Search result for

metamorphosing

(94 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metamorphosing-, *metamorphosing*, metamorphos
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา metamorphosing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *metamorphosing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metamorphose[VI] เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. transform, alter, diverge
metamorphose[VI] เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ, Syn. transform, alter, diverge
metamorphosis[N] การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ, See also: การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์, Syn. metasomatism, transformation, evolution
metamorphose into[PHRV] เปลี่ยน (รูปร่างหรือธรรมชาติของบางสิ่ง) ไปเป็น, Syn. change into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
metamorphosis(เมททะมอร์'โฟซิส) n.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือสารที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงของแมลงจากตัวอ่อน (larva) เป็นแมลง pl. metamorphoses

English-Thai: Nontri Dictionary
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metamorphosing; morphingการหลอมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metamorphosisการเปลี่ยนสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
morphing; metamorphosingการหลอมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metamorphoseเปลี่ยนรูป [การแพทย์]
Metamorphosisการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง, เมตามอร์โฟซิส, เมตามอร์โฟซีส, การเปลี่ยนรูปร่าง [การแพทย์]
Metamorphosis, Completeวงชีวิตแบบสมบูรณ์ [การแพทย์]
Metamorphosis, Viscousการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes.Metamorphose. Meet the Quagmires (2007)
/And just like that, /our modest little Sunny Vista Motel... /... metamorphosized into the /mighty Sunny Vista Nottingham.กลายเป็นซานิ วิสต้า นอตติ้งแฮม หลังจากนั้น25ปี Bedtime Stories (2008)
This is the key stage in the metamorphosis.นี่คือกุญแจสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์ District 9 (2009)
They're the beginning of your metamorphosis.มันแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนร่างที่สมบูรณ์ Legion (2009)
As human metamorphosis.เกี่ยวกับมนุษย์กลายร่าง(ตามวงจรชีวิตผีเสื้อ) Johari Window (2010)
But what's responsible for this metamorphosis?แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง? Touch of Eva (2010)
The new arrivals for Fall, through the line's metamorphosis, have modernized its classic tailoring.สำหรับคอลเลคชั่นฤดูฝน เราได้เลือกรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ที่ทันสมัยและคลาสสิค Episode #1.14 (2010)
The real work will your metamorphosis into her evil twin.แต่ที่จริงมันคือการสวมเป็นแฝดร้ายของเธอ Black Swan (2010)
People, as a species, are in a constant state of metamorphosis.มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเช่นกัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกขณะ Going Dutch (2011)
We'll begin with Kafka's Metamorphosis, on page 133.เรามาเริ่มที่คาฟคา เมตามอโฟซิส หน้า 133 Wolf Moon (2011)
I'd say it was slime from the creature's metamorphosis.เขาบอกว่าถ้ามีน้ำเมือกออกมา นั่นแหละมันคือสิ่งมีชีวิต Toy Story of Terror (2013)
Metamorphosis[ชื่อตอน "Metamorphosis"] Metamorphosis (2001)
Little ice walkers, here comes the time of metamorphosis, we became children of the ocean, amongst children of the ocean.นักท่องน้ำแข็งตัวน้อย ถึงเวลาแล้ว การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ได้มาถึง เด็ก ๆ แห่งมหาสมุทร ในมวลหมู่ เด็ก ๆ แห่งมหาสมุทร March of the Penguins (2005)
So,what,they go through some kind of metamorphosis?แล้วไงล่ะ พวกมันจะกลายร่างงั้นเหรอ Metamorphosis (2008)
And n0w, when David Banner gr0ws angry 0r 0utraged, a startling metam0rph0sis 0ccurs.Wenn David Banner nun wütend wird oder aufgebracht ist vollzieht sich eine erstaunliche Metamorphose. The Phenom (1981)
And n0w, when David Banner gr0ws angry 0r 0utraged, a startling metam0rph0sis 0ccurs.Wenn David Banner nun wütend wird oder aufgebracht ist vollzieht sich eine erstaunliche Metamorphose. Slaves (1982)
This is called a metamorphosis.Man nennt es Metamorphose. Gremlins (1984)
This is called a metamorphosis.Man nennt es Metamorphose. Gremlins (1984)
This is a sublime metamorphosis of the Lane Myer the crowds were expecting to see at Brodie Mountain today.Das ist die sublime Metamorphose des Lane Myers, welchen die Menge erwartet hat, die heute am Mount Brodie steht. Better Off Dead... (1985)
The metamorphosis is accelerating.Das Tempo der Metamorphose erhöht sich. Transfigurations (1990)
They killed anyone undergoing the transfiguration.Jeder mit den Anzeichen der Metamorphose wurde getötet. Transfigurations (1990)
Four of us decided to flee Zalkon and let the metamorphosis take its course.Vier von uns beschlossen die Flucht, um die Metamorphose vollenden zu können. Transfigurations (1990)
