Search result for

ks

(83 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ks-, *ks*, k
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
blackstrapn. เหล้าอ้อยผสมน้ำผึ้งชนิดหนึ่ง
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
backstairs(n) บันไดหลัง
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
barracks(n) ค่ายทหาร
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
bookseller(n) คนขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ksitigarbha (Buddhist deity)พระกษิติครรภ [TU Subject Heading]
Ksitigarbhapranidhanasutraกษิติครรภ์ปณิธานสูตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is KSWT, broadcasting live from downtown Leadville, Colorado.นี่คือ KSWT สถานีวิทยุสด จาก ตัวเมือง ลีดวิวล์, โคโลลาโด้ Day of the Dead (2008)
You're going to take me do to the fuel tan ks.นายจะพาฉันลงไปที่ถังเชื้อเพลง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
KSXP retained the copyright to your old segment title so we retitled you:บริษัทKP XP ยังมีลิขสิทธ์ชื่อรายการเก่าคุณอยู่ The Ugly Truth (2009)
No ks?ไม่มีจูลาหรือ? Bloodlines (2010)
He wants me to get him two Ks.เขาอยากให้ผมรับเขาสอง KsThe Iceman (2012)
KSI. Kinetic Solutions.เคเอสไอตีเนทิค โซลูชั่น Transformers: Age of Extinction (2014)
So these government guys just hunt you down, and then pass you off to this KSI?ดังนั้นคนเหล่านี้เพียงแค่รัฐบาลล่า คุณลง และจากนั้นผ่านคุณออกไป เคเอส ไอ นี้หรือไม่? Transformers: Age of Extinction (2014)
Chicago KSI headquarters is like a fortress.สำนักงานใหญ่ชิคาโก เคเอสไอ เป็น เหมือนป้อมปราการ Transformers: Age of Extinction (2014)
A couple times a day, these guys are moving in vehicle shipments into KSI for something called "scanning-"กี่ครั้งต่อวันคนเหล่านี้กำลังจะย้าย ในการจัดส่งรถเข้าไปใน เคเอสไอ สำหรับสิ่งที่เรียกว่า สแกน Transformers: Age of Extinction (2014)
KSI. We make the world.เคเอสไอ เราทำให้โลก Transformers: Age of Extinction (2014)
At KSI, we don't use words like that.ที่ เคเอสไอ เราไม่ใช้คำพูดเช่นนั้น Transformers: Age of Extinction (2014)
KSI Chicago, closest live sat, patch it in.เคเอสไอ ชิคาโกสดที่ใกล้เคียงที่สุด นั่งแพทช์ใน Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
อาตมา[pr.] (āttamā) EN: I (for monks)   FR: je (pour les moines)
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KSIAZEK    K AH0 S IY0 AA1 Z EH0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はまち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
あきまへん[, akimahen] (adj-na) (ksb [Add to Longdo]
あほんだら[, ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
あんさん[, ansan] (n) (ksb [Add to Longdo]
あんじょう[, anjou] (adv) (ksb [Add to Longdo]
あんま[, anma] (adv) (ksb [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地藏[Dì zàng, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ, ] Kṣitigarbha, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏王菩萨[Dì zàng wáng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏菩萨[Dì zàng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
大願地藏菩萨[Dà yuàn Dì zàng Pú sà, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS) [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] workstation [Add to Longdo]
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window [Add to Longdo]
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  KS
      n 1: a state in midwestern United States [syn: {Kansas},
           {Sunflower State}, {KS}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top