Search result for

fisc

(110 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fisc-, *fisc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiscal[ADJ] เกี่ยวกับการเงิน, See also: เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน, Syn. financial
fiscal year[N] ปีงบประมาณ, Syn. financial year

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
fiscal yearn. ปีงบประมาณ
confiscable(คัสฟิส'คะเบิล) adj. ยึดได้,ริบได้
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize

English-Thai: Nontri Dictionary
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscation(n) การยึดทรัพย์,การริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fiscal Codeประมวลรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal yearปีภาษี, ปีงบประมาณ [ดู budget year และ tax year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal yearปีงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Fiscal Managementการจัดการด้านการเงิน [การแพทย์]
Fiscal policyนโยบายการคลัง [TU Subject Heading]
Fiscal Policy นโยบายการคลัง
แสดงโดยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล อันได้แก่ การตัดสินใจเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ หรือการลดลงในการเก็บภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิด การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม ถือเป็นนโยบายการคลังแบบหลวม ส่วนการเพิ่มการเก็บภาษีหรือลดการใช้จ่ายภาครัฐ ถือเป็นนโยบายการคลังแบบเคร่งครัด [สิ่งแวดล้อม]
Fiscal yearปีงบประมาณ [TU Subject Heading]
Fiscal yearรอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now that I am fiscally secure,ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แล้ว The Bank Job (2008)
- Fiscal... crisis. - Fiscal crisis.การเงินของรัฐบาลนะคะ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Terrifying. Fiscally, I mean. - How so?วิกฤตงบ-ปลา-มาณ อ้อ วิกฤตงบประมาณ Confessions of a Shopaholic (2009)
- For the fiscal family. - I'm sorry.สำหรับครอบครัว ขอโทษค่ะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Garrety, because if you want me to ensure your continued fiscal success, you won't ever make another mess for me again.เพระถ้าคุณอยากให้ผมทำให้คุณ ประสบความสำเร็จทางการเงินต่อไปล่ะก็ คุณอย่าได้ ทำให้ผมยุ่งยากอีกเลย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Τhis was a game between Fischer and Spassky in Reykjavik, in 1972.มันเป็นกระดานระหว่างฟิชเชอร์ กับสปาสกี้ที่เรจยาวิคในปี 1972 Harry Brown (2009)
In the 7th match, Fischer opened with what's called a Pirc defence, he'd never used it before.ในเกมส์ที่เจ็ด ฟิชเชอร์เปิดเกมส์ ด้วยกลยุทธชื่อเพิร์คดีเฟนซ์ เค้าไม่เคยใช้มันมาก่อน Harry Brown (2009)
Anyway, Fischer won.ท้ายที่สุด ฟิชเชอร์ชนะ Harry Brown (2009)
Phillip, without something usable, something to support the human and fiscal cost...ฟิลิป ปราศจาก บางอย่างที่ใช้งานได้ บางอย่างที่จะไปสนับสนุน เช่นบุคลากร งบประมาณ... A New Day in the Old Town (2009)
So who's our Bobby Fischer playing chess with?ถ้างั้น ใครกันที่ บ๊อบบี ฟิชเชอร์ เล่นหมากรุกด้วย? White to Play (2009)
This is the department's purchases and expenses from the last fiscal year.นี่เป็นแผนกฝ่ายจัดซื้อและค่าใช้จ่ายน่ะ จากฝ่ายการคลังปีที่แล้ว Would I Think of Suicide? (2009)
Tonight I am pleased to announce that ENCOM's last fiscal year was our most profitable ever.คืนนี้ผมจะประกาศ สถานะการเงินปีล่าสุดของเอ็นคอม นี่เป็นปีที่เรามีกำไรสูงสุด TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiscThe scholar is an authority on fiscal policy.
fiscJapan's fiscal year runs from April 1 till March 31 in the following year.
fiscMom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.
fiscIn such a case, restraints in fiscal policy must be brought into play.
fiscDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
fiscThey labored over the budget for the fiscal year 1997.
fiscThe Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management.
fiscJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
fiscFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
fiscTax cuts are often used as a major fiscal tool to stimulate the economy.
fiscIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
fiscThe fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีงบประมาณ[N] fiscal year, See also: budget year, Example: กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต และขยายพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537, Count unit: ปี, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[N] Fiscal Policy Office

