Search result for

sonné

(59 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonné-, *sonné*
Possible hiragana form: そんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sonnet[N] โคลง 14 บรรทัดซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสตายตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sonnet(ซอน'นิท) n.,vi.,vt. (ประพันธ์,เฉลิมฉลอง) โครง 14 บรรทัด
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
personnel(เพอซะเนล') n. เจ้าหน้าที่,พนักงาน,บุคลากร, Syn. staff,persons,crew

English-Thai: Nontri Dictionary
sonnet(n) โคลงชนิดหนึ่ง,ซ็อนเน็ต
personnel(n) พนักงาน,บุคลากร,เจ้าหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sonnetบทร้อยกรองซอนเนต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonnet cycleชุดบทร้อยกรองซอนเนต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sonneratia caseolarisลำพู [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines

CMU English Pronouncing Dictionary
SONNE    S AA1 N
SONNET    S AA1 N EH0 T
SONNEN    S AA1 N AH0 N
SONNER    S AA1 N ER0
SONNETT    S AA1 N AH0 T
SONNETS    S AA1 N EH0 T S
SONNEBORN    S AA1 N AH0 B AO0 R N
SONNENFELD    S AA1 N AH0 N F EH0 L D
SONNENBERG    S AA1 N AH0 N B ER0 G
SONNENBURG    S AA1 N AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sonnet    (n) (s o1 n i t)
sonnets    (n) (s o1 n i t s)
sonneteer    (n) (s o2 n i t i@1 r)
sonneteers    (n) (s o2 n i t i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十四行诗[shí sì háng shī, ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄤˊ ㄕ, / ] sonnet, #92,673 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sonnenschein(n) |der, nur Sg.| แสงตะวัน, See also: Sonnenlicht,
Sonnensystem(n) |das| ระบบสุริยะ
Image:
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソネット[, sonetto] (n) (1) sonnet; (2) {comp} SONET; SO-NET [Add to Longdo]
ポートジャクソンネコザメ[, po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
医療関係者[いりょうかんけいしゃ, iryoukankeisha] (n) medical personnel [Add to Longdo]
延べ人員;延人員[のべじんいん, nobejin'in] (n) total personnel [Add to Longdo]
関係者以外立入禁止[かんけいしゃいがいたちいりきんし, kankeishaigaitachiirikinshi] (exp) (on a sign) No Unauthorized Persons; No Unauthorized Entry; Authorized Personnel Only [Add to Longdo]
館員[かんいん, kan'in] (n) personnel (of public building) [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
貴官[きかん, kikan] (n) (hon) you (used to address government officials, military personnel, etc.) [Add to Longdo]
軍人[ぐんじん, gunjin] (n) military personnel; soldier; (P) [Add to Longdo]
交流人事[こうりゅうじんじ, kouryuujinji] (n) personnel shuffle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
太陽[たいよう, taiyou] Sonne [Add to Longdo]
太陽暦[たいようれき, taiyoureki] Sonnenkalender [Add to Longdo]
日の入り[ひのいり, hinoiri] Sonnenuntergang [Add to Longdo]
日の出[ひので, hinode] Sonnenaufgang [Add to Longdo]
日傘[ひがさ, higasa] Sonnenschirm [Add to Longdo]
日光[にっこう, nikkou] Sonnenlicht, Sonnenschein [Add to Longdo]
日光浴[にっこうよく, nikkouyoku] Sonnenbaden [Add to Longdo]
日焼け[ひやけ, hiyake] Sonnenbrand, Sonnenbraeune [Add to Longdo]
陽光[ようこう, youkou] Sonnenschein, Sonnenstrahlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top