Search result for

kaufs

(156 entries)
(0.9596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kaufs-, *kaufs*, kauf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kaufs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kaufs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wichita is a long way to go for a carburetor.Wichita ist weit, um einen Vergaser zu kaufen. Knight and Day (2010)
My dad had a garage, and when I was a kid, he bought this chassis.Mein Dad hatte eine Werkstatt und als ich ein Kind war, kaufte er das Chassis. Knight and Day (2010)
And I was wondering how you would feel about maybe selling it.Ich dachte, wie du es finden würdest, ihn einfach zu verkaufen. Knight and Day (2010)
You wanna sell Dad's GTO?Du willst Dads GTO verkaufen? Knight and Day (2010)
A couple of weeks ago, I found out he was going to sell the battery and kill Simon.Vor ein paar Wochen erfuhr ich, dass er die Batterie verkaufen und Simon töten will. Knight and Day (2010)
You could sell Simon.Du könntest Simon verkaufen. Knight and Day (2010)
You could sell the battery.Du könntest die Batterie verkaufen. Knight and Day (2010)
Shit, you sell both of them, you'd really set yourself up.Wenn du beide verkaufst, hast du wirklich Ärger. Knight and Day (2010)
But now he's trying to sell it to an international arms dealer.Aber jetzt will er ihn an einen internationalen Waffenhändler verkaufen. Knight and Day (2010)
-Because I didn't buy them.- Weil ich sie nicht gekauft habe. Knight and Day (2010)
I'm pleased that you purchased the company.Ich bin über Ihren Kauf des Unternehmens erfreut. Alice in Wonderland (2010)
You spend it on that pretty girl.Kaufen Sie Ihrer Freundin was Schönes. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
I don't know what he's selling, I don't know who he is, I don't know how much I'm putting up.Ich weiß nicht, was er verkauft, oder wer er ist, oder wie viel Geld ich investiere. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
You put it in KZI shares. You leverage that to the max.Kauf KZI-Aktien, auch auf Kredit, bis zum Anschlag. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Take the haircut and sell.Beiß in den sauren Apfel und verkaufWall Street: Money Never Sleeps (2010)
Tell your banks not to sell the stock.Ihre Banken sollen nicht verkaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
You just gotta hold it, okay?Bloß, verkauf sie nicht. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Give me the okay to sell, buddy.Lass mich verkaufen, Kumpel. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Sell.Verkauf sie. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Sell!VerkaufWall Street: Money Never Sleeps (2010)
Look, if you want us to bail out Keller Zabel, all of us will have to participate.Wenn Sie wollen, dass wir Keller Zabel freikaufen, dann müssen alle mitmachen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
There is no way I'm gonna sell for two bucks a share.Nie im Leben werde ich für zwei Dollar pro Aktie verkaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
And if you don't sell, Lou, you're in bankruptcy.Und wenn Sie nicht verkaufen, sind Sie bankrott, Lou. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
I'll take my chances in bankruptcy court before I sell to that barracuda.Bevor ich an den Geldhai verkaufe, liefere ich mich lieber dem Insolvenzgericht aus. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
But, folks, it's greed that makes my bartender buy three houses he can't afford with no money down.Aber, Leute, Gier führt dazu, dass sich mein Barkeeper drei Häuser kauft, die er sich nicht leisten kann, ohne Anzahlung. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
And they buy a plasma TV, cell phones, computers, an SUV.Dann kaufen sie Plasma-Fernseher, Handies, Computer und einen SUV. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
So we could all go shopping again.Damit wir alle wieder mehr kaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Buy my book.Kauft mein Buch. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Buy the book.Kauft das Buch. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Each bank was going to put up 100 million, but Zabel said no.NOTVERKAUF BEI CHURCHILL, SCHWARTZ DURCH KELLER, ZABEL VEREITELT Jede Bank sollte 100 Millionen einbringen, aber Zabel weigerte sich. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Wednesday, they traded another 500,000 shares.Am Mittwoch haben sie weitere 500.000 Aktien verkauft. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Home builder confidence falls to a record low in July.HAUS ZUM VERKAUF REDUZIERTER PREIS Wohnungsbauunternehmen mit den schlechtesten Aussichten für Juli. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Great schools, great shopping, lots of doctors.Gute Schulen, gute Einkaufsmöglichkeiten und viele Ärzte. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
