Search result for

signature

(73 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signature-, *signature*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signature[N] ลายเซ็น, See also: สัญลักษณ์, สัญญาณ, Syn. mark, sign, stamp, autograph
signature[N] การเซ็นชื่อ, See also: การลงนาม
signature[N] เพลงประจำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signature(ซิก'นะเชอะ) n. ลายเซ็น,ลายมือชื่อ,การเซ็นชื่อ,การลงนาม,สัณญาณ,สัญลักษณ์, Syn. name,autograph

English-Thai: Nontri Dictionary
signature(n) ลายมือชื่อ,ลายเซ็น,การลงนาม,การเซ็นชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signatureลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
signatureลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatureลายเซ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signature fileแฟ้มลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
signatureลายเซ็น, ลายเซ็น, ลายมือชื่อ [คอมพิวเตอร์]
Signature (Law)ลายมือชื่อ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Signatures (Writing)ลายมือชื่อ (การเขียน) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have six hours to get a thousand signaturesคุณมีเวลา 6 ชั่วโมงที่จะได้ หนึ่งพันลายเซ็นนะ Chuck in Real Life (2008)
I've wanted to change my signature scent.ฉันตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนน้ำหอมกลิ่นประจำตัวฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
I want his signature on the paperwork.ผมต้องการให้เขาเซ็นต์รับรองบนเอกสาร Emancipation (2008)
We have gotten signatures stating that Hong Gil Dong and the workers were responsible.เราต้องการการลงนามยินยอมว่าฮงกิลดงและพวกคนงานเป็นคนกระทำ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Minister of Incheon said we'll need the signature before we can meet with the Chief of Intelligence.รัฐมนตรีของอนชอนพูดว่า เราต้องการแค่ลายเซ็น ก่อนที่เราจะสามารถพบกับ หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับ. Episode #1.5 (2008)
That's his signature. Anonymity.แบบฉบับของเขา ไม่ระบุชื่อ Body of Lies (2008)
I need your signature here for a supply requisition;ฉันต้องการลายเซ็นของคุณในใบเบิกของค่ะ Changeling (2008)
Just missing his signature.ขาดก้อเพียงแค่ลายเซ็น Quantum of Solace (2008)
Any signature, and she'll be on us.สัญญาณทุกอย่าง และเธอกำลังหาเราอยู่ WarGames: The Dead Code (2008)
Satellites, heat signatures.ดาวเทียมตรวจจับสัญญาณความร้อน WarGames: The Dead Code (2008)
200 on signature?จ่ายทันที 200 ตอนเซ็นต์สัญญาินี่น่ะ? Frost/Nixon (2008)
I need your signature before I pay them.ฉันต้องการลายเซ็นของคุณก่อนที่ฉันจะจ่ายเงินค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
signatureFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.
signatureHe went around the neighborhood collecting signatures.
signatureI attached my signature to the document.
signatureMay I have a signature?
signaturePlease return one set to us with your signature.
signatureThe document bore his signature.
signatureThe people were in a line to get the signature of the president.
signatureThis letter bears no signature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายมือชื่อ[N] signature, Syn. ลายเซ็น, Example: ฝรั่งบางคนก็บ้าลายเซ็นกัน ถ้าเอาลายมือชื่อของนักเขียนมีชื่อบางคนไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองมากโขอยู่
ลายเซ็น[N] signature, Example: ลายเซ็นของเขาเป็นลายเซ็นปลอมแน่ๆ, Thai definition: ลายมือชื่อที่เขียนหวัด
ลายมือ[N] signature, Syn. ลายมือชื่อ, ลายเซ็น, Example: การกู้ยืมจะต้องลงลายมือผู้ยืมเป็นสำคัญ, Thai definition: ชื่อของบุคคลซึ่งเขียนด้วยตนเอง
การลงนาม[N] signature, Syn. การลงชื่อ, การทำสัญญา, Example: ที่ประชุมมีการลงนามอนุมัติการสร้างสะพานในปีหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงนาม[n.] (kān longnām) EN: signature ; signing   FR: signature [f]
การเซ็น[n.] (kān sen) EN: signing   FR: signature [f]
การเซ็นชื่อ[n. exp.] (kān sen cheū) EN: signing   FR: signature [f]
การเซ็นลอย[n. exp.] (kān sen løi) EN: blank endorsement   FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสัญญา[n. exp.] (kān sen sanyā) EN: signing a contract   FR: signature d'un contrat [f]
ลายมือชื่อ[n.] (lāimeūcheū) EN: signature   FR: signature [f]
ลายเซ็น[n.] (lāisen) EN: signature   FR: signature [f]
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name   FR: signer ; apposer sa signature
ลงพระปรมาภิไธย[v. exp.] (long Phra Poramāphithai) EN: affix the royal signature   FR: apposer la signature royale

