ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

akzeptieren

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akzeptieren-, *akzeptieren*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think the bank will accept $50, 000 as the full restitution?Glauben Sie, die Bank würde 59.999 als Ersatz für die 299.999 akzeptieren? The Right Kind of House (1958)
If you can't accept people as they are, give them up.Wenn du sie nicht akzeptieren kannst, triff sie nicht. Bonjour Tristesse (1958)
WHAT DO YOU SAY, PETER?Ich schätze, ich bin ein alter Mann, der das Ende einfach akzeptieren sollte. How to Make a Monster (1958)
It's only with honesty that I can take this job, though it was not with honesty or kindness -that he offered it to me.Ich kann nur auf ehrliche Art akzeptieren, auch wenn er nicht ehrlich war, als er mir die Arbeit anbot. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Jen-ai, accept my gift.Jen-Ai, akzeptieren Sie meine Geste. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
This I cannot accept.Das kann ich nicht akzeptieren. Me and the Colonel (1958)
I cannot accept this.Ich kann es nicht akzeptieren. Me and the Colonel (1958)
...informal at times, and a little brutal and hard to accept... but it's been an education....formlos manchmal und etwas brutal und hart zu akzeptieren, aber es war eine Ausbildung. Teacher's Pet (1958)
Honey, things aren't so bad as they actually are if we just accept them.Die Dinge sind gar nicht so schlecht, wenn wir sie nur akzeptieren. Thunder Road (1958)
Before letting you in on it, I had to see what you were made of.Bevor Sie es akzeptieren, für deine Art, seh ich was drinn ist. Les tricheurs (1958)
Even though you've seen us, heard our messages, you still refused to accept us.Obwohl ihr uns gesehen, unsere Nachrichten gehört habt, weigert ihr euch, uns zu akzeptieren. Plan 9 from Outer Space (1959)
You know, up until now, I've always felt the only thing I had to be was beautiful... pretty, that people would accept me for no other reason.Weißt du, bisher hatte ich immer gedacht, dass ich nur schön sein müsse... hübsch, dass die Leute mich aus keinem anderen Grund akzeptieren würden. Beloved Infidel (1959)
If you agree with that, the officer will agree, too.Wenn Sie diese Lösung akzeptieren, ist der Hauptmann damit einverstanden. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
I won't have it, Julian!Ich werde das nicht akzeptieren, Julian! On the Beach (1959)
Well, I... I can't take it.Aber... das kann ich nicht akzeptieren. On the Beach (1959)
Oh, yes, I can take it.Oh, okay, ich kann es akzeptieren. On the Beach (1959)
I can't accept it.Ich kann es nicht akzeptieren. On the Beach (1959)
Get Mary to face up to it... to make her understand what has to be done when the time comes.Mary dazu zu bringen, es zu akzeptieren. Sie sollte verstehen, dass sie es tun muss, wenn es soweit ist. On the Beach (1959)
Ordinary people will accept one another.Gewöhnliche Menschen werden sich akzeptieren. Cinderfella (1960)
Both Okei and I accept it.Okei und ich müssen das akzeptieren. The River Fuefuki (1960)
- Will you take $10 or won't you?- Akzeptieren Sie zehn? Let's Make Love (1960)
I cannot forgive you people who have just broken up after the fight and gone on your merry wayIch kann deine... nein... die Haltung von euch allen hier nicht akzeptieren. Night and Fog in Japan (1960)
Sudden policy changeIch kann den plötzlichen Kurswechsel der Reformer nicht akzeptieren. Night and Fog in Japan (1960)
Okay, Spyros, we accept your apology.Gut, Spyros, wir akzeptieren die Entschuldigung. Ocean's 11 (1960)
So I have my reasons to offer you help, and you to accept.Ich habe also Grund, Ihnen Hilfe anzubieten, und Sie, zu akzeptieren. Never on Sunday (1960)
Accept what?Was soll ich akzeptieren? Never on Sunday (1960)
