Search result for

orphaned

(22 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orphaned-, *orphaned*, orphan, orphane
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was orphaned when I was nine years of age.และฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้. Angels & Demons (2009)
What will become of Flynn's legacy and the future of ENCOM will most likely depend on what becomes of this now orphaned little boy.มรดกของฟลินน์และอนาคตของเอ็นคอม ขึ้นอยู่กับเด็กชายกำพร้าคนนี้ TRON: Legacy (2010)
Listen, Sue, I'm headed for a ribbon-cutting ceremony at a sanctuary for orphaned koalas, but I heard my daughter Chloe laughing at something on the Internet the other day, and I saw your video.ฟังนะ ซู ฉันกำลังไปเปิด ศูนย์รับเลี้ยงโคอาล่า แต่ฉันได้ยินลูกสาว ขำอะไรในเน็ท Bad Reputation (2010)
We just put a man on the moon, gas was 35 cents, and I was orphaned.เราเพิ่งจะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์ น้ำมันราคา 35 เซ็นต์ และผมเป็นเด็กกำพร้า Dentist of Detroit (2011)
If is not to be orphaned of one's father similar big event just please you remain participate.ถ้าไม่ใช่งานศพของพ่อคุณละก็ มาด้วยกันเถอะครับ Spellbound (2011)
Now we've been orphaned, left to face our ultimate master together.ตอนนี้เราต่างก็กำพร้า ถูกปล่อยให้เผชิญกับพระเจ้าซึ่งเป็นนายคนสูงสุดด้วยกัน Life of Pi (2012)
You saved Abigail Hobbs' life. You also orphaned her.คุณช่วยชีวิตของอบิเกล ฮอบส์ แต่คุณก็ทำให้หล่อนเป็นเด็กกำพร้า Amuse-Bouche (2013)
We know Marcel was nothing but an orphaned street rat until you made him what he is.เรารู้มาร์เซลไม่มีอะไรเลย ก็แค่หนูกำพร้าตามถนน จนกระทั่งคุณทำให้เขาเป็นแบบนี้ The Originals (2013)
Warlow orphaned me, too.วาร์โลว์ทำให้ฉันกำพร้าเหมือนกัน At Last (2013)
You'll never really understand the plight of the orphaned, not truly.คุณไม่มีทางเข้าใจจริงๆ หรอก ชะตากรรมของเด็กกำพร้า ไม่ได้อย่างแท้จริง Out of the Frying Pan (2013)
Orphaned children, cursed to struggle by the sweat of our brow to survive.เด็กกำพร้า ถูกสาปให้ต้องทำงานหนักเหงื่อโทรมหน้าเพื่อเอาตัวรอด Noah (2014)
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำพร้า[ADJ] orphaned, See also: abandoned, helpless, bereaved, Example: ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การแตกแยกของครอบครัวทำให้มีเด็กกำพร้าและเด็กไม่มีผู้เลี้ยงดูมากขึ้น, Thai definition: ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné

CMU English Pronouncing Dictionary
ORPHANED    AO1 R F AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orphaned    (v) (oo1 f n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
交通遺児[こうつういじ, koutsuuiji] (n) child orphaned from a traffic accident [Add to Longdo]
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] (n) {comp} orphaned process group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orphan \Or"phan\, v. t. [imp. & p. p. {Orphaned}; p. pr. & vb.
   n. {Orphaning}.]
   To cause to become an orphan; to deprive of parents. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orphaned
   adj 1: deprived of parents by death or desertion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top