Search result for

modeling

(36 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modeling-, *modeling*, model
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modeling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modeling[N] การเดินแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelingการลอกเลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Handsome Boy, Modeling School, Killing Joke.หนุ่มหล่อๆ โรงเรียนสอนนายแบบ เรื่องโจ๊กขำๆ Pilot (2004)
How'd you get into nude modeling?แล้วมาเป็นนายแบบนู๊ดได้ไงล่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
, All right,I hope you're not already there, because as it turns out, my modeling career's over faster thanjessica simpson's acting one.อื้ม ชั้นหวังว่าเธอจะไม่ได้อยู่ที่กองถ่ายหรอกนะ เพราะชั้นเพิ่งจะออกมาจากที่นั้นเอง my modeling career's over faster thanjessica simpson's acting one. Bad News Blair (2007)
I don't know. I just saw her last night. She said she had a modeling gig.ผมไม่รู้ ตอนเจอกันเมื่อคืน เธอบอกว่า เธอจะมีงานถ่ายแบบ Spider-Man 3 (2007)
- Ever done any modeling? - Not interested.เคยทำโมเดลหรือเปล่า ไม่น่าสนใจ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I'm just modeling a few things.ใช่ ฉันรับ.. Cassandra's Dream (2007)
Always modeling for ads and not playing good cricket.ดีแต่ท่า เล่นคลิ๊กเก็ตไม่ได้เรื่อง! Heyy Babyy (2007)
First, my colleague Paul will be modeling the gray wolf.อันดับแรก พอลเพื่อนฉันมาในชุดขนสัตว์สีเทา RocknRolla (2008)
I thought modeling was our thing.ฉันคิดว่าโมเดลเป็นเรื่องของเรานะ Bonfire of the Vanity (2008)
On a modeling assignment in Tokyo,กำลังเซ็นต์สัญญาเดินแบบอยู่ที่โตเกียว The Magnificent Archibalds (2008)
Must have been an old one, I'm not modeling any more.ต้องเป็นเล่มเก่า ๆ แน่เลย ฉันไม่ได้ถ่ายอะไรมากกว่านั้นแล้ว The Bank Job (2008)
And then i stopped modeling, And i realized i didn't have much on the inside.แล้วแม่ก็เลิกเป็นนางแบบ แล้วแม่ก็คิดได้ว่าข้างในแล้วแม่กลวงมากเลย Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modelingI take dancing and modeling lessons.

CMU English Pronouncing Dictionary
MODELING    M AA1 D AH0 L IH0 NG
MODELING    M AA1 D L IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modellierton {m}modeling clay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
データモデリング[, de-tamoderingu] (n) {comp} data modelling; data modeling [Add to Longdo]
ビジネスモデリングオブジェクト[, bijinesumoderinguobujiekuto] (n) {comp} business modeling objects [Add to Longdo]
モデリング[, moderingu] (n) modelling; modeling [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) [Add to Longdo]
塑造[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n,vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modeling \Mod"el*ing\, n. (Fine Arts)
   The act or art of making a model from which a work of art is
   to be executed; the formation of a work of art from some
   plastic material. Also, in painting, drawing, etc., the
   expression or indication of solid form. [Written also
   {modelling}.]
   [1913 Webster]
 
   {Modeling plane}, a small plane for planing rounded objects.
    
 
   {Modeling wax}, beeswax melted with a little Venice
    turpentine, or other resinous material, and tinted with
    coloring matter, usually red, -- used in modeling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p.
   pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It.
   modellare.]
   To plan or form after a pattern; to form in model; to form a
   model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to
   model a house or a government; to model an edifice according
   to the plan delineated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modeling
   n 1: sculpture produced by molding [syn: {mold}, {mould},
      {molding}, {moulding}, {modeling}, {clay sculpture}]
   2: a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished
     work can be copied [syn: {modeling}, {modelling}, {molding},
     {moulding}]
   3: the act of representing something (usually on a smaller
     scale) [syn: {model}, {modelling}, {modeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top