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริบ[n.] (kān rip) EN: confiscation   FR: confiscation [f] ; saisie [f]
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การริบทรัพย์สิน[n. exp.] (kān rip sapsin) EN: confiscation of property   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphākøn) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.)   FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
นโยบายการคลัง[n. exp.] (nayōbāi kānkhlang) EN: fiscal policy ; financial policy   FR: politique fiscale [f]
ปีภาษี[n. exp.] (pī phāsī) EN: tax year   FR: année fiscale [f]
ระบบภาษี[n. exp.] (rabop phāsī) EN: tax system ; fiscal system   FR: système fiscal [m]
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FISC    F IH1 S K
FISCH    F IH1 SH
FISCHL    F IH1 S K AH0 L
FISCUS    F IH1 S K AH0 S
FISCAL    F IH1 S K AH0 L
FISCHEL    F IH1 SH AH0 L
FISCHER    F IH1 SH ER0
FISCALLY    F IH1 S K AH0 L IY0
FISCHLER    F IH1 SH AH0 L ER0
FISCHMAN    F IH1 SH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiscal    (j) (f i1 s k l)
Fischer    (n) (f i1 sh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fisch...; Flossen...finny [Add to Longdo]
Fische {pl} (Sternzeichen)Pisces [Add to Longdo]
Fischarmut {f}fish scarcity [Add to Longdo]
Fischart {f} | Fischarten {pl} | strömungsliebende Fischartenfish species | fish species | rheophile fish species [Add to Longdo]
Fischbein {n}; Barte {f} | Fischbeine {pl}; Barten {pl}whalebone; baleen | whalebones [Add to Longdo]
Fischbestand {m}fish stock [Add to Longdo]
Fischblase {f}air bladder [Add to Longdo]
Fischcremesuppe {f}bisque [Add to Longdo]
Fischdampfer {m}; Grundschleppnetzfischer {m} | Fischdampfer {pl}; Grundschleppnetzfischer {pl}trawler | trawlers [Add to Longdo]
Fischen {n}fishing [Add to Longdo]
Fischer {m} | Fischer {pl}fisherman; fisher | fishermen [Add to Longdo]
Fischerboot {n} | Fischerboote {pl}fishing boat | fishing boats [Add to Longdo]
Fischerdorf {n} | Fischerdörfer {pl}fishing village | fishing villages [Add to Longdo]
Fischerei {f} | Fischereien {pl} | industrielle Fischerei; kommerzielle Fischereifishery; fishing | fisheries | industrial fishing; commercial fishing [Add to Longdo]
Fischernetz {n}fishing net [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィスカル[, fisukaru] (n) fiscal [Add to Longdo]
フィスカルイヤー[, fisukaruiya-] (n) fiscal year [Add to Longdo]
フィスカルドラッグ[, fisukarudoraggu] (n) fiscal drag [Add to Longdo]
フィスカルポリシー[, fisukaruporishi-] (n) fiscal policy; (P) [Add to Longdo]
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
押収[おうしゅう, oushuu] (n,vs,adj-no) seizure; confiscation; (P) [Add to Longdo]
下期[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P) [Add to Longdo]
会計年度[かいけいねんど, kaikeinendo] (n) fiscal year; (P) [Add to Longdo]
経済財政政策担当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy [Add to Longdo]
今年度[こんねんど, konnendo] (n-adv,n-t) this year; this fiscal year; this school year; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょ, gyo] FISCHFANG [Add to Longdo]
漁師[りょうし, ryoushi] Fischer [Add to Longdo]
漁村[ぎょそん, gyoson] Fischerdorf [Add to Longdo]
漁業[ぎょぎょう, gyogyou] Fischerei, Fischfang [Add to Longdo]
漁獲[ぎょかく, gyokaku] Fischfang [Add to Longdo]
漁網[ぎょもう, gyomou] Fischernetz, Fischnetz [Add to Longdo]
漁船[ぎょせん, gyosen] Fischerboot, Fischdampfer [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
魚介[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fisc \Fisc\ (f[i^]sk), n. [F. fisc, fr. L. fiscus basket, money
   basket, treasury; prob. akin to fascis bundle. See {Fasces}.]
   A public or state treasury. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fisc
   n 1: a state treasury or exchequer or a royal treasury;
      originally the public treasury of Rome or the emperor's
      private purse

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 fisc
 fisc	(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts,
 mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. =
 เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง
 แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent
 du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top