Search result for

crumple

(52 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crumple-, *crumple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumple[VT] ทำให้เป็นรอยยับย่น, Syn. wrinkle, crease, fold
crumple[VT] ทำให้พังทลาย, Syn. colapse, fall down
crumple[VI] เป็นรอยยับย่น
crumple[VI] พังทลาย
crumple[N] รอยย่น, Syn. crease, wrinkle
crumple[VI] หงุดหงิดและผิดหวัง, See also: ว้าวุ่น
crumple up[PHRV] บดขยี้และบิดเบี้ยว
crumple up[PHRV] ล้มลง
crumple up[PHRV] ทำหน้าย่น
crumple up[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ตกต่ำลง (สุขภาพหรือจิตใจ), Syn. curl up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled

English-Thai: Nontri Dictionary
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crumpled Tummy Syndromeผิวหนังท้องย่นและหย่อนยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before Bryan Ryan crumpled it up and tossed it in the trash?- ก่อนไบรอัน ไรอัน จับมันโยนลงถัง Dream On (2010)
He crumpled it.เขาขยำมัน Sketchy (2010)
You really think you can kill me before I crumple this, destroy the whole town?นายคิดว่า จะยิงฉันได้ทัน ก่อนที่ฉันจะขยำรูปนี้ แล้วทำลายเมืองทั้งเมืองทิ้งงั้นหรือ Sketchy (2010)
One was crumpled up a bit. That was Troy's.ใบนึงยู่ยี่หน่อยเป็นของทรอย Pillows and Blankets (2012)
That's what a solid front end feels like, but you didn't make one, so when Frank Randall's car hit the divider at 50 times the force that you just felt, it crumpled and split him in half.นั่นคือของแข็งที่ปลายด้านหน้า รู้สึกรึยัง แต่คุณก็ไม่ได้ทำสักอัน ดังนั้น เมื่อรถของแฟรงค์ แรนดาลชนกับที่กั้น Discovery (2012)
Is it crumpled like a discarded crisp bag, in which case, you might have a point.ถ้ามันยับเหมือนถุงขนมถูกทิ้ง คุณก็น่าจะเป็น Episode #18.3 (2012)
Crumpled on the front stoop.นั่งขดตัวอยู่ตรงประตูหน้า Heartache (2012)
And if I spend any more time back here staring at you, that robe's gonna end up crumpled up in the corner.และถ้าผมใช้เวลานิดหน่อย ด้านหลังจ้องมองมาที่คุณ ตรงปลายเสื้อคลุม จะต้องมีจีบตรงมุม Dirty Rotten Scandals (2012)
Can it end up crumpled in the corner later?ค่อยมาจัดการจีบตรงมุมทีหลังได้ไหม Dirty Rotten Scandals (2012)
Even if it's only a photo, how can you crumple up another person's face?ถึงแม้จะเป็นแค่รูป นายก็ไม่ควรทำหน้าคนอื่นเป็นรอยแตกอย่างนี้ Episode #1.7 (2012)
Crumpled paper.กระดาษ มันย่นไปหน่อย Zane vs. Zane (2013)
Bunch of crumpled ones, and a loaded .22พวงของคนยู่ยี่และโหลด .22 Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
ยับ[v.] (yap) EN: be crumpled up   
ยับ[adj.] (yap) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed   FR: froissé ; plissé
เยิน[adj.] (yoēn) EN: crumpled up ; crumpled out   
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUMPLE    K R AH1 M P AH0 L
CRUMPLED    K R AH1 M P AH0 L D
CRUMPLER    K R AH1 M P AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crumple    (v) (k r uh1 m p l)
crumpled    (v) (k r uh1 m p l d)
crumples    (v) (k r uh1 m p l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush [Add to Longdo]
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P) [Add to Longdo]
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward) [Add to Longdo]
皺が寄る[しわがよる, shiwagayoru] (exp,v5r) to crumple; to wrinkle [Add to Longdo]
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled [Add to Longdo]
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄皱[nòng zhòu, ㄋㄨㄥˋ ㄓㄡˋ, / ] crumple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crumple \Crum"ple\ (kr[u^]m"p'l), v. t. [imp. & p. p. {Crumpled}
   (-p'ld); p. pr. & vb. n. {Crumpling} (-pl[i^]ng).] [Dim. fr.
   crump, a.]
   To draw or press into wrinkles or folds; to crush together;
   to rumple; as, to crumple paper.
   [1913 Webster]
 
      They crumpled it into all shapes, and diligently
      scanned every wrinkle that could be made. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crumple \Crum"ple\, v. i.
   To contract irregularly; to show wrinkles after being crushed
   together; as, leaves crumple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crumple
   v 1: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
      "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
      {tumble}, {break down}, {collapse}]
   2: fold or collapse; "His knees buckled" [syn: {buckle},
     {crumple}]
   3: to gather something into small wrinkles or folds; "She
     puckered her lips" [syn: {pucker}, {rumple}, {cockle},
     {crumple}, {knit}]
   4: become wrinkled or crumpled or creased; "This fabric won't
     wrinkle" [syn: {rumple}, {crumple}, {wrinkle}, {crease},
     {crinkle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top