ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deuteronomy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deuteronomy-, *deuteronomy*
English-Thai: Longdo Dictionary
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) Deuteronomy (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deuteronomy \Deu`ter*on"o*my\, n. [Gr. ?; ? second + ? law: cf.
   L. Deuteronomium.] (Bibl.)
   The fifth book of the Pentateuch, containing the second
   giving of the law by Moses. Deuteropathia

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Deuteronomy
   n 1: the fifth book of the Old Testament; contains a second
      statement of Mosaic law [syn: {Deuteronomy}, {Book of
      Deuteronomy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top