Search result for

akzeptieren

(55 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akzeptieren-, *akzeptieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา akzeptieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *akzeptieren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We hope they'll feel that our house is their home.Wir hoffen, sie akzeptieren unser Haus als ihr Zuhause. The Kinfolk (1979)
Key men who are in a position to accept us and our knowledge, independent of politics, who truly desire peace, and will use our technology wisely.Menschen, die uns und unser Wissen akzeptieren unabhängig von der Politik, die wirklich Frieden wollen und unsere Technologie weise einsetzen werden. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
By gaining an acceptance with you, they'd find doors opened to them on every level of your culture.Wenn sie akzeptieren würden, stünden den beiden alle Türen ihrer Kultur offen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
He'll never accept a bunch of braceros as landowners.Und er wird uns nicht als Landeigner akzeptierenSpace Croppers (1980)
Yes, a daughter is bound to obey her father. She has no right to inquire what a husband offered to her is like and when the most important question, "without dowry", presents itself she should accept anybody that is given her.Eine Tochter muss gehorsam den ihr bestimmten Mann akzeptieren, und wenn das Argument "ohne Mitgift" ins Spiel kommt, muss sie sich jeden gefallen lassen. The Miser (1980)
I'm asking you to make a small quantum jump with me to accept one deviant concept that our other states of consciousness are as real as our waking state and that that reality can be externalized!Du sollst nur 'nen kleinen Sprung mit mir machen und eine abweichende Vorstellung akzeptieren, dass andere Bewusstseinsebenen so reell sind wie ein Wachzustand und dass die Realität austreten kann! Altered States (1980)
Frenchmen, we do not accept your surrender.Franzosen, wir akzeptieren eure Kapitulation nicht. The Big Red One (1980)
We accept it.Wir akzeptieren es. Brubaker (1980)
For the first time, it's occurring to those prisoners that they don't have to take... everything shoved at them, because they're still human beings.Zum ersten Mal erkennen sie, dass sie nicht alles akzeptieren müssen... was man ihnen hinwirft, weil sie noch Menschen sind. Brubaker (1980)
No, I can't accept this.Nein, ich kann das nicht akzeptierenCaddyshack (1980)
Unless it is taken over by someone they approve of.Es sei denn, dass es von jemandem geleitet wird, den sie akzeptierenThe Last Metro (1980)
I think you know it. I don't think you accept it.Du willst es aber nicht akzeptierenThe Hunter (1980)
It will be difficult for Ceddie to understand why we must live apart.Ceddie wird die Trennung von mir akzeptieren,.. Little Lord Fauntleroy (1980)
- That's fine.- Das kann ich akzeptierenSeems Like Old Times (1980)
-Only gold is good enough.Ich würde nichts anderes akzeptierenSpetters (1980)
Even if it can be arranged, you must accept that it's not going to be easy to transfer it in this weather. You...Selbst wenn wir's haben, müssen Sie akzeptieren dass es nicht leicht ist, das Geld bei dem Wetter zu übergeben. ffolkes (1980)
It isn't at our age that we attain happiness, but we can at least manage to be calmer, to accept things.In unserem Alter wird man nicht glücklich. Aber man kann zumindest versuchen, ruhiger zu sein, die Dinge zu akzeptierenThe Prodigal Daughter (1981)
Accept the idea I am stupid, disorientated, exhausted by my inadequacy.Akzeptieren, dass ich töricht bin, verwirrt, erschöpft von meiner eigenen Nichtigkeit. The Prodigal Daughter (1981)
I know, but sometimes people don't like to accept advice from outsiders.Ich weiß, aber Leute akzeptieren selten guten Rat von Fremden. The Carousel (1981)
The president said that if the Japanese do not now accept our terms they may expect a rain of ruin from the air.Der Präsident sagte, falls die Japaner unsere Bedingungen nicht akzeptieren, können sie mit einem Regen der Zerstörung aus der Luft rechnen. The Last Ten Days (1981)
Television will take them across the world into other lives so that for John Curtis and his generation there will be no strangers just people who accept and understand each other.Das Fernsehen wird diese Dinge rund um die Welt in andere Leben bringen, sodass es für John Curtis und seine Generation keine Fremden mehr geben wird, sondern nur Menschen, die sich verstehen und die sich akzeptierenThe Threshold (1981)
Are you accepting it or rejecting it?Akzeptieren Sie sie, oder sind Sie dagegen? The Death List (1981)
You won't accept his decision?Sie sagen ihm, dass Sie seine Entscheidung nicht akzeptierenThe Quality of Life (1981)
