Search result for

safts

(106 entries)
(0.1535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safts-, *safts*, saft
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา safts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *safts*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Convention for the Saftey of Life at Sea (1974)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (ค.ศ.1974) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safty glassn. กระจกนิรภัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Orange.- Orangensaft, bitte. The Mouse That Roared (1959)
TONY:SaftFamily (2007)
The game continuesafter che"เกมยังดำเนินต่อไป หลังจากรุกฆาต" The Uncanny Valley (2010)
Fruit juice?SaftCharlie Wilson's War (2007)
Drink your orange juice, son.Trink deinen SaftThe Idol (1980)
There goes one of your effeminate fops, with no more stamina than a chicken.Modeherrchen ohne Saft und Kraft! The Miser (1980)
In the yeast water, beet juice.- Regenwasser? RübensaftLe guignolo (1980)
Then I'm calm and happy, as though I can hear how the sap runs down the trunk, how the tree begins to sway, and I sway with it, and I'm not afraid.Mir ist ruhig und glücklich zumute, als hörte ich zuweilen, wie der Saft im Stamm aufsteigt, wie sich der Baum wiegt und ich mich mit ihm, und ich fürchte nichts. Oblomov (1980)
There's juice in the refrigerator.Im Kühlschrank ist SaftAirplane! (1980)
Coffee, juice, croissant, eggs?Kaffee, Saft, Croissant, Eier? American Gigolo (1980)
I want two coffee, orange juice, croissant...Ich möchte zweimal Kaffee, Orangensaft, Croissant... American Gigolo (1980)
- You want some juice?- Möchtest du etwas SaftAtlantic City (1980)
- I wanted an orange soda.- Ich wollte OrangensaftBronco Billy (1980)
The darker the berry, the sweeter the juice, honey.Je dunkler die Beere, desto süßer der Saft, Süße. Fame (1980)
You can tell Myerson that I'm saving the juicy stuff for the end.Sag Myerson, das Saftigste kommt am Ende! Hopscotch (1980)
I want it thick like tomato juice.Wie TomatensaftThe Mirror Crack'd (1980)
Return the money, pay a hefty fine, and I lost my licence for a year.Das Geld zurück, dazu eine saftige Geldstrafe und die Lizenz für ein Jahr weg. The Medal (1980)
- Just to make you feel at home... I'm gonna throw up a couple of bottles of prune juice.- Dir zu Liebe werfe ich jetzt ein paar Flaschen Pflaumensaft hoch. Smokey and the Bandit II (1980)
-Here, smell it.- Schön saftig. Spetters (1980)
I'd like spareribs, French fries and a big old juicy cheeseburger on the side with a chocolate malt!Ich hätte gerne Spareribs, Pommes... einen saftigen, dicken Cheeseburger und ein Malzbier. Stir Crazy (1980)
- Could I have some orange juice?- Und OrangensaftSuperman II (1980)
- Darn, I forgot your orange juice.- Ich vergaß den OrangensaftSuperman II (1980)
No orange juice?Kein OrangensaftSuperman II (1980)
I thought we might abandon the orange juice for once.Ich dachte, wir könnten den Orangensaft auslassen. Superman II (1980)
That's what happens when I don't have my orange juice.Alles, weil ich keinen Orangensaft trank. Superman II (1980)
- Orange juice.- OrangensaftSuperman II (1980)
That was the one that sprayed the slime on the poor doctor and made him... I need to see one of those eggs immediately.Na ja und aus diesem Ei spritzte der grüne Saft über den armen Doktor und die anderen Männer, es war furchtbar. Contamination (1980)
What's that stuff?Was ist das für ein SaftContamination (1980)
This is not your pure Florida Citrus, but nonetheless, this juice is not without its replenishing qualities.Das ist kein reiner Zitronensaft aber nichtsdestotrotz hat er auch seine belebende Wirkung. The Phenom (1981)
Oh, sister, look, the yellow-bellied sapsucker!Oh, Schwester, sieh nur, der Gelbbauch-Saftlecker! The Hostage (1981)
- Make apple juice.- Apfelsaft machen. The Hot Rod (1981)
Apple juice?ApfelsaftThe Hot Rod (1981)
Apple juice and ginger ale.Apfelsaft und Gingerale. The Whirlwind (1981)
Let's see. What have we here?Ihr saftigen Fleischstückchen! Time Bandits (1981)
We have quite a meal here for you: bacon and eggs,... ..porridge, orange juice, and toast and jam.Das nenne ich eine herzhafte Mahlzeit: Eier und Schinken, Porridge, Orangensaft und Marmeladentoast. An American Werewolf in London (1981)
I've taken the liberty of anticipating your condition and I have brought you orange juice, coffee and aspirins.Nicht der Rede wert. Ich nahm mir die Freiheit Ihren Zustand vorherzusehen und habe Ihnen Orangensaft, Kaffee und Aspirin gebracht. Arthur (1981)
We have orange juice, and we have great coffee.Wir haben Orangensaft und großartigen Kaffee. Arthur (1981)
What's the good word from the hallow halls of justice? Anything juicy?Gibt es etwas Saftiges vom Gericht? Body Heat (1981)
Very juicy.Ganz schön saftig. Das Boot (1981)
How about some apple juice?Wie wäre es mit ApfelsaftDas Boot (1981)
- Just some quinine and herbs.- Was ist das? - Ein paar Tropfen Chinin mit SaftLady Chatterley's Lover (1981)
Blood is a very special juice let us in depths of sensuousness assuage our burning passions.Blut ist ein ganz besondrer Saft. Lass in den Tiefen der Sinnlichkeit uns glühende Leidenschaften stillen! Mephisto (1981)
I'll take a small steak, two eggs on top, fries, juice and a side order of toast.Ich nehme ein kleines Steak mit 2 Eiern oben drauf, Pommes Frites, Saft - und Toast dazu. The Postman Always Rings Twice (1981)
It is, how you say, succulent.Es ist, wie man sagt, saftig. Private Lessons (1981)
I just wish I hadn't drunk all that cough syrup this morning.Ich wünschte nur, ich hätte nicht so viel Hustensaft getrunken. Stripes (1981)
We have lots of juices.Wir haben Saft hier. Just My Bill (1982)
I'll take an orange juice.Orangensaft, bitte. Danke. Just My Bill (1982)
Charlotte Knight? Have you ever read any of her books?Was gäbe ich für einen schönen, saftigen Mord. Etched in Steele (1982)
You install fifty thousand dollars worth of equipment... somebody just turns off the main switch and walks out the front door.Wir haben eine 50.000-Dollar-Anlage und jemand dreht einfach den Saft ab? Tempered Steele (1982)
Five hours of orange juice.Fünf Stunden lang OrangensaftThe Moral Dimension (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับขี่ปลอดภัย[n. exp.] (kān khapkhī pløtphai) EN: safty driving   

