Search result for

relaps

(42 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relaps-, *relaps*, relap
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relapse[VI] กลับสู่สภาพเดิม, See also: กลับไปเหมือนเก่า, Syn. backslide, regress, revert
relapse[VI] ทรุด, See also: กำเริบอีก, Syn. deteriorate, weaken, worsen
relapse[N] การที่โรคกำเริบอีก, Syn. deterioration, worsening
relapse[N] การกลับสู่สภาพเดิม, Syn. bocksliding, regression
relapse into[PHRV] กลับไปสู่สภาพเดิม (ที่ไม่ดี), Syn. lapse into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress

English-Thai: Nontri Dictionary
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
relapse(vi) กลับทรุด,ถอยกลับ,กำเริบใหม่,กลับสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relapsable-เกิดโรคกลับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapseการเกิดโรคกลับ, การเป็นโรคกลับ [ดู recidivation; recidivism ๑ และ recurrence ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapseอาการโรคกลับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relapse, intercurrentการเกิดไข้กลับทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapsing feverโรคไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's having some relapse. What am I supposed to do?เขามีอาการกำเริบ หรืออะไรบางอย่าง ผมควรทำยังไงล่ะ? 24: Redemption (2008)
People relapse. I did. You pick yourself up again.ผู้คนกลับคืนสู่สภาพเิดิม คุณทำตัวเองเป็นคนเดิมอีกหน No More Good Days (2009)
Doctor, the condition has relapsed. I got it.แพทย์, ผมคิดว่าเราต้องตรวจสอบของเธอ. Postman to Heaven (2009)
a relapse is not uncommon.การกลับสู่สภาพเดิมมันไม่ได้แปลก Dr. Estrangeloved (2010)
Well, obviously she relapsed.ดูเหมือนว่าเธอจะกำเริบอีก Cloverdale (2010)
Almost all addicts relapse a few times.คนติดยาเกือบทุกคนมัก หันกลับไปใช้ยาอีก 2-3 ครั้ง Now What? (2010)
Do not relapse. I won't.อย่ากลับไปเป็นอย่างเดิมนะ ไม่ ฉันไม่เป็นหรอก Transformers: Dark of the Moon (2011)
So nobody relapse. Not this week.ห้ามใครทรุด ไม่ใช่อาทิตย์นี้ Royal Wedding (2011)
Now, once we figure out what happened when he was a kid and the stressor that recently triggered a relapse, we'll be that much closer to narrowing down the killer's identity.เกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิท หรือกับครอบครัว ถ้าเราหาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก และแรงกดดันเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้เขากลับมาอยู่ในสภาพเดิม With Friends Like These (2011)
Starting to feel again physically and emotionally has made me realize I need to try new things to prevent a relapse.กำลังเริ่มรู้สึกอีกครั้ง ทางร่างกายและจิตใจ ที่ทำให้ฉันตระหนักว่า ฉันต้องการที่จะลองสิ่งใหม่ ที่จะป้องกันไม่ให้มันกำเริบอีก The Fasting and the Furious (2011)
To do so now would let that test relapse.ช่างมันเถอะ ไอ้การทดสอบครั้งนี้อ่ะ Dream High (2011)
Quinn Fabray is an addict, and she's relapsed back into her Glee Club addiction.ควินน์เป็นเด็กติดยา และเธอกลับไป สู่การเสพย์ติดที่กลีคลับอีก I Am Unicorn (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tham phit īk) EN: relapse ; reoffend   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELAPSE    R IY0 L AE1 P S
RELAPSED    R IY0 L AE1 P S T
RELAPSES    R IY0 L AE1 P S AH0 Z
RELAPSES    R AH0 L AE1 P S AH0 Z
RELAPSING    R AH0 L AE1 P S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relapse    (v) (r i1 l a1 p s)
relapsed    (v) (r i1 l a1 p s t)
relapses    (v) (r i1 l a1 p s i z)
relapsing    (v) (r i1 l a1 p s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] (n,vs) retrogression; reversal; relapse; (P) [Add to Longdo]
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] (n,vs) return; relapse; reoccurrence; (P) [Add to Longdo]
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention [Add to Longdo]
振り返す[ふりかえす, furikaesu] (v5s) to relapse; to reassert; to review. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top