Search result for

garland

(51 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garland-, *garland*, garlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garland[N] พวงมาลา, See also: พวงมาลัย, พวงดอกไม้, Syn. festoon, lauren, wreathe
garland[N] หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม, Syn. excerpts, anthology
garland[VT] ประดับด้วยพวงมาลัย, See also: คล้องพวงมาลัย, คล้องพวงดอกไม้, Syn. wreathe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย,พวงมาลัย,สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ,ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย,ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath,festoon,laurel

English-Thai: Nontri Dictionary
garland(n) พวงมาลัย
garland(vt) ห้อยพวงมาลัย,สวมมาลัย,ประดับด้วยมาลัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
They're walking in the streets offering garlands to the police and British soldiers.พวกเขาเดินตามถนน ให้พวงมาลัยตำรวจ และทหารอังกฤษ Gandhi (1982)
Do you have a listing for Lauren Garland?มีชื่อลอเรน การ์แลนด์มั้ย The Truman Show (1998)
Do you have a Sylvia Garland? S for Sylvia.งั้นลองหาซิลเวีย การ์แลนด์ The Truman Show (1998)
And sent me a $200 floral garland for mother's day.แล้วซื้อพวงมาลัยดอกไม้ราคา 200$ มาให้ฉัน ในวันแม่ Unstoppable Marriage (2007)
Luther garland.ลูเธอร์ การ์แลนด์ Yellow Fever (2008)
Luther garland's cause of death was physical trauma.สาเหตุการตายของลูเธอร์ การ์แลนด์ คือบาดแผลทางกาย Yellow Fever (2008)
A file - luther garland's.แฟ้มของ... ลูเธอร์ การ์แลนด์ครับ Yellow Fever (2008)
Mr. garland.คุณการ์แลนด์ Yellow Fever (2008)
Mr. Garland...คุณการ์แลนด์... Yellow Fever (2008)
Mr. garland,um...คุณการ์แลนด์ เอ่อ... Yellow Fever (2008)
Why are you looking into luther garland's death?ทำไมถึงสืบเรื่อง การตายของการ์แลนด์? Yellow Fever (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พเยีย[N] garland, See also: bouquet, Syn. พวงดอกไม้, Notes: (เขมร)
พวงมาลัย[N] garland, Syn. พวงดอกไม้, อุบะ, Example: คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยบูชาพระ, Count unit: พวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
พู่กลิ่น[N] garland with tassels, Example: ในห้องประดับด้วยพู่กลิ่นงดงามหลายสิบพวง, Count unit: พะวง, Thai definition: ชื่อพวงดอกไม้ร้อยมีรูปแบนประกอบด้วยอุบะ
มาลัย[N] garland, See also: wreath, Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา, พวงดอกไม้, Example: จานผลไม้ก็ถูกตกแต่งด้วยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลัยดอกไม้สดแนบมาอย่างสวยงาม, Count unit: พะวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มาลัย[N] garland, See also: wreath, Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา, พวงดอกไม้, Example: จานผลไม้ก็ถูกตกแต่งด้วยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลัยดอกไม้สดแนบมาอย่างสวยงาม, Count unit: พะวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มงคล[N] garland, Example: ผู้กว้างขวางในสังคมมักได้รับเชิญให้สวม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส, Count unit: วง, Thai definition: ด้ายที่ทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily   
มาลา[n.] (mālā) EN: garland ; wreath   FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลัย[n.] (mālai) EN: garland ; wreath   FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลา[n.] (mālākam) EN: garland making   
มงคล[n.] (mongkhon) EN: garland ; worn   FR: guirlande [f]
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: garland ; necklace of flowers   FR: guirlande de fleurs [f]
ร้อยเป็นมาลัย[v. exp.] (røi pen mālai) EN: weave a garland   
ตังโอ๋[n.] (tang-ō) EN: Garland Chrysanthemum ; Chrysanthemun coronarium   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARLAND    G AA1 R L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garland    (v) (g aa1 l @ n d)
garlands    (v) (g aa1 l @ n d z)
garlanded    (v) (g aa1 l @ n d i d)
garlanding    (v) (g aa1 l @ n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花环[huā huán, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] garland, #36,551 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ährenkranz {m}garland of corn [Add to Longdo]
Girlande {f} | Girlanden {pl}garland | garlands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄冠[えいかん, eikan] (n) laurels; garland; (P) [Add to Longdo]
花冠[かかん, kakan] (n) corolla (of flower); garland; wreath [Add to Longdo]
花輪[はなわ, hanawa] (n) wreath; garland; (P) [Add to Longdo]
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers) [Add to Longdo]
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum [Add to Longdo]
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garland \Gar"land\, n. [OE. garland, gerlond, OF. garlande, F.
   guirlande; of uncertain origin; cf. OHG. wiara, wiera, crown,
   pure gold, MHG. wieren to adorn.]
   [1913 Webster]
   1. The crown of a king. [Obs.] --Graffon.
    [1913 Webster]
 
   2. A wreath of chaplet made of branches, flowers, or
    feathers, and sometimes of precious stones, to be worn on
    the head like a crown; a coronal; a wreath. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The top; the thing most prized. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A book of extracts in prose or poetry; an anthology.
    [1913 Webster]
 
       They [ballads] began to be collected into little
       miscellanies under the name of garlands. --Percy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) A sort of netted bag used by sailors to keep provision
      in.
    (b) A grommet or ring of rope lashed to a spar for
      convenience in handling.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garland \Gar"land\, v. t. [imp. & p. p. {Garlanded}; p. pr. &
   vb. n. {Garlanding}.]
   To deck with a garland. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Garland
   n 1: United States singer and film actress (1922-1969) [syn:
      {Garland}, {Judy Garland}]
   2: a city in northeastern Texas (suburb of Dallas)
   3: an anthology of short literary pieces and poems and ballads
     etc. [syn: {florilegium}, {garland}, {miscellany}]
   4: flower arrangement consisting of a circular band of foliage
     or flowers for ornamental purposes [syn: {wreath}, {garland},
     {coronal}, {chaplet}, {lei}]
   v 1: adorn with bands of flowers or leaves; "They garlanded the
      statue"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top