Search result for

geh

(75 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geh-, *geh*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
hedgehop(เฮดจฺ'ฮอพ) vi. บินต่ำมาก, See also: hedgehopper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hedgehog(n) เม่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gehaeftan.เกแฮฟตัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Everyone can geh zum teufel. I just want to do right by her.ทุกคน geh zum teufel ได้ ฉันอยากทำให้ถูกข้างเธอ You've Got Yale! (2009)
(Ic the gehatte, searobend.)(Ic the gehatte, searobend. ) The Sins of the Father (2009)
Lou gehrig's disease. Oh.เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง You Don't Know Jack (2010)
- Who had been inflicted with lou gehrig's disease. - Forget it....เควอร์เกี้ยนได้ทำการุณยฆาต ให้กับสตรีผู้หนึ่งจากเมืองแคนซัส รัฐมิสซูรี่ You Don't Know Jack (2010)
He was diagnosed with lou gehrig's disease, A devastating incurable illnessแต่เมื่อสองปีก่อนในวัย 50 เค้าเข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง... You Don't Know Jack (2010)
Gehry said thatthe "hat trick" r Was inspired by an apple crate.แกรี่ บอกว่าเก้าอี้แฮททริค ได้รับแรงบันดาลใจจาก ต้นแอปเปิ้ล The Jenna Thing (2010)
Gehalge.Gehalge. The Coming of Arthur: Part One (2010)
Gehalge.Gehalge. The Coming of Arthur: Part One (2010)
Last year I was diagnosed with ALS, Lou Gehrig's disease.ปีที่แล้ว ฉันถูกตรวจพบว่า เป็น ALS โรคลู เกอห์ริก From Childhood's Hour (2011)
Lou Gehrig's disease.โรคลู เกอห์ริก Epilogue (2011)
Ic her accigie anne windraes! Farbled waw! Windraes ungetermed - gehier!เจ้ายังสามารถได้รับการคุ้มครอง นี่คงกลายเป็นอะไรซักอย่างในกิจวัตรของข้า A Servant of Two Masters (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
เม่น[n.] (men) EN: porcupine ; hedgehog   FR: porc-épic [m] ; hérisson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEHL    G EH1 L
GEHM    JH EH1 M
GEHR    JH EH1 R
GEHLE    JH EH1 HH AH0 L
GEHRT    G EH1 R T
GEHRY    G EH1 R IY0
GEHRIG    G EH1 R IH0 G
GEHRET    G EH1 R EH0 T
GEHMAN    G EH1 M AH0 N
GEHRKE    JH EH1 R K

German-Thai: Longdo Dictionary
Gehalt(n) |das, pl. Gehälter| เงินเดือน, ค่าจ้างต่อเดือน เช่น In Deutschland erhält man normalerweise ein höheres Gehalt als in Thailand.
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,
gehenใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
gehen, um etw.(vi) |ging, ist gegangen| เกี่ยวข้องกับ, เกี่ยวเนื่องกับ, พัวพันกับ เช่น Es geht um Geld. มันเป็นเรื่องของเงิน , See also: S. handeln, sich um etw.,
Gehirn(n) |das, pl. Gehirne| สมอง
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
geht, See also: gehen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehen {n}going [Add to Longdo]
geheime Absprachen {pl}collusive behaviour [Add to Longdo]
Gehässigkeit {f}spitefulness [Add to Longdo]
Gehässigkeit {f}; Gift {n} | Gehässigkeiten {pl}; Gifte {pl}venom | venoms [Add to Longdo]
Gehässigkeit {f}; Verhasstheit {f}hatefulness [Add to Longdo]
Gehäuse {n}; Verkleidung {f}; Schalung {f}casing [Add to Longdo]
Gehäuse {n}case; housing [Add to Longdo]
Gehäuse {n}chassis [Add to Longdo]
Gehäuse {n}package [Add to Longdo]
Gehäuse {n}; Zylindergehäuse {n}shell [Add to Longdo]
Gehäuse {n}; Kasten {m}cabinet [Add to Longdo]
Gehäuse {n} (von Ventil)body [Add to Longdo]
Gehäuse {n} [techn.] (Extrusion)barrel [Add to Longdo]
Gehäuse-Abdampfteil {n}casing exhaust [Add to Longdo]
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
ヘッジホッグ[, hejjihoggu] (n) hedgehog [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[, hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
陰日向[かげひなた, kagehinata] (n) double-faced [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
下阪[げはん, gehan] (n,vs) proceeding from Tokyo to Osaka [Add to Longdo]
下輩[かはい;げはい, kahai ; gehai] (n) inferior; low-class person [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (n,adj-na) (obsc) inferior article [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
下篇;下編[げへん, gehen] (n) last volume [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下品[げひん, gehin] gemein, niedrig, vulgaer [Add to Longdo]
[ほう, hou] GEHALT, BESOLDUNG [Add to Longdo]
内証[ないしょう, naishou] Geheimnis [Add to Longdo]
内諾[ないだく, naidaku] geheime_Zustimmung, private_Zustimmung [Add to Longdo]
参る[まいる, mairu] gehen, kommen, besuchen, einen_Tempel_besuchen, einen_Schrein_besuchen [Add to Longdo]
号俸[ごうほう, gouhou] Gehaltstufe [Add to Longdo]
奥義[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
奥義[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] GEHOEREN (ZU) [Add to Longdo]
[おう, ou] GEHEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top