ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gehalt

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gehalt-, *gehalt*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.
Gehalt(n) |das, pl. Gehälter| เงินเดือน, ค่าจ้างต่อเดือน เช่น In Deutschland erhält man normalerweise ein höheres Gehalt als in Thailand.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehaltszulage {f}salary increase [Add to Longdo]
Gehaltsstufe {f}; Gehaltsklasse {f}salary level; salary grade [Add to Longdo]
Gehaltsvorschuss {m}advance on salary [Add to Longdo]
Gehalt {n}; Besoldung {f}; Bezug {m} [Ös.] | Gehälter {pl}; Besoldungen {pl}; Bezüge {pl} | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Gehalt {n} | Gehälter {pl}stipend | stipends [Add to Longdo]
Gehaltlosigkeit {f}; Plattheit {f}; Belanglosigkeit {f} | Gehaltlosigkeiten {pl}; Plattheiten {pl}triviality | trivialities [Add to Longdo]
Gehaltserhöhung {f} | Gehaltserhöhungen {pl}rise in salary; salary increase | rises in salary [Add to Longdo]
Gehaltskosten {pl}management labor costs [Add to Longdo]
Gehaltsliste {f}pay-roll [Add to Longdo]
Gehaltspfändung {f}attachment of salary [Add to Longdo]
Gehaltsscheck {m}paycheck [Add to Longdo]
Gehaltsvorstellung {f}salary requirement [Add to Longdo]
Gehaltszulage {f} | Gehaltszulagen {pl}additional pay | additional pays [Add to Longdo]
Gehaltszulage {f}rise; raise [Am.] [Add to Longdo]
gehaltlos; nichtig {adj}inane [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] GEHALT, BESOLDUNG [Add to Longdo]
号俸[ごうほう, gouhou] Gehaltstufe [Add to Longdo]
昇給[しょうきゅう, shoukyuu] Gehaltserhoehung [Add to Longdo]
減俸[げんぽう, genpou] Gehaltskuerzung [Add to Longdo]
給料[きゅうりょう, kyuuryou] Gehalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gehalt /gəhalt/ 
   salary; stipend

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top