons from 149th and Third on the number two, and a stop and frisk from Westchester and Courtland.คนเบี้ยวค่าโดยสารนั่น ถูกเรียกจาก 149 ตู้สามขบวนรถสาย 2 ถึงสถานีย่อย ก็โดดลงรถไประหว่าง เมืองเวสท์เชดเตอร์กับคอร์ทแลนด์ Samaritan (2010)
Summons.เรียกเข้ามา Dae Mul (2010)
Summons the defendant.เชิญจำเลย Dae Mul (2010)
Summons...หมายเรียกตัว... Tooth Fairy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summonsThe smell of cut grass summons up images of hot summer afternoons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเรียก[N] summons, Syn. หมายศาล, หมาย, Example: พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ถูกกล่าวหา มามอบตัวสู้คดีกัน, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ในคดีอาญา หมายถึง หมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document   FR: mandat [m]
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; warrant ; writ of summons to appear ; subpoena   
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ   FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMONS    S AH1 M AH0 N Z
SUMMONSED    S AH1 M AH0 N Z D
SUMMONSES    S AH1 M AH0 N Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summons    (v) (s uh1 m @ n z)
summonsed    (v) (s uh1 m @ n z d)
summonses    (v) (s uh1 m @ n z i z)
summonsing    (v) (s uh1 m @ n z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterungsbescheid {m}summons to attend one's medical examination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow [Add to Longdo]
喚問[かんもん, kanmon] (n,vs) summons; (P) [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) [Add to Longdo]
呼び出し状[よびだしじょう, yobidashijou] (n) summons [Add to Longdo]
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
差し紙[さしがみ, sashigami] (n) (Edo-period) summons [Add to Longdo]
召し[めし, meshi] (n) summons; call [Add to Longdo]
召喚[しょうかん, shoukan] (n,vs,adj-no) summons; (P) [Add to Longdo]
召喚状[しょうかんじょう, shoukanjou] (n) call; summons; subpoena [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传票[chuán piào, ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] summons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summons \Sum"mons\, n.; pl. {Summonses}. [OE. somouns, OF.
   sumunse, semonse, semonce, F. semonce, semondre to summon,
   OF. p. p. semons. See {Summon}, v.]
   1. The act of summoning; a call by authority, or by the
    command of a superior, to appear at a place named, or to
    attend to some duty.
    [1913 Webster]
 
       Special summonses by the king.    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       This summons . . . unfit either to dispute or
       disobey.               --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       He sent to summon the seditious, and to offer
       pardon; but neither summons nor pardon was regarded.
                          --Sir J.
                          Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A warning or citation to appear in court; a written
    notification signed by the proper officer, to be served on
    a person, warning him to appear in court at a day
    specified, to answer to the plaintiff, testify as a
    witness, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A demand to surrender.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summons \Sum"mons\, v. t.
   To summon. [R. or Colloq.] --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 summons
   n 1: a request to be present; "they came at his bidding" [syn:
      {bidding}, {summons}]
   2: an order to appear in person at a given place and time
   3: a writ issued by authority of law; usually compels the
     defendant's attendance in a civil suit; failure to appear
     results in a default judgment against the defendant [syn:
     {summons}, {process}]
   v 1: call in an official matter, such as to attend court [syn:
      {summon}, {summons}, {cite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top