It was their method of reproduction, to plant a DNA strand in a living host that causes metamorphosis.So reproduzieren sie. Sie pflanzen in einen lebenden Wirt eine DNA, die eine Metamorphose hervorruft. Identity Crisis (1991)
Here in the boudoir the gourmand metamorphosizes into... the voluptuary!Hier im Boudoir metamorphosiert der Gourmand zum Libertin! Bart's Friend Falls in Love (1992)
You'll continue to metamorphose... or change, taking on more ant-like characteristics.Ihre Metamorphose - oder Wandel - wird sich fortsetzen. Sie werden weitere Charakteristika von Ameisen annehmen. Matinee (1993)
It goes through a metamorphosis every time it reproduces, and it reproduces like crazy.Bei jeder Reproduktion durchläuft es eine Metamorphose und es reproduziert wie verrückt. The Alternate (1994)
But it went through several metamorphoses.Aber es durchlief schon mehrere Metamorphosen. The Alternate (1994)
Resurfaced quietly when Chatton was founded as part of his effort to accelerate man's metamorphosis to the next level of intellect.Bei der Gründung von Chatton tauchte er wieder auf, um die Metamorphose des Menschen zur nächsten Intellektstufe zu beschleunigen. The Siamese Dream (1995)
We knew that after his change, human and Minbari souls began to merge.Nach SincIairs Metamorphose verbanden sich Menschen und Minbari. Atonement (1997)
From the most mysterious regions of uncharted Asia, I give you the Chinese Cabinet of Metamorphosis!Aus den geheimnisvollsten Regionen ... des unerforschten Asiens ... bringe ich lhnen ... das Chinesische Kabinett ... der Metamorphosen. A Bug's Life (1998)
The metamorphosis could be altering his mind.Die Metamorphose könnte seinen Geist verändern. Bane (1998)
The final stage of the metamorphosis requires a dark place.Die Endphase der Metamorphose muß an einem dunklen Ort stattfinden. Bane (1998)
With the help of the drug,... ..it appears the symbiote has stopped the metamorphosis.Mit Hilfe des Medikamentes... ..scheint der Symbiont die Metamorphose aufgehalten zu haben. Bane (1998)
Stuff the gratitude.Metamorphose. Scheiß auf Ihre Dankbarkeit. The I in Team (2000)
Talk about flipping the script. That creepy, freak waif in actuality... is a hot, tight, wet piece of summer peach... just waiting to be picked.Was für eineMetamorphose! gepflücktzuwerden. Happy Campers (2001)
I just want you to question this strange metamorphosis. Shit, it's still full of greenflies.Ich will nur, dass du diese seltsame Metamorphose hinterfragst. Lammbock (2001)
No, because he went through some sort of demon metamorphosis thing.Nein, er hat sich durch so eine Metamorphose verwandelt. The House Always Wins (2002)
The endeavor... is in hand, but requires time for metamorphosis.Dieses Vorhaben läuft schon, aber die Metamorphose braucht Zeit. Unrealized Reality (2002)
Your metamorphosis is on the verge of completion...Deine Metamorphose ist schon fast vollendet. Immortal (2004)
Now you know how the transformation looks like.Nun wißt ihr, wie die Metamorphose aussieht. Innocence (2004)
That fellow is experiencing a metamorphosis.Jener Mensch durchläuft eine Metamorphose, besagt er. Izo (2004)
Man is indestructible. He just transforms, metamorphoses.Der Mensch ist unzerstörbar, alles ist nur Verwandlung, Metamorphose. I Served the King of England (2006)
Have you ever read Ovid? Metamorphoses in the original Latin?Haben Sie mal Ovids Metamorphosen im lateinischen Original gelesen? The Good Shepherd (2006)
Are you pushing this theory because you really want to believe in Lex's metamorphosis, or because you're already trying to exonerate Lana?Glaubst du an diese Theorie, weil du wirklich an Lexs Metamorphose glauben willst, oder weil du Lana entlasten möchtest? Wrath (2007)
And he seem to enjoy his metamorphosis.Und er genoss seine Metamorphose. The Metamorphosis (2007)
...have returned to the cocoon, my dear, to metamorphosize.- Hilfe! ...bist wieder in deinen Kokon geschlüpft, Liebes. Es ist deine Metamorphose. The Wizard of Gore (2007)
Okay, how about top of the World Trade Center, the morning of September 11th, 2001, 8:00 a.Es geht um das Wunder der Metamorphose. - Uh, Phil - Sie sagen, die einzige Konstante ist der Wandel Meet the Quagmires (2007)
Come here, baby. Let's head upstairs and play hide-and-go-anal.Das Wunder ... der Metamorphose. Meet the Quagmires (2007)
I'm just a foolMetamorphose. Burt! Meet the Quagmires (2007)
Got to make you understandNein, das ist Metamorphose! Meet the Quagmires (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนสัณฐาน[n. exp.] (kān plīen santhān) EN: metamorphosis   FR: métamorphose [f]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[v. exp.] (plīen rūp plīen rāng) EN: metamorphose; change in form   FR: se métamorphoser

