Search result for

zitronensaft

(53 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zitronensaft-, *zitronensaft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zitronensaft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zitronensaft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is not your pure Florida Citrus, but nonetheless, this juice is not without its replenishing qualities.Das ist kein reiner Zitronensaft aber nichtsdestotrotz hat er auch seine belebende Wirkung. The Phenom (1981)
There's a little lemon juice in it.Es ist nur etwas Zitronensaft drin. Gandhi (1982)
Just poached, with some lemon juice.Pochieren, etwas ZitronensaftMy Other Husband (1983)
Before we get to that, though, I always recommend a little lemon juice in the diet.Aber bevor wir dazu kommen, empfehle ich immer etwas Zitronensaft in der Ernährung. Twilight Zone: The Movie (1983)
I read somewhere that they put that lemon juice on them just to stun them. You know?Ich habe irgendwo gelesen, dass man diesen diesen Zitronensaft nur drauftut, um sie zu betäuben, weißt du? The Killing Fields (1984)
We're just playing some cards, Harv.- Heißer ZitronensaftChange of Life (1986)
Written with lemon juice.Geschrieben mit ZitronensaftThe Name of the Rose (1986)
What's he doing ?Ok, wir haben es mit Zucker probiert, mit Honig, mit ZitronensaftSomething's Wrong with Me (1987)
We'll bring out a whole line... of homo-sapiens low-calorie delicacies... juicy raw rump... brains soaked in lemon juice... spinal fluid sauce... assorted organ stew... sapien-burgers... and chewy homo nuggets.Wir bringen ein ganz neues Angebot dieser Homo-Sapiens heraus, Null-Kalorien Delikatessen saftige rohe Hinterteile Gehirne in Zitronensaft Wirbelsäulen-Sauce gemischter Organ-Eintopf Sapien-Burger und zähe Homo-Hoden. Bad Taste (1987)
Oh, a little lemon juice does the trick. Yeah.Mit Zitronensaft verschwinden sie garantiert. Scarecrow (1988)
Tell Smut when he comes back I need some warm milk and some lemon juice... and a straw.Sag Smut, wenn er zurückkommt, ich brauche warme Milch und Zitronensaft. Und einen Strohhalm. Drowning by Numbers (1988)
I couldn't find any lemon juice, you'll have to do with one chocolate pudding.Ich konnte keinen Zitronensaft finden, aber hier ist warmer Schokoladenpudding. Drowning by Numbers (1988)
- I squeezed lemon juice on it for you.- Er ist mit Zitronensaft angemacht. Hungry Like the Wolf (1990)
We'll lighten it with lemon juice.Wir heilen sie mit Zitronensaft auf. Return to the Blue Lagoon (1991)
Remembering an experiment from my days... as a science teacher... I concocted a fuel... from baking soda and lemon juice.In Erinnerung an ein Experiment aus meiner Zeit als ChemieIehrer... stellte ich aus BackpuIver und Zitronensaft Treibstoff her. Bart the Murderer (1991)
Actually, could I get some hot water with a little lemon?Kann ich vielleicht ein bisschen heißen Zitronensaft bekommen? The One Where They're Going to Party! (1997)
The henna is drying out.ZitronensaftMonsoon Wedding (2001)
It's two parts ammonia and one part lemon juice.Es ist zwei Teile Ammoniak und ein Teil ZitronensaftThe One with the Stain (2001)
Yeah, but you gotta go back to using fake juice in the lemon squares, right?Aber du nimmst wieder den künstlichen Zitronensaft für die Zitronenschnittchen! Departure Time (2001)
Lemon juice and a handful of parsley.Zitronensaft und etwas Petersilie. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
Manny, try it with a little lemon juice and parsley.Versuchen Sie's mit Zitronensaft und Petersilie. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
Some lemon juice. A little salt, just a pinch. Just a sprinkle.Zitronensaft und Salz, aber nur ein Hauch, nur etwas. Mr. Monk and Mrs. Monk (2005)
I'm coming at you with razor blades and lemon juice.besuche ich dich mit RasierkIinge und ZitronensaftNorbit (2007)
It's the lemon juice.Das ist ZitronensaftThe Wedding Job (2009)
It's lime juice.Das ist ZitronensaftDefendor (2009)
Please, God, not the lime juice!Bitte, Gott, nicht den ZitronensaftDefendor (2009)
Core pear. Squeeze the lemon. Combine the syrup with the lemon juice.Gepressten Zitronensaft mit Sirup und Zitronensaft mischen. Jack Goes Boating (2010)
Core pears. Combine the syrup, lemon juice.Sirup und Zitronensaft mischen. Jack Goes Boating (2010)
