Search result for

durât

(53 entries)
(0.0483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durât-, *durât*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duration[N] เวลา, See also: ช่วงเวลา, Syn. span, continuation
durative[ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน (ทางไวยากรณ์), See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
induration(อินดูเร'เชิน) n. การทำให้แข็งตัว,การทำให้ด้าน,การแข็งตัวเป็นหิน,บริเวณเนื้อเยื่อแข็ง., See also: indurative adj.
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn
pandurate(แพน'ดิวเรท) adj. คล้ายใบพาย

English-Thai: Nontri Dictionary
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
duration of lifeตลอดอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration of marriageช่วงเวลาสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration of pregnancyช่วงเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration of residenceช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration of stayช่วงเวลาที่พำนักอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration-specific divorce rateอัตราหย่าจำเพาะช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duration-specific rateอัตราจำเพาะช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Durationช่วงเวลา,ระยะเวลา,ช่วงกว้าง,ความกว้าง,ระยะ,ช่วงความกว้าง,ช่วงเวลา,ระยะเวลาที่ยาให้ผลในการรักษา,ช่วง,ความกว้างของคลื่นไฟฟ้า,ความยาวนาน [การแพทย์]
duration curveduration curve, โค้งช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Duration of Actionช่วงเวลาของการออกฤทธิ์,ระยะเวลาการออกฤทธิ์ [การแพทย์]
Duration of Contractionระยะเวลาหดรัดตัวแต่ละครั้ง [การแพทย์]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Duration of Residence ระยะเวลาที่อยู่
ช่วงระยะเวลาระหว่างการมาถึงสถานที่หนึ่ง และการจากไปยังอีกที่หนึ่ง หรือหมายถึงช่วง ระยะเวลาตั้งแต่การย้ายครั้งล่าสุดก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Duration of Treatmentช่วงเวลาของการรักษา [การแพทย์]
Duration Stimulusเวลาที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Duration to Specific Resultระยะเวลาตั้งแต่ได้รับยาจนไข้ลง [การแพทย์]
Duration, Individualระยะเวลาที่มีอาการแต่ละครั้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
ระยะเวลา[n.] (rayawēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time   FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
ระยะเวลาสัญญา[n. exp.] (rayawēlā sanyā) EN: duration of contract   FR: durée du contrat [f]
เสียงสั้น[n. exp.] (sīeng san) EN: short-duration sound   FR: son bref [m]
เสียงยาว [n. exp.] (sīeng yāo) EN: long-duration sound   FR: sol long [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURATION    D UH0 R EY1 SH AH0 N
DURATIONS    D UH0 R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duration    (n) (d y u1 r ei1 sh @ n)
durations    (n) (d y u1 r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュレイション[, deyureishon] (n) duration [Add to Longdo]
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment) [Add to Longdo]
期間中[きかんちゅう, kikanchuu] (n-t) during; for the duration of [Add to Longdo]
硬結[こうけつ, kouketsu] (n,vs) induration [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence [Add to Longdo]
作用角[さよかく, sayokaku] (n) (1) working angle; angle of action; (2) (camshaft) duration [Add to Longdo]
存続[そんぞく, sonzoku] (n,vs) duration; continuance; (P) [Add to Longdo]
滞空時間[たいくうじかん, taikuujikan] (n) duration of a flight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孕期[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] duration of pregnancy [Add to Longdo]
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top