CMU English Pronouncing Dictionary
METAMORPHOSE    M EH2 T AH0 M AO1 R F OW0 Z
METAMORPHOSIS    M EH2 T AH0 M AO1 R F AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metamorphose    (v) (m e2 t @ m oo1 f ou z)
metamorphosed    (v) (m e2 t @ m oo1 f ou z d)
metamorphoses    (v) (m e2 t @ m oo1 f ou z i z)
metamorphoses    (n) (m e2 t @ m oo1 f @ s ii z)
metamorphosis    (n) (m e2 t @ m oo1 f @ s i s)
metamorphosing    (v) (m e2 t @ m oo1 f ou z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metamorphose {f}; Wandlung {f}; Verwandlung {f} | Metamorphosen {pl}metamorphosis | metamorphoses [Add to Longdo]
gestaltet ummetamorphoses [Add to Longdo]
verwandeln; wandeln; umwandeln; umgestalten | verwandelnd; wandelnd; umwandelnd; umgestaltend | verwandelt; gewandelt; umgewandelt; umgestaltet | verwandelt; wandelt; wandelt um; gestaltet um | verwandelte; wandelte; wandelte um; gestaltete umto metamorphose | metamorphosing | metamorphosed | metamorphosed | metamorphosed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メタモルフォーゼ[, metamorufo-ze] (n) metamorphose (ger [Add to Longdo]
化生[けしょう, keshou] (n,vs,adj-no) growth; metamorphosis [Add to Longdo]
完全変態[かんぜんへんたい, kanzenhentai] (n) (See 不完全変態) complete metamorphosis; holometabolism [Add to Longdo]
大化け[おおばけ, oobake] (n,vs) change; metamorphosis; transformation [Add to Longdo]
不完全変態[ふかんぜんへんたい, fukanzenhentai] (n) (See 完全変態) incomplete metamorphosis; hemimetabolism [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P) [Add to Longdo]
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P) [Add to Longdo]
変身[へんしん, henshin] (n,vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P) [Add to Longdo]
変成[へんせい, hensei] (n) metamorphosis [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] metamorphosis; abnormal; anomalous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metamorphose \Met`a*mor"phose\, v. t. [imp. & p. p.
   {Metamorphosed}; p. pr. & vb. n. {Metamorphosing}.] [Cf. F.
   m['e]tamorphoser.]
   To change into a different form; to transform; to transmute.
   [1913 Webster]
 
      And earth was metamorphosed into man.  --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top