It's lemon juice he made himself.- Zitronensaft, hat er selbst gemacht. Welcome to the South (2010)
I didn't think it through very clearly. So...Also...habe ich Zitronensaft in mein Haar gemacht. Duets (2010)
I can't believe I'm out of lemon juice.Ich kann nicht glauben, dass mir der Zitronensaft ausgegangen ist. Made Man (2010)
{\pos(192,210}That summer, I was lifeguarding at the Chagrin Falls Country Club, {\pos(192,210}I was lathering a little lemon juice into the old mop, {\pos(192,210}playing with some natural highlights.Der eine Sommer, als ich Rettungsschwimmer beim Chagrin Falls Country Club war, da hab ich den alten Mopp mit ein wenig Zitronensaft eingeschäumt, mit ein paar natürlichen Highlights herumgespielt. Doppelgangers (2010)
And as I said, as...Lauge und Zitronensaft, zum Spülen der Haare. Legitimacy (2011)
Boil up with some water and lemon juice, and pour it over!Du kochst es mit einem bisschen Wasser und Zitronensaft und dann gießt du es rüber. Pusher (2012)
Fifty uses around the home for lemon juice, how to make the perfect Yorkshire pudding every time, and four whole pages devoted to needlework.50 Anwendungsgebiete für Zitronensaft im Haushalt. Wie der perfekte Yorkshirepudding garantiert jedes Mal gelingt. Und vier ganze Seiten über Handarbeit. Away with the Fairies (2012)
You put lemon in there too?Sie haben auch Zitronensaft hinein getan, oder? Buyout (2012)
- I used to squeeze lemon juice in my hair.- Ich habe Zitronensaft auf meine Haare gepresst. Gliding Over All (2012)
I am soaking your shirt in lemon juice.Ich habe dein Hemd in Zitronensaft eingeweicht. Bone for Tuna (2012)
Into a river of razor blades and lemon juice?In einen Fluss voller Rasierklingen und ZitronensaftOdd Thomas (2013)
Cayenne pepper and lemon juice?Cayennepfeffer und ZitronensaftConcussion (2013)
And then I want you to take some cayenne pepper and some lemon juice, and I want you to sprinkle it all over your mother's books, and I want you to get rid of them, because that shit will kill you.Ich möchte, dass du Cayennepfeffer und Zitronensaft über die Bücher deiner Mutter streust und sie danach... wegwirfst. Die bringen nichts. Concussion (2013)
Write it in lemon juice, then simply apply heat to reveal Colonel Blood's map.Schreibt man mit Zitronensaft genügt etwas Hitze und man sieht Colonel Bloods Karte. Muppets Most Wanted (2014)
Which is going to consist of, olive oil, lemon juice, worcestershire. We got some paprika.Ah, dazu nehmen wir Olivenöl, Zitronensaft, Worcestershire, und wir nehmen Paprika... The Lookalike (2014)
You want to keep a burn from scarring? Mix some lemon juice with Vaseline, apply it every day.Um zu verhindern, dass eine Brandwunde vernarbt, misch Zitronensaft mit Vaseline und trag das jeden Tag auf. A Whole Other Hole (2014)
Three Mrs. Dash's Table Blend, four lemon juices, five adobo powders, and two onion powders.Dreimal Mr. Dash's Table Blend, viermal Zitronensaft, fünf Adobo-Puder, zwei Zwiebelpuder. 40 Oz. of Furlough (2014)
But what I did find was... traces of egg, rodent, squirrel, lemon juice and sugars, esters and ketones consistent with liquor.Aber was ich gefunden habe... sind Spuren von Eiern, Nagetieren, Eichhörnchen, Zitronensaft und Zucker, Ester und Ketone, die mit Alkohol vermischt waren. Big in the Philippines (2014)
Lemon juice, liquor and eggs.Zitronensaft, Schnaps und Eier. Big in the Philippines (2014)
It's cognac, Grand Marnier... lemon juice, sugar on the rim.Es ist Cognac, Grand Marnier, Zitronensaft, Zucker auf dem Rand. Sidecars and Spermicide (2014)
I use white wine vinegar instead of lemon juice. Just a... Just a dash of turmeric.Ich habe Weißweinessig statt Zitronensaft genommen. All Things Must Pass (2014)
You then soak it in lemon juice and leave it a while to marinate the flesh, before you skewer it on a stick and roast it over the fire for about an hour.Dann legt man es in Zitronensaft... und mariniert das Fleisch eine Weile... bevor man es auf einen Stock spießt... und ungefähr eine Stunde über dem Feuer röstet. The Lobster (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitronensaft {m}lemon juice; lemon-juice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zitronensaft [tsiːtroːnənzaft] (n) , s.(m )
     lemon juice; lemon-juice
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top