Search result for

eut

(94 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eut-, *eut*
English-Thai: Longdo Dictionary
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eutectic[ADJ] เกี่ยวกับโลหะผสม โดยเฉพาะอัลลอยที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดของโลหะผสม
eutectic[N] สสารหรือโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุด
euthanasia[N] การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antineutrino(แอนทินิวทรี' โน) n. อนุภาคต้าน (antiparticle) ของ neutrino
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen
deutero-Pref. " ที่สอง
deuto-Pref. " ที่สอง
deutsche mark(ดอย'ชะ) n. หน่วยเงินตราของเยอรมันตะวันตกที่มีค่าเท่ากับ 100 pfennigs,DM
hermeneuticsn. วิทยาแห่งการแปล
lieutenant(ลูเทน'เนินทฺ) n. ร้อยโท,เรือโท
lieutenant coloneln. พันโท,นาวาโท
lieutenant commandern. นาวาตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
lieutenant(n) ร้อยโท,เรือโท
neuter(adj) ไม่มีเพศ
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutral(n) ชาติที่เป็นกลาง
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม
sublieutenant(n) เรือตรี
therapeutic(adj) ทางการรักษา,ในทางอายุรเวท,เกี่ยวกับการบำบัดโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eutecticยูเทกติก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euthanasiaการุณยฆาต [ดู mercy killing] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eutociaการคลอดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eutrophicationยูโทรฟิเคชัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eutectic alloysโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำ [TU Subject Heading]
Eutectic Mixtureตัวยาที่เป็นของแข็งผสมกันเกิดเป็นของเหลวเยิ้ม,สารผสมที่กลายเป็นของเหลว [การแพทย์]
Eutectic Systemระบบยุเตคติค [การแพทย์]
Eutectoid Systemระบบยูเตคตอยด์ [การแพทย์]
Euthanasiaการุณยฆาต [TU Subject Heading]
Euthanasiaการุณยฆาต [การแพทย์]
Euthyroidยูธัยรอยด์,ต่อมไทรอยด์มีการทำงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ,ต่อมธัยรอยด์อยู่ในภาวะปกติ [การแพทย์]
Euthyroid Stageภาวะธัยรอยด์ปกติ [การแพทย์]
Euthyroid Stateกลับมาเป็นปกติ [การแพทย์]
Euthyroidismต่อมธัยรอยด์ทำงานปกติ,ภาวะยูธัยรอยด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
euthanize (vt ) การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต การทำให้บุคคลหรือสัตว์เสียชีวิตอย่างสงบโดยเจตนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like, euthanasia?แบบว่าการุณฆาตน่ะ Pineapple Express (2008)
I could talk all day about euthanasia. Don't get me started.ฉันพูดเรื่องการุณฆาตได้ทั้งวัน อย่าให้ฉันได้เริ่มเชียว Pineapple Express (2008)
euthanize it. It's time.ปล่อยให้ตายไปซะ มันถึงเวลาแล้ว Showmance (2009)
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย Orutorosu no inu (2009)
That practices euthanasia. Oh, we're not there yet.แล้วคุณก็เป็นหมอเพียงคนเดียวแถวๆ นี้ ที่ทำการุณยฆาต You Don't Know Jack (2010)
I will be administering direct lethal injection, What's called "active euthanasia. "ฟังนะทอม หมอจะใช้การฉีดยาเข้าไปโดยตรงให้คุณเสียชีวิต You Don't Know Jack (2010)
I want to put euthanasia on trial.- ข้อหาฆาตรกรรมล่ะมั้ง You Don't Know Jack (2010)
The most public symbol of the euthanasia movement and we need to stop him.การลงโทษเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะแจ๊ค เควอร์เกี้ยน เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด... You Don't Know Jack (2010)
- Is euthanasia always murder? - Objection.- ก็ได้ การุณยฆาตต้องเป็นฆาตกรรมเสมอไปมั้ยครับ You Don't Know Jack (2010)
That euthanasia is not always murder? Objection. Calls for a legal conclusion....พูดในเชิงตรรกะคุณพูดได้มั้ยครับ ว่าการุณยฆาตไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกรรมเสมอไป You Don't Know Jack (2010)
And made the state policy euthanasia? What could go wrong?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเค้ารอดตัวไปได้ และทำให้การทำการุณยฆาตเป็นนโยบายของรัฐ You Don't Know Jack (2010)
Euthanasia a state policy Some catastrophic things can evolve...ที่สามารถตอบคุณได้ว่า เมื่อคุณทำให้การุณยฆาตกลายเป็นนโยบายของรัฐ... You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
อาจจะเป็นได้[xp] (āt ja pen dāi) FR: ça se peut ; c'est possible
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
ดาวนิวตรอน[n. exp.] (dāo niūtrøn) EN: neutron star   FR: étoile à neutrons [f]
ฝนตก[v.] (fontok) EN: rain ; it is raining   FR: pleuvoir ; il pleut ; flotter (fam.)
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes

CMU English Pronouncing Dictionary
EUTSEY    Y UW1 T S IY0
EUTSLER    Y UW1 T S L ER0
EUTHANIZE    Y UW1 TH AH0 N AY2 Z
EUTHANASIA    Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH AH0
EUTHANASIA    Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH Y AH0
EUTHANASIA'S    Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euthanasia    (n) (y uu2 th @ n ei1 z i@)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Deutschen, See also: Deutsche
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Heute(n) |das| วันนี้
Leute(n) |pl.| ผู้คน
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Euter {n} | Euter {pl}udder | udders [Add to Longdo]
Eutrophierung {f}; Überdüngung von Gewässerneutrophication [Add to Longdo]
eutektisch {adj} [chem.]eutectic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude [Add to Longdo]
なずらえ歌;準え歌[なずらえうた, nazuraeuta] (n) (See 六義・2) allusive form (of waka) [Add to Longdo]
エウテュプローンのジレンマ[, euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma [Add to Longdo]
オイタナシー[, oitanashi-] (n) euthanasia (ger [Add to Longdo]
カーボンニュートラル[, ka-bonnyu-toraru] (n,adj-na,adj-no) carbon-neutral [Add to Longdo]
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安乐死[ān lè sǐ, ㄢ ㄌㄜˋ ㄙˇ, / ] euthanasia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安楽死[あんらくし, anrakushi] Euthanasie, Sterbehilfe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top