ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

travesty

T R AE1 V AH0 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -travesty-, *travesty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
travesty(vt) ล้อเลียน
travesty(n) การล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
travesty(แทรฟ'วิสที) vt., n. (การ) ล้อเลียน, เลียนแบบ, ปลอม., Syn. joke, mockery

English-Thai: Nontri Dictionary
travesty(n) การล้อเลียน, การเลียนแบบ
travesty(vt) ล้อเลียน, เลียนแบบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surely such a travesty has never occurred.แน่นอนว่าเรื่องขำขันอย่างนั้นย่อมไม่เคยเกิดขึ้น The Da Vinci Code (2006)
You know what the real travesty is?คุณรู้อะไรมั้ย สิ่งที่น่าขำคือ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
This is a travesty of international proportions.นี่เป็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติ Throwdown (2009)
Francisco, shut this travesty down.ฟรานซิสโก หยุดเรื่องล้อเล่นนี้ Red Letter Day (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRAVESTY T R AE1 V AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
travesty (v) trˈævəstiː (t r a1 v @ s t ii)
travestying (v) trˈævəstɪɪŋ (t r a1 v @ s t i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Travestie { f } | Travestien { pl }travesty | travesties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travesty \Trav"es*ty\, v. t. [imp. & p. p. {Travestied}; p. pr.
   & vb. n. {Travesting}.]
   To translate, imitate, or represent, so as to render
   ridiculous or ludicrous.
   [1913 Webster]
 
      I see poor Lucan travestied, not appareled in his Roman
      toga, but under the cruel shears of an English tailor.
                          --Bentley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travesty \Trav"es*ty\, a. [F. travesti, p. p. of travestir to
   disguise, to travesty, It. travestire, fr. L. trans across,
   over + vestire to dress, clothe. See {Vest}.]
   Disguised by dress so as to be ridiculous; travestied; --
   applied to a book or shorter composition. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travesty \Trav"es*ty\, n.; pl. {Travesties}.
   A burlesque translation or imitation of a work.
   [1913 Webster]
 
      The second edition is not a recast, but absolutely a
      travesty of the first.          --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 travesty
   n 1: a comedy characterized by broad satire and improbable
      situations [syn: {farce}, {farce comedy}, {travesty}]
   2: a composition that imitates or misrepresents somebody's
     style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
     {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
     {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: make a travesty of

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top