Search result for

fisc

(81 entries)
(0.1218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fisc-, *fisc*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiscal    [ADJ] เกี่ยวกับการเงิน, See also: เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน, Syn. financial
fiscal year    [N] ปีงบประมาณ, Syn. financial year

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fiscal Codeประมวลรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal yearปีภาษี, ปีงบประมาณ [ดู budget year และ tax year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal yearปีงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Fiscal Managementการจัดการด้านการเงิน [การแพทย์]
Fiscal policyนโยบายการคลัง [TU Subject Heading]
Fiscal Policy นโยบายการคลัง
แสดงโดยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล อันได้แก่ การตัดสินใจเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ หรือการลดลงในการเก็บภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิด การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม ถือเป็นนโยบายการคลังแบบหลวม ส่วนการเพิ่มการเก็บภาษีหรือลดการใช้จ่ายภาครัฐ ถือเป็นนโยบายการคลังแบบเคร่งครัด [สิ่งแวดล้อม]
Fiscal yearปีงบประมาณ [TU Subject Heading]
Fiscal yearรอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiscIn such a case, restraints in fiscal policy must be brought into play.
fiscThe scholar is an authority on fiscal policy.
fiscIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
fiscThe fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.
fiscTax cuts are often used as a major fiscal tool to stimulate the economy.
fiscJapan's fiscal year runs from April 1 till March 31 in the following year.
fiscThe Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management.
fiscJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
fiscDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
fiscThey labored over the budget for the fiscal year 1997.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
fiscal yearn. ปีงบประมาณ
confiscable(คัสฟิส'คะเบิล) adj. ยึดได้,ริบได้
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize

English-Thai: Nontri Dictionary
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscation(n) การยึดทรัพย์,การริบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีงบประมาณ    [N] fiscal year, See also: budget year, Example: กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต และขยายพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537, Count unit: ปี, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง    [N] Fiscal Policy Office

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริบ[n.] (kān rip) EN: confiscation   FR: confiscation [f] ; saisie [f]
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การริบทรัพย์สิน[n. exp.] (kān rip sapsin) EN: confiscation of property   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphākøn) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.)   FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
นโยบายการคลัง[n. exp.] (nayōbāi kānkhlang) EN: fiscal policy ; financial policy   FR: politique fiscale [f]
ปีภาษี[n. exp.] (pī phāsī) EN: tax year   FR: année fiscale [f]
ระบบภาษี[n. exp.] (rabop phāsī) EN: tax system ; fiscal system   FR: système fiscal [m]
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FISC    F IH1 S K
FISCH    F IH1 SH
FISCHL    F IH1 S K AH0 L
FISCUS    F IH1 S K AH0 S
FISCAL    F IH1 S K AH0 L
FISCHEL    F IH1 SH AH0 L
FISCHER    F IH1 SH ER0
FISCHMAN    F IH1 SH M AH0 N
FISCHLER    F IH1 SH AH0 L ER0
FISCALLY    F IH1 S K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiscal    (j) (f i1 s k l)
Fischer    (n) (f i1 sh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィスカル[, fisukaru] (n) fiscal [Add to Longdo]
フィスカルイヤー[, fisukaruiya-] (n) fiscal year [Add to Longdo]
フィスカルドラッグ[, fisukarudoraggu] (n) fiscal drag [Add to Longdo]
フィスカルポリシー[, fisukaruporishi-] (n) fiscal policy; (P) [Add to Longdo]
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
押収[おうしゅう, oushuu] (n,vs,adj-no) seizure; confiscation; (P) [Add to Longdo]
下期[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P) [Add to Longdo]
会計年度[かいけいねんど, kaikeinendo] (n) fiscal year; (P) [Add to Longdo]
経済財政政策担当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy [Add to Longdo]
今年度[こんねんど, konnendo] (n-adv,n-t) this year; this fiscal year; this school year; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょ, gyo] FISCHFANG [Add to Longdo]
漁師[りょうし, ryoushi] Fischer [Add to Longdo]
漁村[ぎょそん, gyoson] Fischerdorf [Add to Longdo]
漁業[ぎょぎょう, gyogyou] Fischerei, Fischfang [Add to Longdo]
漁獲[ぎょかく, gyokaku] Fischfang [Add to Longdo]
漁網[ぎょもう, gyomou] Fischernetz, Fischnetz [Add to Longdo]
漁船[ぎょせん, gyosen] Fischerboot, Fischdampfer [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
魚介[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fisc \Fisc\ (f[i^]sk), n. [F. fisc, fr. L. fiscus basket, money
   basket, treasury; prob. akin to fascis bundle. See {Fasces}.]
   A public or state treasury. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fisc
   n 1: a state treasury or exchequer or a royal treasury;
      originally the public treasury of Rome or the emperor's
      private purse

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 fisc
 fisc	(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts,
 mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. =
 เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง
 แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent
 du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?

Go to Top