Search result for

hp

(52 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hp-, *hp*.
English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hp (n) โทรศัพท์มือถือ
See also: S. cell phone,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hp (horsepower)เอชพี (แรงม้า) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hpabbr. hemiplegia
hpiabbr. history of present illness
hplabbr. human palcenta lactogen
hpnabbr. home parenteral nutrition
hpoabbr. hypertrophic pulmonary osteoarthrpathy
ahpabbr. antihemophilic factor
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace   FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
ไม้จิ้มฟัน[n.] (māi jim fan) EN: toothpick   FR: cure-dent [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: motherland ; mother country ; fatherland ; birthplace   FR: patrie [f] ; mère patrie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HP    (n) (ei2 ch p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HP : Halbpensionhalf board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[, eichipi-efuesu] (n) {comp} HPFS [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[, eichipi-yu-ekkusu] (n) {comp} HP-UX [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
キャッチフレーズ[, kyacchifure-zu] (n) catchphrase; (P) [Add to Longdo]
サウスポー[, sausupo-] (n) southpaw (eng [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]
エイチピーユーエックス[えいちぴーゆーえっくす, eichipi-yu-ekkusu] HP-UX [Add to Longdo]
エイチピー[えいちぴー, eichipi-] HP [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[えいちぴーえふえす, eichipi-efuesu] HPFS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HP
   n 1: a unit of power equal to 746 watts [syn: {horsepower},
      {HP}, {H.P.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HP
     Hewlett Packard (manufacturer)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hoyle
 
 1. bir salon oyunları ansiklopedisinin ismi. according to Hoyle kurallara uygun, doğru olarak. HP., HP, h.p. (kıs.) high pressure, horse- power HQ (kıs.) Headquarters. HR (kıs.) House of Representatives. hr. (kıs.) hour.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top