You will persuade them to accept destiny and order... and trust the gods!Ihr werdet sie überreden, ihr Los und die Ordnung zu akzeptieren... und auf die Götter zu vertrauen! Spartacus (1960)
- We accept.- Wir akzeptieren. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Why, even David seems to accept me.Sogar David scheint mich zu akzeptieren. Village of the Damned (1960)
You'll just have to accept them as people, with a lot of faults maybe but not as Mama and Papa.Sie müssen sie eben als Menschen mit all ihren Fehlern akzeptieren. Nicht als Mama und Papa. Splendor in the Grass (1961)
It is only the mental side that refuses to accept this.Nur die Psyche will es nicht akzeptieren. Scream of Fear (1961)
Man must accept what is ordained.Wir alle müssen unsere Bürde akzeptieren. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Not because it's a new idea.Ich kann es nur nicht akzeptieren, weil es einfach keinen logischen Sinn ergibt. Shadow Play (1961)
Old people clutch at the past and won't accept the new.Alte Menschen, zum Beispiel, krallen sich an die Vergangenheit und wollen nichts Neues akzeptieren. The Obsolete Man (1961)
I believe we'll accept your terms, mr. Hunnicut.Ich glaube, wir akzeptieren Ihre Bedingungen, Mr. Hunnicut. The Whole Truth (1961)
Will anyone present scratch my back?Würde jemand hier akzeptieren, mir den Rücken zu kratzen? Jules and Jim (1962)
You will have to accept our selection.Ihr müsst unsere Wahl akzeptieren. Harakiri (1962)
Therefore, I yield to the inevitable.Deshalb muss ich mich wohl das Unabänderliche akzeptieren. Jack the Giant Killer (1962)
There they were, ready to accept him as one of their own.Jetzt waren sie da, dazu bereit, ihn als einen der Ihren zu akzeptieren. La Jetée (1962)
The reason for war is for not accepting what we are.Der Grund für den Krieg ist nicht zu akzeptieren, was wir sind. The Third Lover (1962)
Well, I'm prepared not to accept that.Das kann ich nicht akzeptieren. Two for the Seesaw (1962)
Must I accept anyone?Muss ich denn jeden akzeptieren? Vivre Sa Vie (1962)
She'll accept me...Sie wird mich akzeptieren. I Sing the Body Electric (1962)
I know it must be quite a shock, but, look, if we're to help you, mister... you've got to face facts.Ich weiß, es muss ein ziemlicher Schock sein, aber wenn wir Ihnen helfen sollen, Mister, dann müssen Sie die Tatsachen akzeptieren. Person or Persons Unknown (1962)
It's so natural accepting you, loving you. And so simple.Wie richtig es ist, euch zu akzeptieren, wie leicht es ist, euch zu lieben. 8½ (1963)
Having her around has made it easier for me to accept God's will.Durch sie ist es mir leichter gefallen, Gottes Willen zu akzeptieren. The Cardinal (1963)
I will not accept.Ich werde nicht akzeptieren. Cleopatra (1963)
Tomorrow in the Senate, let them offer the sands of Libya as my kingdom I will accept.Lasst sie mir morgen im Senat den Sand Libyens als Reich anbieten... ich werde akzeptieren. Cleopatra (1963)
I cannot accept.Ich kann nicht akzeptieren. Cleopatra (1963)
Why won't you accept it for what it is: A supernatural phenomenon?Wieso akzeptieren Sie es nicht als das, was es ist: ein übernatürliches Phänomen? The Haunting (1963)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wechsel { m } | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill [Add to Longdo]
annehmen; hinnehmen; auf sich nehmen; zusagen; akzeptieren | annehmend; hinnehmend; auf sich nehmend; zusagend; akzeptierend | angenommen; hingenommen; auf sich genommen; zugesagt; akzeptiert | nimmt an; sagt zu; akzeptiert | nahm an; sagte zu; akzeptierteto accept | accepting | accepted | accepts | accepted [Add to Longdo]
annehmen; akzeptierento honor [ Am. ]; to honour [ Br. ] [Add to Longdo]
zustimmen (zu; mit); akzeptieren | grundsätzlich zustimmento agree (to; with) | to agree in principle [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top