I start by accepting it and supporting it enthusiastically, then I tell him to leave it to me.Ich werde sie erstmal akzeptieren und voller Begeisterung unterstützen. Und dann sage ich ihm, ich mache das schon. The Quality of Life (1981)
She's having a baby, so I have to accept... fidelity and conjugal loveSie bekommt ein Baby, also muß ich es akzeptieren... Treue und eheliche Liebe. The Aviator's Wife (1981)
Do we accept the ripped money?Akzeptieren wir angerissene Banknoten? Rasputin (1981)
Then why can`t you just accept things the way they are?Warum kannst du dann nicht akzeptieren, wie die Dinge sind? My Bloody Valentine (1981)
Begged me to relent and accept the marriage and my granddaughter.Bettelte mich an, nachzugeben und die Hochzeit und meine Enkelin zu akzeptierenThe Nesting (1981)
I bet that this entire circus is... to convince us to accept his conditions. Why?Ich wette, das ist alles nur eine Show, damit wir seine Bedingungen akzeptierenThe Skin (1981)
- Very well. - We accept your conditions.Also, in Ordnung, wir akzeptieren Ihre Bedingungen. The Skin (1981)
How long would we have to wait?Wenn wir akzeptieren, wie lange würdest du brauchen, bis du das Geld besorgt hast? Pixote (1981)
And this is what you mean by accepting Anna's ways?ihr Verhalten zu akzeptierenPossession (1981)
To accept.zu akzeptierenPossession (1981)
They won't accept it anyway, so there's no risk.Er würde es nicht akzeptieren! Das ist nicht weiter schlimm! The Professional (1981)
I never should have let you establish a beachhead.Ich hätte so eine Anspruchshaltung nie akzeptieren sollen. The Beginning (1981)
Now. Now, that's a belief to take pride in for it says that Baptists are not merely tolerant of others but they accept liberty in its broadest, truest sense.Nun, das ist ein Glaube, auf den man stolz sein kann, denn das sagt aus, dass Baptisten andere nicht nur tolerieren, sondern dass sie Freiheit im weitesten und wahrsten Sinne akzeptierenThe Beginning (1981)
My boy, we feel happy if you would accept gift from the heart.Mein Sohn, wir würden uns freuen, wenn du unser Geschenk akzeptieren würdest. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
You even take for granted a slap in your face.Sie akzeptieren sogar eine Ohrfeige als selbstverständlich. Oslinaya shkura (1982)
We do accept cash, money orders or all major credit cards. Sorry, we don't accept personal checks.Wir akzeptieren Barzahlung, Postanweisungen oder Kreditkarte, aber keine persönlichen Übergaben. Steele Trap (1982)
Make them put more women into top jobs.Die müssen mehr Frauen im Höheren Dienst akzeptierenEqual Opportunities (1982)
I'm sorry, Vic, I can't accept it.Tut mir leid. Das kann ich nicht akzeptierenThe Whisky Priest (1982)
If I'm gone, I'm not in a position to do any good any more.Akzeptieren die meinen Rücktritt, dann bin ich nicht mehr imstande, Gutes zu tun. Man muss es auch so sehen. The Whisky Priest (1982)
But if it isn't me, then we have to make a deal, you and I, to accept that fact and find a way to stop it, OK?Aber wenn es keine Einbildung ist dann müssen wir beide das akzeptieren und einen Weg finden, es zu stoppen, OK? The Entity (1982)
She adored him, she was willing to do anything.Sie liebte ihn über alles. Und war bereit, alles zu akzeptierenAntonieta (1982)
Now we take Master Charge, Visa, American Express, but not for tips.Wir akzeptieren Mastercard, Visa, American Express, außer fürs Trinkgeld. Cat People (1982)
Then he will accept you.Dann wird er Sie akzeptierenThe Challenge (1982)
There is no way I can accept that story, Mr. Norris.Ich kann Ihre Geschichte auf gar keinen Fall akzeptieren, Mr. Norris. Class of 1984 (1982)
Is it so difficult to accept?Ist das so schwer zu akzeptierenFirefox (1982)
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone.Was man nicht tun darf, ist Ungerechtigkeit akzeptieren, weder von Hitler noch sonst jemandem. Gandhi (1982)
- So learn how to take a compliment.- Du musst ein Kompliment akzeptierenGrease 2 (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill [Add to Longdo]
annehmen; hinnehmen; auf sich nehmen; zusagen; akzeptieren | annehmend; hinnehmend; auf sich nehmend; zusagend; akzeptierend | angenommen; hingenommen; auf sich genommen; zugesagt; akzeptiert | nimmt an; sagt zu; akzeptiert | nahm an; sagte zu; akzeptierteto accept | accepting | accepted | accepts | accepted [Add to Longdo]
annehmen; akzeptierento honor [Am.]; to honour [Br.] [Add to Longdo]
zustimmen (zu; mit); akzeptieren | grundsätzlich zustimmento agree (to; with) | to agree in principle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  akzeptieren /aktsɛptiːrən/
   to agree to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top