ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astringe

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astringe-, *astringe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astringent[ADJ] ที่ทำให้กระชับ, See also: ที่ทำให้หดตัว
astringent[ADJ] ที่รุนแรง, Syn. harsh, bitter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)

English-Thai: Nontri Dictionary
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astringentยาสมาน [มีความหมายเหมือนกับ stegnotic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astringent Preparationsสิ่งปรุงสมานผิว [การแพทย์]
Astringentsยากวาดสมาน, ยาสมาน, สารฝาดสมาน, ยาฝาดสมาน, ยาสมานผิว, ยาสมานแผล [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขม[ADJ] bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
ฝาด[ADJ] astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
ขม [adj.] (khom) EN: bitter ; astringent   FR: amer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRINGENT    AH0 S T R IH1 N JH AH0 N T
ASTRINGENTS    AH0 S T R IH1 N JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astringent    (n) ˈəstrˈɪnʤənt (@1 s t r i1 n jh @ n t)
astringency    (n) ˈəstrˈɪnʤənsiː (@1 s t r i1 n jh @ n s ii)
astringents    (n) ˈəstrˈɪnʤənts (@1 s t r i1 n jh @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストリンゼント;アストリンゼン[, asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion [Add to Longdo]
灰汁抜き;あく抜き[あくぬき, akunuki] (n,vs) removal of astringent taste (e.g. by cooking) [Add to Longdo]
柿渋[かきしぶ, kakishibu] (n) (astringent) persimmon juice [Add to Longdo]
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction [Add to Longdo]
収斂剤[しゅうれんざい, shuurenzai] (n) an astringent [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
渋柿[しぶがき, shibugaki] (n) astringent persimmon [Add to Longdo]
渋紙[しぶがみ, shibugami] (n) paper treated with astringent persimmon juice [Add to Longdo]
渋抜き[しぶぬき, shibunuki] (n,vs) removing the astringent taste (from persimmons) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astringe \As*tringe"\ ([a^]s*tr[i^]nj"), v. t. [imp. & p. p.
   {Astringed} (-tr[i^]njd"); p. pr. & vb. n. {Astringing}
   (-j[i^]ng).] [L. astringere; ad + stringere to draw tight.
   Cf. {Astrict}, and see {Strain}, v. t.]
   1. To bind fast; to constrict; to contract; to cause parts to
    draw together; to compress.
    [1913 Webster]
 
       Which contraction . . . astringeth the moisture of
       the brain and thereby sendeth tears into the eyes.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To bind by moral or legal obligation. --Wolsey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astringe
   v 1: constrict or bind or draw together; "Lemon juice astringes
      the tissue in the mouth"
   2: become constricted or compressed; "The cold substance
     astringes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top