Search result for

ringe

(89 entries)
(0.0666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ringe-, *ringe*
Possible hiragana form: りんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ringed[ADJ] ซึ่งเป็นวงแหวน, See also: ซึ่งสวมแหวน, ซึ่งประดับด้วยแหวน, Syn. engaged, bounded
ringer[N] ผู้สั่นกระดิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ringed(ริงดฺ) adj. (เป็นรูป) มีวงแหวน,สวมแหวน,หมั้นแล้ว,แต่งงานแล้ว,ถูกล้อมรอบ
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
constringe(คันสทรินจฺ') vt. หดตัว,บีบตัว,กด,ทำให้หดตัว, See also: constringent adj. ดูconstringe constringency n. ดูconstringe, Syn. constrict
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
fringe(ฟรินจฺ) n. ฝอย,ตะเข็บ,รวง,พู่,ขอบ,ขอบรอบนอก,ริม. vt. ใส่ฝอย (ตะเข็บวง), Syn. trimming,border,edging
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
klipspringer(พลิพ'สพิงเกอะ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
fringe(n) ขอบผ้า,ตะเข็บ,ริมผ้า,กุ๊น,พู่
fringe(vt) อยู่ตามขอบ,ขึ้นรอบนอก,ขึ้นเป็นแนว
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
porringer(n) จาน,ชาม,ถ้วย
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You always keep the ringer on,ลูกโทรติดต่อเสมอ Pilot (2009)
Ringer!- Really? yes. Did You Hear About the Morgans? (2009)
- Damon. DAMON: Elena she's a dead ringer for Katherine.ใครก็ได้ช่วยที ! The Night of the Comet (2009)
She's a dead ringer for katherine.เธอเหมือนกับแคทธารีนทุกอย่าง Pilot (2009)
Kid's a ringer for Angela's sketch.จากคำบอกเล่าของเด็ก ภาพสเกตของแองเจล่า The Plain in the Prodigy (2009)
'72 Bowie is a dead ringer for Shakira.นั่น '72 Bowie คนที่หน้าคล้าย Shakira The Lost Boy (2009)
Dead ringer for Katherine.คนไหนกันที่ได้ ออกเดทกับเธอก่อน? Family Ties (2009)
Damon: elena, she's a dead ringer for katherine.เฮเลน่าช่างหน้าตา เหมือนแคทเธอรีน Lost Girls (2009)
Damon: Elena, she's a dead ringer for Katherine.เอเลน่า ช่างหน้าตาเหมือนแคทเธอรีน History Repeating (2009)
Elena, she's a dead ringer for Katherine.เอเลน่า ช่างหน้าตาเหมือนแคทเธอรีน The Turning Point (2009)
- Is the ringer set on a sound or vibrate?- เรียกเข้าเป็นเสียงหรือแค่สั่น Buried (2010)
Damon: Elena, she's a dead ringer for katherine.เอเลน่า ช่างหน้าตาเหมือนแคทเธอรีน Unpleasantville (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe   FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction   FR: infraction [f]
การละเมิดลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt likkhasit) EN: infringement of copyright   
การละเมิดสิทธิ[n. exp.] (kān lamoēt sitthi) EN: legal injury ; infringement   
การทำผิด[n.] (kān tham phit) EN: making a mistake ; infringement ; making an error   

CMU English Pronouncing Dictionary
RINGE    R IH1 NG
RINGED    R IH1 NG D
RINGEL    R IH1 NG G AH0 L
RINGEN    R IH1 NG AH0 N
RINGER    R IH1 NG ER0
RINGERS    R IH1 NG ER0 Z
RINGEISEN    R IH1 NG G AY0 S AH0 N
RINGENBERG    R IH1 NG AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ringed    (v) (r i1 ng d)
ringer    (n) (r i1 ng @ r)
ringers    (n) (r i1 ng @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
bringenนำมา |brachte, gebracht|
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ringelblume {f}marigold [Add to Longdo]
Ringelflechte {f}ringworm [Add to Longdo]
Ringellocke {f}ringlet [Add to Longdo]
Ringelnatter {f} [zool.]ring snake [Add to Longdo]
Ringelschwanz {m}curly tail [Add to Longdo]
Ringeltaube {f}culver [Add to Longdo]
Ringeltier {n} | Ringeltiere {pl}wriggler | wrigglers [Add to Longdo]
Ringelwurm {m} [zool.] | Ringelwürmer {pl}annelid | annelids [Add to Longdo]
Ringer {m}; Ringkämpfer {m}; Ringerin {f}; Ringkämpferin {f} [sport] | Ringer {pl}; Ringkämpfer {pl}wrestler | wrestlers [Add to Longdo]
ringelförmig {adj}convolute [Add to Longdo]
ringelförmig {adv}convolutedly [Add to Longdo]
ringelig {adj}curly; in ringlets; ringleted [Add to Longdo]
ringen | ringend | gerungen | er/sie ringt | ich/er/sie rang | er/sie hat/hatte gerungen | ich/er/sie rängeto wrestle | wrestling | wrestled | he/she wrestles | I/he/she wrestled | he/she has/had wrestled | I/he/she would wrestle [Add to Longdo]
ringen; strampeln | ringend; strampelnd | gerungen; gestrampelt | er/sie ringt; er/sie strampeltto struggle | struggling | struggled | he/she struggles [Add to Longdo]
Ringelgans {f} [ornith.]Brent Goose (Branta bernicla) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストリンゼント;アストリンゼン[, asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
シリンジ[, shirinji] (n) syringe; (P) [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
スポイト[, supoito] (n) syringe (dut [Add to Longdo]
ソーサームサーイ[, so-sa-musa-i] (n) saw sam sai (three-stringed Thai fiddle) (tha [Add to Longdo]
デリンジャー[, derinja-] (n) derringer (pistol) [Add to Longdo]
フリンジ[, furinji] (n) fringe; (P) [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] ringed pheasant, #46,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
力士[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  ringe
     jingle; tinkle
     ring
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top