Search result for

farce

(43 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farce-, *farce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farce[N] ละครตลก, See also: การแสดงตลก, Syn. burlesque, travesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
farceur(ฟาร์เซอร์') n. ผู้เขียนละครตลก,ผู้เขียนเรื่องตลก,ตัวตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That little farce you played with my sister.That little farce you played with my sister. The Godfather (1972)
A farce by a great director... to win a popular actress.เรื่องตลกของผู้กำกับใหญ่เขาล่ะ... เพื่อเอาชนะใจนักแสดงยอดนิยม. Millennium Actress (2001)
Laura, this is a farce... a sideshow trick.ลอร่า นี่มันเรื่องแหกตา... เป็นกลอุบายหลอกลวง The Orphanage (2007)
Those Wildcats will turn it into a farce.แต่ไวลด์แคทส์พวกนั้น กำลังจะเปลี่ยนให้เป็นละครตลก High School Musical 2 (2007)
You would take, even this, a moment of real human grief, and turn it into a farce.คุณต้องการที่จะมีช่วงเวลาที่จะเป็นมนุษย์จริงๆ Birthmarks (2008)
How did you convince Surrillo to hear this farce?ผมจะพูดให้ ซูลิโล พิพากษายังไง The Dark Knight (2008)
But I am finished with this farce. M not gonna be a part of it.ศาลครับท่านจะเอาผิดผมเรื่องหมิ่นศาลก็ได้ แต่ผมไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าตัวตลกนี่แล้ว You Don't Know Jack (2010)
And you think my associates are gonna go along with this farce?แล้วแกคิดหรือว่าหุ้นส่วน ของฉันจะเอาด้วย กับเรื่องน่าขันนี่ Flesh and Blood (2012)
Can we stop this farce now?ตอนนี้เราจะหยุดเรื่องนี้กันได้หรือยัง? The Crimson Ticket (2012)
The test is a goddamn farce.การทดสอบนี่มันก็แค่ตลกห่วย ๆ In Memoriam (2012)
Uh, two tragedies and a farce.เอ่อสองโศกนาฏกรรมและเรื่องตลก The Invisible Woman (2013)
Ah, a farce. What farce?ah, เรื่องตลก เรื่องตลกอะไร? The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farceEven before Reagan and the Supreme Court stifled it, OSHA was a farce.
farceThat's a farce.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ละครตลก[n. exp.] (lakhøn talok) EN: farce   FR: comédie [f] ; pièce comique [f]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling   FR: farce [f]
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกคาเฟ่[n. exp.] (talok khāfē) EN: slapstick ; low comedy   FR: grosse farce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FARCE    F AA1 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farce    (n) (f aa1 s)
farces    (n) (f aa1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Posse {f} | Possen {pl}farce | farces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファース[, fa-su] (n) farce [Add to Longdo]
ファルス[, farusu] (n,adj-no) (1) farce (fre [Add to Longdo]
俄狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) impromptu skit; (theatrical) farce [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言,間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) [Add to Longdo]
笑劇[しょうげき, shougeki] (n,adj-no) (theatrical) farce [Add to Longdo]
仁輪加狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) farce; extravaganza [Add to Longdo]
茶番[ちゃばん, chaban] (n) farce [Add to Longdo]
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy [Add to Longdo]
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce [Add to Longdo]
道化芝居[どうけしばい, doukeshibai] (n) farce; low comedy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闹剧[nào jù, ㄋㄠˋ ㄐㄩˋ, / ] farce, #20,552 [Add to Longdo]
趣剧[qù jù, ㄑㄩˋ ㄐㄩˋ, / ] farce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farce \Farce\, n. [F. farce, from L. farsus (also sometimes
   farctus), p. p. pf farcire. See {Farce}, v. t.]
   1. (Cookery) Stuffing, or mixture of viands, like that used
    on dressing a fowl; forcemeat.
    [1913 Webster]
 
   2. A low style of comedy; a dramatic composition marked by
    low humor, generally written with little regard to
    regularity or method, and abounding with ludicrous
    incidents and expressions.
    [1913 Webster]
 
       Farce is that in poetry which "grotesque" is in a
       picture: the persons and action of a farce are all
       unnatural, and the manners false.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Ridiculous or empty show; as, a mere farce. "The farce of
    state." --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farce \Farce\, v. t. [imp. & p. p. {Farced}, p. pr. & vb. n.
   {Farcing}.] [F. Farcir, L. farcire; akin to Gr. ???????? to
   fence in, stop up. Cf. {Force} to stuff, {Diaphragm},
   {Frequent}, {Farcy}, {Farse}.]
   1. To stuff with forcemeat; hence, to fill with mingled
    ingredients; to fill full; to stuff. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The first principles of religion should not be
       farced with school points and private tenets. --Bp.
                          Sanderson.
    [1913 Webster]
 
       His tippet was aye farsed full of knives. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To render fat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If thou wouldst farce thy lean ribs. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To swell out; to render pompous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Farcing his letter with fustian.   --Sandys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 farce
   n 1: a comedy characterized by broad satire and improbable
      situations [syn: {farce}, {farce comedy}, {travesty}]
   2: mixture of ground raw chicken and mushrooms with pistachios
     and truffles and onions and parsley and lots of butter and
     bound with eggs [syn: {forcemeat}, {farce}]
   v 1: fill with a stuffing while cooking; "Have you stuffed the
      turkey yet?" [syn: {farce}, {stuff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top