Search result for

rik

(74 entries)
(2.5495 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rik-, *rik*.
English-Thai: Longdo Dictionary
trike(n) รถสามล้อ, มอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ เช่น Trike Tours Scotland provide chauffeur driven tours of Scotland. Our trike tours give you one of the hippest ways to see the famously breathtaking scenery., S. tricycle,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rikshaw(ริก'ชอ) n. = jinrikisha (ดู)
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
crikey(ไคร'คี) interj. โอ้โฮ้!
jinrikisha(จินริค'ชา,-ชอ) n. รถลาก
paprikan. ผงพริกหยวกเป็นยาแต่งกลิ่นและสีอาหาร
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
strike(vi) โจมตี,นัดหยุดงาน,ทุบ,รื้อถอน,ยกเลิก,ชักธงขาว
strike(vt) กระทืบ,ตี,ตอก,ชก,ทุบ,กด,ประทับตรา
striker(n) คนนัดหยุดงาน,ผู้ตี
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
striking(vt) เด่น,สะดุดตา,นัดหยุดงาน,ประท้วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ฉก[v.] (chok) EN: strike   
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ [n. exp.] (dønyā Khwīn Sirikit) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona   
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning)   FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
จาม[v.] (jām) EN: ax ; hew ; strike   FR: trancher ; couper d'un coup
จำหน่ายคดี[v. exp.] (jamnāi khadī) EN: throw out a case ; strike out a case   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIKE    R AY1 K
RIKER    R AY1 K ER0
RIKKI    R IH1 K IY0
RIKARD    R IH1 K ER0 D
RIKELD    R AY1 K EH0 L D
RIKELD    R IH1 K EH0 L D
RIKLIS    R IH1 K L IH2 S
RIKERS    R AY1 K ER0 Z
RIKER'S    R AY1 K ER0 Z
RIKSDAG    R IH1 K S D AE0 G

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
立憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
離婚[りこん, rikon] (vt) หย่าร้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics

German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
karikieren(v) |karikierte, hat karikiert| เขียนภาพล้อ, เขียนการ์ตูนล้อ
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from [Add to Longdo]
うんしょっと[, unshotto] (int) omigosh; crikey [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人力車[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]
利口[りこう, rikou] klug, verstaendig, schlau [Add to Longdo]
利己[りこ, riko] Selbstsucht, Egoismus [Add to Longdo]
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
力士[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
理科[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] Verstehen, Verstaendnis [Add to Longdo]
立夏[りっか, rikka] Beginn_des_Sommers [Add to Longdo]
立憲[りっけん, rikken] konstitutionell, verfassungsmaessig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  rik
     affluent; rich; wealthy; well‐off
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top