ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afrikander

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afrikander-, *afrikander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afrikander[N] ชื่อพันธุ์วัวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Afrikander
   n 1: a white native of Cape Province who is a descendant of
      Dutch settlers and who speaks Afrikaans [syn: {Afrikaner},
      {Afrikander}, {Boer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Afrikander /afʀikɑ̃de/ 
  Afrikaner; Boer

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Afrikander
  Afrikaner; Boer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top