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNATURE    S IH1 G N AH0 CH ER0
SIGNATURES    S IH1 G N AH0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signature    (n) (s i1 g n @ ch @ r)
signatures    (n) (s i1 g n @ ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennmelodie {f} | Kennmelodien {pl}signature tune | signature tunes [Add to Longdo]
Signatur {f} | Signaturen {pl}signature | signatures [Add to Longdo]
Unterschrift {f} | Unterschriften {pl} | eigenhändige Unterschrift {f}signature | signatures | autograph signature [Add to Longdo]
Unterschriftenmappe {f}signature folder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
ウイルスシグネチャ[, uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature [Add to Longdo]
サイン[, sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P) [Add to Longdo]
シグナチャー[, shigunacha-] (n) signature; (P) [Add to Longdo]
シグネチャ[, shigunecha] (n) {comp} signature [Add to Longdo]
シグネチャー[, shigunecha-] (n) signature [Add to Longdo]
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] (n) {comp} digital signature [Add to Longdo]
デジタル署名[デジタルしょめい, dejitaru shomei] (n) {comp} digital signature [Add to Longdo]
デジタル署名アルゴリズム[デジタルしょめいアルゴリズム, dejitaru shomei arugorizumu] (n) {comp} digital signature algorithm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签章[qiān zhāng, ㄑㄧㄢ ㄓㄤ, / ] signature [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signature \Sig"na*ture\, v. t.
   To mark with, or as with, a signature or signatures.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signature \Sig"na*ture\, n. [F. (cf. It. signatura, segnatura,
   Sp. & LL. signatura), from L. signare, signatum. See {Sign},
   v. t.]
   1. A sign, stamp, or mark impressed, as by a seal.
    [1913 Webster]
 
       The brain, being well furnished with various traces,
       signatures, and images.        --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       The natural and indelible signature of God, which
       human souls . . . are supposed to be stamped with.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, the name of any person, written with his own
    hand, employed to signify that the writing which precedes
    accords with his wishes or intentions; a sign manual; an
    autograph.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) An outward mark by which internal
    characteristics were supposed to be indicated.
    [1913 Webster]
 
       Some plants bear a very evident signature of their
       nature and use.            --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   4. (Old Med.) A resemblance between the external characters
    of a disease and those of some physical agent, for
    instance, that existing between the red skin of scarlet
    fever and a red cloth; -- supposed to indicate this agent
    in the treatment of the disease.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) The designation of the key (when not C major, or
    its relative, A minor) by means of one or more sharps or
    flats at the beginning of the staff, immediately after the
    clef, affecting all notes of the same letter throughout
    the piece or movement. Each minor key has the same
    signature as its relative major.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.)
    (a) A letter or figure placed at the bottom of the first
      page of each sheet of a book or pamphlet, as a
      direction to the binder in arranging and folding the
      sheets.
    (b) The printed sheet so marked, or the form from which it
      is printed; as, to reprint one or more signatures.
      [1913 Webster]
 
   Note: Star signatures (as A*, 1*) are the same characters,
      with the addition of asterisks, used on the first pages
      of offcuts, as in 12mo sheets.
      [1913 Webster]
 
   7. (Pharm.) That part of a prescription which contains the
    directions to the patient. It is usually prefaced by S or
    Sig. (an abbreviation for the Latin signa, imperative of
    signare to sign or mark).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signature
   n 1: your name written in your own handwriting
   2: a distinguishing style; "this room needs a woman's touch"
     [syn: {touch}, {signature}]
   3: a melody used to identify a performer or a dance band or
     radio/tv program [syn: {signature}, {signature tune}, {theme
     song}]
   4: the sharps or flats that follow the clef and indicate the key
     [syn: {key signature}, {signature}]
   5: a sheet with several pages printed on it; it folds to page
     size and is bound with other signatures to form a book

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 signature [sinjatyr]
   signature
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top