ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backseat

B AE0 K S IY1 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backseat-, *backseat*
English-Thai: Nontri Dictionary
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looks like they're moving something from the backseat.ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังย้ายอะไรที่เบาะหลัง Ghost in the Shell (1995)
He says she gave him a hand job in the backseat of her bloody Jaguar.เขาว่าเขาให้แม่นาย ลูบนกเขาหลังรถจากัวร์ Rushmore (1998)
I guess I could hunker down in your backseat, and you could give me a lift.ผมว่าผมคนซ่อนอยู่หลังรถคุณ แล้วคุณพาผมไม่ส่ง Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Didn't you tell me you lost your virginity in the backseat of a... point well taken.I'll bring the wine.ไม่ใช่เธอเหรอ ที่บอกฉันว่าเธอเสียความบริสุทธิ์ที่เบาะหลังของ ตรงจุดมาก ฉันจะเอาไวน์ไป The Game (2007)
Fine, the backseat, but you're just gonna spoil her.ก็ได้ ใส่เบาะหลัง แต่คุณน่ะจะให้ท้ายเขา Distant Past (2007)
Don't-don't backseat perk me. I-i know when to use my perks.ไม่ต้องบอกน่า รู้หรอกว่าจะใช้ตอนไหน Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Come on out from behind that backseat.ออกมาจากที่นั่งเร็ว Bobby Z (2007)
Someone's in the backseat of that car.มีคนนั่งอยู่ในที่นั่งข้างหลังในรถ Bobby Z (2007)
I was in the backseat of a cop car, I had it on me, and I panicked, okay?กูอยู่ในรถตำรวจแล้วมีเลือดอยู่ ในกระเป๋า กูกลัวโดนค้น Escape from Dragon House (2008)
Some women prefer a man who can take a backseat.ผู้หญิงบางคนอยากได้ผู้ชายที่จะยอมได้บ้าง Chuck Versus the Seduction (2008)
Sometimes your personal life has to take a backseat.บางครั้งนายต้องเอาชีวิตส่วนตัวไว้ข้างหลัง Chuck Versus the Fat Lady (2008)
We tried the backseat.เราลองดูข้างหลังแล้ว Chuck Versus the Fat Lady (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKSEAT    B AE0 K S IY1 T
BACKSEATS    B AE0 K S IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backseat    (n) bˈæksˈiːt (b a1 k s ii1 t)
backseats    (n) bˈæksˈiːts (b a1 k s ii1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backseat
   n 1: a secondary or inferior position or status; "tennis has had
      to take a backseat while his work is so demanding"
   2: a seat at the back of a vehicle (especially the seat at the
     back of an automobile)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top