Search result for

traubensaft

(53 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traubensaft-, *traubensaft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา traubensaft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *traubensaft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grape soda, orange soda, caramel corn, cherry licorice and ice cream.Traubensaft, Orangensaft, Cola, Karamell-Popcorn und Eiskrem. Tanner vs. Gibbler (1988)
You put grape juice in the eggs.Mit TraubensaftImaginary Friend (1992)
- I'd like red juice, please.Ich möchte gerne Traubensaft. OK. Blown Away (1994)
Like drinking grape juice instead of wine at Communion?Wie Traubensaft statt Wein zu trinken? Die Hand Die Verletzt (1995)
Do you have any grape Hi C?Haben Sie Hohes C-TraubensaftHappiness (1998)
- It's just grape juice.Ist nur Traubensaft. Stimmt's, Chuck? Cast Away (2000)
- Yeah. It's like a 1992 full-bodied grape juice.Das ist ein 1992er, vollmundiger TraubensaftCast Away (2000)
Her Highness dumped a glass of grape juice over it.Traubensaft auf dem Kleid verschüttet. Love and War and Snow (2000)
But no matter what I did, you know... push my cot next to his at nap time, or let him win at Simon says... or squirt grape juice through my missing front teeth... he never gave me the time of day.Aber was ich auch tat... Ich schob mein Bettchen neben seins, ließ ihn beim Spielen immer gewinnen oder ich spritzte Traubensaft durch meine Zahnlücke. Trotzdem hat er mich nie beachtet. The Breakfast Club (2001)
Right by the grape juice.Direkt neben dem TraubensaftDaddy Day Care (2003)
It's grape.TraubensaftThe Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles (2003)
-Some grape juice?- TraubensaftThe Notebook (2004)
They're not getting the grape today.Sie bekommen keinen TraubensaftAmerican Pie Presents: Band Camp (2005)
Grape!Das riecht wie TraubensaftDeception (2005)
Or do you think she injected herself with grapes?Oder injiziert sie sich TraubensaftDeception (2005)
Do we have grape soda?Haben wir TraubensaftThe Godmother (2005)
It has to be grape.Es muss Traubensaft sein. The Godmother (2005)
"Jack Welch has such unparalleled management skills, they named Welch's grape juice after him.Jack Welch hat solch einmalige Fähigkeiten als Manager, das man Welch's Traubensaft nach ihm benannte. Tracy Does Conan (2006)
- I spilled grape juice.- Wieso nicht? - Ich habe Traubensaft verschüttet. The Barbarian Sublimation (2008)
I hope everybody has had an opportunity... to consume some of the pecan sandies and Cran-Grape... that were so generously donated by the parents club.Ich hoffe, dass jeder Gelegenheit hatte... den Preiselbeer-Traubensaft und die Pecankekse zu kosten... die uns der Elternclub so großzügig gespendet hat. Jennifer's Body (2009)
It's grape juice.Das ist TraubensaftNegro Y Azul (2009)
An a combination of some weak acid * vinegar, grape juice, orange juice in this case, wine... would be able to generate a charge, by combining these elements with the rod and the iron rod and the copperUnd eine Verbindung aus schwacher Säure, Essig, Traubensaft, Orangensaft in diesem Fall, Wein... wäre in der Lage eine Ladung zu erzeugen, durch das verbinden dieser Elemente mit dem Stab dem Eisen-Stab und dem Kupfer. Chariots, Gods and Beyond (2009)
We've got sulfite-free grape juice and homemade, organic, non-gluten, fair-trade zucchini cupcakes! Oh! Oh!Wir haben sulfitfreien Traubensaft... und hausgemachte, biologische, glutenfreie Törtchen mit Zucchini aus fairem Handel! Pranks and Greens (2009)
I'm getting her a grape soda.Gut ich bringe ihr einen Traubensaft Warning, It's Dirty (2009)
You don't bring the grape soda to her.Du bringst den Traubensaft nicht zu ihr. Warning, It's Dirty (2009)
You bring her to the grape soda.Du bringst sie zum TraubensaftWarning, It's Dirty (2009)
Yeah, but you gave her the grape soda that made it happen.Ja, aber du hast ihr den Traubensaft gegeben der dazu geführt hat. Warning, It's Dirty (2009)
It's grape juice.TraubensaftLike Dandelion Dust (2009)
It's grape juice, Mom.Das ist Traubensaft, Mom. Love Unexpected (2010)
Hey! I like grape.Ich mag TraubensaftDan on the Run (2010)
He likes grape juice!Er mag TraubensaftDan on the Run (2010)
Anybody got any grape juice?Hat jemand Traubensaft dabei? ! Dan on the Run (2010)
You drunk up two glasses of grape juice.Du hast zwei Gläser Traubensaft getrunken. The Help (2011)
Hey, I just spilled grape juice on the couch and kind of blamed it on you.Hey, ich habe Traubensaft auf die Couch gekippt und gesagt, du warst es. Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules (2011)
That's the same thing she said when I was 5 and I spilled grape Tang on her stupid flokati rug.Genau das Gleiche hat sie gesagt, als ich fünf war und Traubensaft auf ihren dämlichen Flokati-Teppich verschüttet hatte. Double Trouble (2011)
There's some sparkling grape juice there to celebrate.Dort drüben gibt es sprudelnden Traubensaft zum Feiern. Chapter 9 (2013)
Long live grape juice!Es lebe der TraubensaftVive la France (2013)
Hopefully, the only body shot she does is the body of Christ with a grape juice chaser.Hoffentlich sind die einzigen Body-Shots die sie macht, die des Leib Christi mit einem Traubensaft-Drink. Why Don't We Get Drunk? (2013)
Yes, sir, that's my favorite grape juice.Wunderbar. Das ist mein LieblingstraubensaftDallas Buyers Club (2013)
- Hector, he drank some of the juice of grapes.Hector hat Traubensaft getrunken. A Chance Encounter (2014)
- Lots of grape juice.- Ein bisschen viel TraubensaftA Chance Encounter (2014)
All I got's grape juice.Ich habe nur Traubensaft da. The Rooster Prince (2014)
Yeah, thanks for the grape juice, Lester.- Ja, danke für den Traubensaft, Lester. The Rooster Prince (2014)
Well, I wanted to impress you, and I keep my adult grape juice game on point.Ich wollte dich beeindrucken, und mit meinen Kenntnissen über gereiften Traubensaft angeben. And the Icing on the Cake (2014)
Grape juice that burns.Traubensaft, der brennt. The Locomotive Manipulation (2014)
Ah, normally I refrain from alcohol, but since my cerebral cortex is twiddling its proverbial thumbs, why not soak it in grape juice that's been predigested by a fungus?Ah, normalerweise halte ich mich von Alkohol fern, aber da meine Großhirnrinde gerade seine sprichwörtlichen Daumen dreht, wieso sie nicht also in Traubensaft, der von Pilzen verdauert wurde ertränken. The Relationship Diremption (2014)
Moving around all the time, having to make friends everywhere, and no one ever offered me grape juice.Ständig umziehen, überall neue Freundschaften schließen, und niemand bat mir jemals Traubensaft an. Oontz. Oontz. Oontz. (2014)
Would you like to have some grape juice?Möchtest du Traubensaft haben? Oontz. Oontz. Oontz. (2014)
More grape juice?Noch TraubensaftStaten Island Summer (2015)
Honestly, it just tastes like sour grape juice to me.Für mich schmeckt das wie saurer TraubensaftWife (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traubensaft {m} [cook.]grape juice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Traubensaft [traubənzaft] (n) , s.(m )
     grape juice
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top