You ought to buy it.Ihr solltet es kaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
You got to sell at least one.Du musst wenigstens eins verkaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
If I listened to Henry, I would have sold every house way too soon.Wenn ich auf Henry gehört hätte, hätte ich jedes Haus zu früh verkauft. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
A writer's got to sell a lot of books for that.Ein Autor muss viele Bücher dafür verkaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Get her a ring, for Christ's sake!Und kaufen Sie ihr einen Ring, um Himmels willen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Well, after a little time away, I actually turned it into one of the largest private jet brokerages in the world and sold it. Made millions.Nach meiner kleinen Auszeit habe ich daraus die größte Jet-Maklergesellschaft gemacht und sie für Millionen verkauft. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
So one day, Brett, Churchill Schwartz is going to buy every table at this jackal's ball.- Genau. Eines Tages, Brett, wird Churchill Schwartz jeden Tisch auf diesem Ball kaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
The way you keep buying Bernie's insurance swaps lately, I mean, I gotta worry about my grandchildren's college education.Wenn du so weitermachst und weiterhin Bernies Versicherungs-Swaps kaufst, muss ich mir Sorgen um die College-Ausbildung meiner Enkel machen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Easy selling crack to kids in a school playground.Es ist leicht, Kindern auf dem Spielplatz Crack zu verkaufen. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
I even tried to pay off one scumbag dealer not to sell any more to my boy!Ich habe sogar einen Dealer bezahlt, dass er meinem Sohn nichts mehr verkauft! Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
It's triggering a major sell-off in the markets.Das löst einen Verkaufsboom aus. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Selling this to Congress is the problem.Wie sollen wir das dem Kongress verkaufen? Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Churchill Schwartz was shorting sub-primes?Churchill Schwartz hat zweitklassige Kredite leerverkauft? Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Did you want me to have a yard sale here for you?Hätte ich vielleicht einen Straßenverkauf veranstalten sollen? Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
I'm taking a huge hit on the loft, I just sold my bike for nothing and now, again, I'm writing you a check, Mom.Ich habe mein Loft und mein Rad für einen Spottpreis verkauft, und jetzt schreibe ich dir einen Scheck. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Buy me Churchill Schwartz, and get me updates on the other financials.Kaufen Sie Churchill Schwartz auf und informieren Sie mich über die anderen Finanzinstitute. Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
Day my poppa found his first chunk of gold, he went out and bought this thing.Am Tag, als mein Papa seinen ersten Goldbrocken fand, kaufte er das Ding. The Warrior's Way (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
KAUFER    K AO1 F ER0
KAUFMAN    K AO1 F M AH0 N
KAUFHOF    K AO1 F HH AO0 F
KAUFHOLD    K AW1 F HH OW0 L D
KAUFFMAN    K AO1 F M AH0 N
KAUFMANN    K AO1 F M AH0 N
WEINKAUF    W AY1 NG K AW0 F
KAUFFMANN    K AO1 F M AH0 N
KAUFMAN'S    K AO1 F M AH0 N Z
MIDDLEKAUFF    M IH1 D AH0 L K OW0 F

German-Thai: Longdo Dictionary
verkauft, See also: verkaufen |verkaufte, verkauft|
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
kaufen(vt) |kaufte, gekauft| ซื้อ
Kauffrau(n) |die, pl. Kauffrauen| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้หญิง)
einkaufen(vi) |kaufte ein, eingekauft| ซื้อของ, See also: kaufen
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)
Kauf(n) |der, pl. Käufe| การซื้อ, See also: das Kaufen
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
käuflich(adj) สามารถซื้อได้, หาซื้อได้
Kaufkraft(n) |die, pl.-| กําลังซื้อ
Kaufleute(n) |pl.| นักธุรกิจ(ไม่ว่าชายหรือหญิง), See also: Kaufmann, Kauffrau
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม
Einkauf(n) |der, pl. Einkäufe| การซื้อของ, การจ่ายตลาด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verraten und verkauft sein ( ) und se

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendverkauf {m}late opening [Add to Longdo]
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power [Add to Longdo]
auf Abzahlung kaufento buy on hire purchase; to buy on the instal(l)ment plan [Am.] [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m}hire-purchase [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m} | Abzahlungskäufe {pl}purchase on account | purchases on account [Add to Longdo]