German-Thai: Longdo Dictionary
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ananassaft {m}pineapple juice [Add to Longdo]
Apfelsaft {m}apple juice [Add to Longdo]
Apfelsaft {m}; Apfelmost {m} (vergoren)cider [Add to Longdo]
Apfelsaftschorle {f}; Apfelschorle {f}apple juice with sparkling mineral water [Add to Longdo]
Chylus {n}; Milchsaft {m}; Darmlymphe {f}chyle [Add to Longdo]
Fond {m}; Fleischsaft {m} [cook.]meat juices [Add to Longdo]
Fruchtpresse {f}; Entsafter {m}juicer [Add to Longdo]
Fruchtsaft {m}fruit juice [Add to Longdo]
Gemüsesaft {m}vegetable juice [Add to Longdo]
Himbeersaft {m}raspberry juice [Add to Longdo]
Hustensaft {m}cough syrup [Add to Longdo]
Kirschsaft {m}cherry juice [Add to Longdo]
Maracujasaft {m}passion fruit nectar [Add to Longdo]
Milchsaft {m}latex [Add to Longdo]
Obstsaft {m}fruit juice [Add to Longdo]
Orangensaft {m}; Apfelsinensaft {m} [cook.]orange juice [Add to Longdo]
Presse {f} (Saft-) | Pressen {pl}squeezer | squeezers [Add to Longdo]
Saft {m} | Säfte {pl}juice | juices [Add to Longdo]
Saft {m} | Säfte {pl}sap | saps [Add to Longdo]
Saftigkeit {f}juiciness [Add to Longdo]
Saftigkeit {f}sappiness [Add to Longdo]
Saftigkeit {f}succulence; succulency [Add to Longdo]
Saftpresse {f}; Entsafter {m}sqeezer; juice extractor; extractor [Add to Longdo]
Tomatensaft {m}tomato juice [Add to Longdo]
Traubensaft {m} [cook.]grape juice [Add to Longdo]
Zitronensaft {m}lemon juice; lemon-juice [Add to Longdo]
Zuckersaft {m} | Zuckersäfte {pl}syrup | syrups [Add to Longdo]
ausgereift; reif; saftig {adj} | ausgereifter; reifer | am ausgereiftesten; am reifstenmellow | mellower | mellowest [Add to Longdo]
den Saft auspressento press out the juice [Add to Longdo]
blutarm; kraftlos; saftlosanemic [Am.]; anaemic [Br.] [Add to Longdo]
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best. [Add to Longdo]
magensaftresistent {adj}entericcoated [Add to Longdo]
saftig {adj} | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest [Add to Longdo]
saftig {adv}juicily [Add to Longdo]
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth [Add to Longdo]
saftig {adv}lushly [Add to Longdo]
saftig {adv}sappily [Add to Longdo]
saftig {adj} | saftiger | am saftigstensappy | sappier | sappiest [Add to Longdo]
saftig; fleischig; sukkulent {adj}succulent [Add to Longdo]
saftig {adv}succulently [Add to Longdo]
saftlossapless [Add to Longdo]
saftlos {adv}saplessly [Add to Longdo]
schmoren; dämpfen | schmorend; dämpfend | geschmort; gedämpft | schmort; dämpft | schmorte; dämpfte | im eigenen Saft schmoren [übtr.]to stew | stewing | stewed | stews | stewed | to stew in one's own juice [Add to Longdo]
Ist noch Saft übrig?Is there any juice left? [Add to Longdo]
Rotnacken-Saftlecker {m} [ornith.]Red-naped Sapsucker [Add to Longdo]
Feuerkopf-Saftlecker {m} [ornith.]Red-breasted Sapsucker [Add to Longdo]
Kiefernsaftlecker {m} [ornith.]Williamson's Sapsucker [Add to Longdo]
Gelbbauch-Saftlecker {m} [ornith.]Yellow-bellied Sapsucker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
果汁[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]
[しる, shiru] -Saft, -Suppe, -Bruehe [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] herber Saft (von unreifen Kaki-Fruechten) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top