ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scattering

S K AE1 T ER0 IH0 NG   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scattering-, *scattering*, scatter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scattering[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
scattering[N] การกระจัดกระจาย, See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย, Syn. distribution, radiation
scatteringly[ADV] อย่างเกลื่อนกลาด, See also: อย่างกระจัดกระจาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
scatteringการกระเจิง, การกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatteringการกระเจิง, การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Scattering (Physics))การกระเจิืง (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, graduation, everyone scattering, moving on.พอจบการศึกษา ทุกคนก็แยกย้ายกันไป Never Been Kissed (1999)
Instead of scattering our troops looking for all the escape pods, we shall head towards the wreckage of the landing transport first.แทนที่จะกระจายคนของเรา ออกไปหายานลี้ภัยทั้งหมด เราจะมุ่งเป้าไปยังซากยานขนส่งก่อนเป็นอันดับแรก Grievous Intrigue (2010)
That just scattering some ashes is gonna make me trust you?เพียงแค่โปรยอังคาร จะทำให้ผมเชื่อใจคุณ Moments in the Woods (2011)
The air we breathe is made of nitrogen and oxygen molecules with a scattering of water vapor and carbon dioxide.ไนโตรเจนและออกซิเจน ด้วยการกระเจิงของไอน้ำและ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้ามา! Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scatteringAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
scatteringThe farmer is scattering seeds over the field.
scatteringThe farmers were scattering seed on the fields.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลื่อน[ADV] dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai definition: กระจายอยู่ทั่วไป
เพรื่อ[ADV] indiscreetly, See also: scatteringly, Syn. เรี่ยราด, Example: เธอพูดเพรื่อไปแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร, Thai definition: อย่างเกินขอบเขต, อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เรี่ยราด[ADV] scatteringly, Example: ที่นี่มีกองขี้วัวขี้ควายเรี่ยราดตามทางในหมู่บ้าน ซึ่งชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ, Thai definition: กระจายไปอย่างเลอะเทอะ
การโปรย[N] strewing, See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion, Syn. การโปรยปราย, การหว่าน, การโรย, Example: ในการบวชเมื่อใกล้เสร็จพิธีกรรมต่างๆ แล้ว ต้องมีการโปรยทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย, Thai definition: การตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย, การทำให้ตกลงมาด้วยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การโปรยข้าวตอกดอกไม้
การหว่าน[N] sowing, See also: scattering, spreading, Syn. การโปรย, Example: เมื่อวานนี้เราไปดูการสาธิตการหว่านเมล็ดข้าวที่ฉะเชิงเทรา, Thai definition: การทำให้กระจาย, เช่น หว่านข้าว
กะหร็อมกะแหร็ม[ADV] scatteringly, See also: sparsely, Syn. หร็อมแหร็ม, Ant. เต็ม, Example: ป่าที่เหลืออยู่กะหร็อมกะแหร็ม ใช้การอะไรไม่ได้, Thai definition: ไม่มาก, มีเล็กๆ น้อยๆ
กลาดเกลื่อน[ADV] scatteringly, See also: dispersedly, all over, Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดื่น, เรี่ยราย, Ant. เป็นที่เป็นทาง, Example: คนไปเที่ยวสวนสาธารณะทิ้งขยะไว้กลาดเกลื่อน, Thai definition: เรี่ยรายอยู่ทั่วไป

CMU English Pronouncing Dictionary
SCATTERING    S K AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scattering    (v) skˈætərɪŋ (s k a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, ] scattering, #32,473 [Add to Longdo]
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streumatrix {f}scattering matrix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering) [Add to Longdo]
レイリー散乱;レーリー散乱[レイリーさんらん(レイリー散乱);レーリーさんらん(レーリー散乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P) [Add to Longdo]
散骨[さんこつ, sankotsu] (n,vs) scattering of ashes (cremated remains); (P) [Add to Longdo]
散発[さんぱつ, sanpatsu] (n,vs) sporadic; scattering; (P) [Add to Longdo]
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scattering \Scat"ter*ing\, n.
   Act of strewing about; something scattered. --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scatter \Scat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Scattered}; p. pr. &
   vb. n. {Scattering}.] [OE. scateren. See {Shatter}.]
   1. To strew about; to sprinkle around; to throw down loosely;
    to deposit or place here and there, esp. in an open or
    sparse order.
    [1913 Webster]
 
       And some are scattered all the floor about.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Why should my muse enlarge on Libyan swains,
       Their scattered cottages, and ample plains?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Teach the glad hours to scatter, as they fly,
       Soft quiet, gentle love, and endless joy. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to separate in different directions; to reduce
    from a close or compact to a loose or broken order; to
    dissipate; to disperse.
    [1913 Webster]
 
       Scatter and disperse the giddy Goths. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to frustrate, disappoint, and overthrow; as, to
    scatter hopes, plans, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disperse; dissipate; spread; strew.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scattering \Scat"ter*ing\, a.
   Going or falling in various directions; not united or
   aggregated; divided among many; as, scattering votes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scattering
   n 1: a small number (of something) dispersed haphazardly; "the
      first scatterings of green"; "a sprinkling of grey at his
      temples" [syn: {scattering}, {sprinkling}]
   2: the physical process in which particles are deflected
     haphazardly as a result of collisions
   3: a light shower that falls in some locations and not others
     nearby [syn: {scattering}, {sprinkle}, {sprinkling}]
   4: spreading widely or driving off [syn: {dispersion},
     {scattering}]
   5: the act of scattering [syn: {scatter}, {scattering},
     {strewing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top