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]
Akquisition {f}; Übernahme {f}; Aufkauf {m}; Erwerb {m}acquisition [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktienoption {f} | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option [Add to Longdo]
Alleinverkauf {m}monopoly [Add to Longdo]
Alleinverkaufsrecht {n}sole distribution rights [Add to Longdo]
Alleinverkaufsrecht {n}; Vorrecht {n}franchise [Add to Longdo]
Alleinverkaufsrecht {n}monopoly [Add to Longdo]
Ankauf {m} | Ankäufe {pl}purchase | purchases [Add to Longdo]
Ankaufermächtigung {f}authority to buy [Add to Longdo]
Ankaufkurs {m}; Ankaufssatz {m}; Sortenankaufskurs {m}buying rate; buying rate of exchange [Add to Longdo]
Anschaffung {f}; Einkauf {m}; Kauf {m}; Erwerb {m}purchase [Add to Longdo]
erhaltene Anzahlungen auf Verkaufsverträgeadvances on sales contracts [Add to Longdo]
Aufkauf {m} | Aufkauf einer Kapitalgesellschaft durch eigenes Management durch externe Finanzierung [econ.]buying up; byout | leveraged buyout [Add to Longdo]
Aufkaufen {n}; Wiederverkauf {m}abbroachement [Add to Longdo]
Ausverkauf {m}; Schlussverkauf {m} | Ausverkäufe {pl}; Schlussverkäufe {pl}clearance sale | clearance sales [Add to Longdo]
Ausverkauf {m}selling off [Add to Longdo]
Ausverkauf {m}sellout; closeout [Add to Longdo]
Bankier {m}; Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f} | Bankiers {pl}banker | bankers [Add to Longdo]
Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f}bank clerk; stock market clerk [Add to Longdo]
Barkauf {m}cash purchase [Add to Longdo]
Barverkauf {m}cash sale [Add to Longdo]
Beschaffung {f}; Besorgung {f}; Einkauf {m}procurement [Add to Longdo]
Buchkauf {m}book-purchasing [Add to Longdo]
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}; Direktvertrieb {m}direct selling; direct sales [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}factory outlet [Add to Longdo]
Druckaufnehmer {m} [techn.]pressure transducer; pressure sensor [Add to Longdo]
Druckaufbau {m} [techn.]pressure built-up [Add to Longdo]
Druckaufbau {m} | freier Druckaufbau | geregelter Druckaufbauinflation | capped inflation | regulated inflation [Add to Longdo]
Druckauflage {f}print run [Add to Longdo]
Druckauftrag {m}print job [Add to Longdo]
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump [Add to Longdo]
Einkaufsabteilung {f}purchasing department [Add to Longdo]
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser [Add to Longdo]
Einkaufsbummel {m} | einen Einkaufsbummel machenshopping spree | to go on a shopping spree [Add to Longdo]
Einkaufskonditionen {pl}conditions of purchase [Add to Longdo]
Einkaufskorb {m}shopping basket [Add to Longdo]
Einkaufsmöglichkeiten {pl}shopping facilities [Add to Longdo]
Einkaufsnetz {n} | Einkaufsnetze {pl}string bag | string bags [Add to Longdo]
Einkaufspreis {m}; Kaufpreis {m}purchase price; buying price [Add to Longdo]
Einkaufssüchtige {m,f}; Einkaufssüchtigershopaholic [Add to Longdo]
Einkaufstasche {f} | Einkaufstaschen {pl}shopping bag | shopping bags [Add to Longdo]
Einkaufsviertel {n}shopping area [Add to Longdo]
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卸す[おろす, orosu] en_gros_verkaufen [Add to Longdo]
商人[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]
堀り出し物[ほりだしもの, horidashimono] guter_Fund, guter_Kauf [Add to Longdo]
売り切れ[うりきれ, urikire] Ausverkauf [Add to Longdo]
売る[うる, uru] verkaufen [Add to Longdo]
売れる[うれる, ureru] sich_verkaufen [Add to Longdo]
売却[ばいきゃく, baikyaku] -Verkauf, Abstoss [Add to Longdo]
売店[ばいてん, baiten] Verkaufsstand, Kiosk [Add to Longdo]
売買[ばいばい, baibai] Kauf_und_Verkauf, Handel [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] versoehnen, beruhigen, jemanden_kaufen [Add to Longdo]
手荷物一時預かり所[てにもついちじあずかりしょ, tenimotsuichijiazukarisho] Handgepaeckaufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
拾い物[ひろいもの, hiroimono] -Fund, guenstiger_Kauf [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
町人[ちょうにん, chounin] Kaufmann, Buerger [Add to Longdo]
発禁[はっきん, hakkin] Verkaufsverbot [Add to Longdo]
百貨店[ひゃっかてん, hyakkaten] Kaufhaus [Add to Longdo]
網袋[あみぶくろ, amibukuro] -Netz, Einkaufsnetz [Add to Longdo]
自動販売器[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] Verkaufsautomat [Add to Longdo]
[はん, han] VERKAUF [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] Verkauf [Add to Longdo]
販売値段[はんばいねだん, hanbainedan] Verkaufspreis [Add to Longdo]
買い入れる[かいいれる, kaiireru] einkaufen [Add to Longdo]
買い占め[かいしめ, kaishime] Aufkauf [Add to Longdo]
買う[かう, kau] kaufen [Add to Longdo]
買収[ばいしゅう, baishuu] Ankauf, Einkauf, Aufkauf, Bestechung [Add to Longdo]
買物[かいもの, kaimono] Einkauf, Besorgung [Add to Longdo]
[こう, kou] KAUFEN, ERWERBEN [Add to Longdo]
購入[こうにゅう, kounyuu] Einkauf, Ankauf [Add to Longdo]
購買[こうばい, koubai] Einkauf, Ankauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top