Search result for

coif

(44 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coif-, *coif*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coif[N] หมวกชนิดหนึ่งที่ใส่แนบกับศีรษะ
coiffeur[N] ช่างแต่งผมที่เป็นผู้ชาย
coiffure[VT] จัดแต่งทรงผม, Syn. coif
coiffure[N] ทรงผม, Syn. hairstyle, hairdo, haircut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coif(คอฟ,ควาฟ) {coifed,coifing,coifs} n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ,หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว,แต่งผม
coiffeur(ควาเฟอ') n. ช่างแต่งผมที่ป็นผู้ชาย
coiffure(ควาเฟอ') {coiffured,coiffuring,coiffures} n.,วิธีการแต่งผม,แบบทรงผม,ที่สวมศีรษะ,ที่คลุมศีรษะ vt. แต่งผม

English-Thai: Nontri Dictionary
coiffeur(n) ช่างเสริมสวย,ช่างทำผม
coiffure(n) การแต่งผม,แบบผม,ทรงผม,ที่สวมศีรษะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And your hair is always perfectly coiffed, and you have highlights.มิน่าล่ะ ผมคุณถึงได้เนี๊ยบตลอด แล้วคุณก็ทำไฮไลท์ด้วย 17 Again (2009)
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
I can't believe your people invented the coiffure.ฉันไม่อยากจะเชื่อคนของเธอคิค้นค้นทรงผมนี้ขึ้นมา Double Identity (2010)
My hair perfectly coiffed, even for war.ทำผมอย่างดี แม้แต่ในสงคราม Your Highness (2011)
Uh, it turns out Brenda was not as coifed as her bob.ปรากฎว่าเบรนด้าไม่ได้เรียบร้อย เหมือนทรงผมของเธอ The Pact (2012)
A bonnet or boater, dunce hat, fez, a cloche, coif, snood, barboosh, or pugree.จะหมวกผูกโบ ทรงกว้าง ทรงสูง มีปีก ไม่มีปีก ทรงเอนซ้าย ทรงเอนขวา Alice Through the Looking Glass (2016)
You totally ripped my coiffure.เธอทำทรงผมชั้นหลุดรุ่ยหมด Happily N'Ever After (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
การแต่งผม[n. exp.] (kān taeng phom) FR: coiffage [m] ; frisage [m] (r.)
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap   FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
ครอบ[v. exp.] (khrøp) EN: take in charge ; take charge of   FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
น้ำมันใส่ผม[n. exp.] (nāmman sai phom) EN: hair oil ; pomade   FR: brillantine [f] ; gomina [f] ; gel coiffant [m]
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā khrao khāo) EN: Whiskered Treeswift   FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COIFFE    K OY1 F
COIFFED    K OY1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coif    (n) (k oi1 f)
coifs    (n) (k oi1 f s)
coiffeur    (n) (k w aa1 f @@1 r)
coiffure    (n) (k w aa1 f y u@1 r)
coiffeurs    (n) (k w aa1 f @@1 z)
coiffures    (n) (k w aa1 f y u@1 z)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
女髪結い;女髪結[おんなかみゆい, onnakamiyui] (n) female hairdresser; coiffeuse [Add to Longdo]
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
日本髪[にほんがみ, nihongami] (n) Japanese coiffure [Add to Longdo]
髪形[かみがた, kamigata] (n) hair style; coiffure; hairdo; (P) [Add to Longdo]
付け髷[つけまげ, tsukemage] (n) false coiffure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coif \Coif\ (koif or kw[aum]f), v. t. [Cf. F. coiffer.]
   To cover or dress with, or as with, a coif.
   [1913 Webster]
 
      And coif me, where I'm bald, with flowers. --J. G.
                          Cooper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coif \Coif\ (koif or kw[aum]f), n. [OF. coife, F. coiffe, LL.
   cofea, cuphia, fr. OHG. kuppa, kuppha, miter, perh. fr. L.
   cupa tub. See {Cup}, n.; but cf. also {Cop}, {Cuff} the
   article of dress, {Quoif}, n.]
   1. A cap. Specifically:
    (a) A close-fitting cap covering the sides of the head,
      like a small hood without a cape.
    (b) An official headdress, such as that worn by certain
      judges in England. [Written also {quoif}.]
      [1913 Webster]
 
         From point and saucy ermine down
         To the plain coif and russet gown. --H. Brocke.
      [1913 Webster]
 
         The judges, . . . althout they are not of the
         first magnitude, nor need be of the degree of
         the coif, yet are they considerable. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
   2. a {coiffure}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coif
   n 1: the arrangement of the hair (especially a woman's hair)
      [syn: {hairdo}, {hairstyle}, {hair style}, {coiffure},
      {coif}]
   2: a skullcap worn by nuns under a veil or by soldiers under a
     hood of mail or formerly by British sergeants-at-law
   v 1: cover with a coif
   2: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top