ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pestering

P EH1 S T ER0 IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pestering-, *pestering*, pester
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repair, maintenance, goddamn kids pestering me to take them for a ride...ซ่อมบำรุงรักษาเด็ก goddamn รบกวนผมที่จะพาพวกเขาไปนั่ง ... The Shawshank Redemption (1994)
I'm sorry she's always pestering youคะคุณแม่ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
My kids are really pestering me for a pet.เด็กๆของชั้น ชอบกวนใจสัตว์เลี้ยงชั้นจริงๆ Episode #2.6 (2008)
Why are you pestering me?ฉันบอกให้ออกไป ทำไมทำตัวน่ารำคาญจังนี่เห๊อะ Episode #1.15 (2009)
Why do you keep pestering him?ทำไมตื๊อเขาอยู่นั่น ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอไง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
You're probably jet-lagged and here we are pestering you with a bunch of questions...และเราก็เอาแต่ป้อนคำถามใส่เธอ Foreign Exchange (2010)
About your pestering me to write for the quartetเรื่องที่คุณตามตื้อให้ผมเขียนเพลงให้ Love in Disguise (2010)
However, these days, around Min Woo, are you aware that a strange woman is pestering him?แต่ว่า หลายวันมานี่ รอบๆตัวมินวู คุณเห็นว่ามีผู้หญิงแปลกๆมารบกวนเค้าบ้างรึป่าว? Episode #1.9 (2010)
But you are still pestering Eun Young recently.วันๆแกคอยแต่รบกวนอึนยองใช่มั้ย? Episode #1.7 (2010)
Until you stop pestering me about blind dates and marriage.จนกว่าพ่อจะเลิกกวนใจหนู เรื่องนัดดูตัวและเรื่องแต่งงาน The Birth of the Rich (2010)
Okay, look, if I agree to go out with you guys, will you promise to stop pestering me about Leonard and Priya?ที่แฟนเธอกำลังได้รับการโฉมงามน้ำเพชรแห่งมุมไบ โอเค ฟังนะ ถ้าฉันไปกับพวกเธอ The Toast Derivation (2011)
It's no use pestering me, hurry up and go!หยุดรบกวนฉันได้แล้ว รีบไปได้แล้ว ไป! City Hunter (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pesteringStop pestering me, I'm busy.

CMU English Pronouncing Dictionary
PESTERING    P EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pestering    (v) pˈɛstərɪŋ (p e1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pester \Pes"ter\ (p[e^]s"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Pestered}; p. pr. & vb. n. {Pestering}.] [Abbrev. fr.
   impester, fr. OF. empaistrier, empestrer, to entangle the
   feet or legs, to embarrass, F. emp[^e]trer; pref. em-, en-
   (L. in in) + LL. pastorium, pastoria, a fetter by which
   horses are prevented from wandering in the pastures, fr. L.
   pastorius belonging to a herdsman or shepherd, pastor a
   herdsman. See {In}, and {Pasture}, {Pastor}.]
   1. To trouble; to disturb; to annoy; to harass with petty
    vexations.
    [1913 Webster]
 
       We are pestered with mice and rats.  --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       A multitude of scribblers daily pester the world.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To crowd together in an annoying way; to overcrowd; to
    infest. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All rivers and pools . . . pestered full with
       fishes.                --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pestering
   adj 1: causing irritation or annoyance; "tapping an annoying
       rhythm on his glass with his fork"; "aircraft noise is
       particularly bothersome near the airport"; "found it
       galling to have to ask permission"; "an irritating
       delay"; "nettlesome paperwork"; "a pesky mosquito";
       "swarms of pestering gnats"; "a plaguey newfangled safety
       catch"; "a teasing and persistent thought annoyed him";
       "a vexatious child"; "it is vexing to have to admit you
       are wrong" [syn: {annoying}, {bothersome}, {galling},
       {irritating}, {nettlesome}, {pesky}, {pestering},
       {pestiferous}, {plaguy}, {plaguey}, {teasing},
       {vexatious}, {vexing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top