Search result for

garland

(51 entries)
(0.0563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garland-, *garland*, garlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garland[N] พวงมาลา, See also: พวงมาลัย, พวงดอกไม้, Syn. festoon, lauren, wreathe
garland[N] หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม, Syn. excerpts, anthology
garland[VT] ประดับด้วยพวงมาลัย, See also: คล้องพวงมาลัย, คล้องพวงดอกไม้, Syn. wreathe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย,พวงมาลัย,สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ,ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย,ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath,festoon,laurel

English-Thai: Nontri Dictionary
garland(n) พวงมาลัย
garland(vt) ห้อยพวงมาลัย,สวมมาลัย,ประดับด้วยมาลัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Garland. Roger Ferris. Pleased to meet you.การ์แลนด์.โรเจอร์ แฟร์ริส ยินดีที่รู้จัก Body of Lies (2008)
- Garland?-การ์แลนด์ Body of Lies (2008)
- Garland.-การ์แลนด์ Body of Lies (2008)
Now, Garland will send out a message from Sadiki hinting that a strike is prepared.เดี๋ยวการ์แลนด์จะส่งข้อความ เหมือนซาดิกิสั่งให้ลงมือ Body of Lies (2008)
I'm in Garland, Texas. That may look like zombies destroyed it, but that's actually Garland.ผมอยู่ที่การ์แลนด์ในเท็กซัส ซอมบี้ได้ทำลายสิ่งต่างๆและถึงที่นี่ Zombieland (2009)
With this garland I do tie a knot, and by doing so bind your hands and your hearts for all eternity.ด้วยพวกมาลานี้ข้าจะร้อยเป็นปมให้แน่น และจะนำไปคล้องมือและใจของท่าน ไปชั่วนิรันดร Beauty and the Beast (2009)
Manny, hand that piece to Garland and dig in next to me and Moe.แมนนี่.. เอาอันนั้นให้การ์แลนด์ แล้วขุดหลุมถัดจากผม และ โม Basilone (2010)
Garland.การ์แลนด์! Basilone (2010)
Gah! Garland...การ์แลนด์... As You Were (2010)
Garland, I dropped Julia on her head when she was six months old.การ์แลนด์ ฉันเคยเอาหัวจูเลียโขกพื้น ตอนเธออายุ 6 ขวบ As You Were (2010)
And garland deserves to be laid to rest.และเขาสมควรถูกฝังเพื่อสู่สุคติ A Tale of Two Audreys (2011)
You're Garland Wuornos's son.คุณเป็นลูกชาย การ์แลนด์ วอร์โนส Love Machine (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พเยีย[N] garland, See also: bouquet, Syn. พวงดอกไม้, Notes: (เขมร)
พวงมาลัย[N] garland, Syn. พวงดอกไม้, อุบะ, Example: คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยบูชาพระ, Count unit: พวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
พู่กลิ่น[N] garland with tassels, Example: ในห้องประดับด้วยพู่กลิ่นงดงามหลายสิบพวง, Count unit: พะวง, Thai definition: ชื่อพวงดอกไม้ร้อยมีรูปแบนประกอบด้วยอุบะ
มาลัย[N] garland, See also: wreath, Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา, พวงดอกไม้, Example: จานผลไม้ก็ถูกตกแต่งด้วยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลัยดอกไม้สดแนบมาอย่างสวยงาม, Count unit: พะวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มาลัย[N] garland, See also: wreath, Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา, พวงดอกไม้, Example: จานผลไม้ก็ถูกตกแต่งด้วยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลัยดอกไม้สดแนบมาอย่างสวยงาม, Count unit: พะวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มงคล[N] garland, Example: ผู้กว้างขวางในสังคมมักได้รับเชิญให้สวม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส, Count unit: วง, Thai definition: ด้ายที่ทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily   
มาลา[n.] (mālā) EN: garland ; wreath   FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลัย[n.] (mālai) EN: garland ; wreath   FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลา[n.] (mālākam) EN: garland making   
มงคล[n.] (mongkhon) EN: garland ; worn   FR: guirlande [f]
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: garland ; necklace of flowers   FR: guirlande de fleurs [f]
ร้อยเป็นมาลัย[v. exp.] (røi pen mālai) EN: weave a garland   
ตังโอ๋[n.] (tang-ō) EN: Garland Chrysanthemum ; Chrysanthemun coronarium   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARLAND    G AA1 R L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garland    (v) (g aa1 l @ n d)
garlands    (v) (g aa1 l @ n d z)
garlanded    (v) (g aa1 l @ n d i d)
garlanding    (v) (g aa1 l @ n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ährenkranz {m}garland of corn [Add to Longdo]
Girlande {f} | Girlanden {pl}garland | garlands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄冠[えいかん, eikan] (n) laurels; garland; (P) [Add to Longdo]
花冠[かかん, kakan] (n) corolla (of flower); garland; wreath [Add to Longdo]
花輪[はなわ, hanawa] (n) wreath; garland; (P) [Add to Longdo]
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers) [Add to Longdo]
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum [Add to Longdo]
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花环[huā huán, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] garland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garland \Gar"land\, n. [OE. garland, gerlond, OF. garlande, F.
   guirlande; of uncertain origin; cf. OHG. wiara, wiera, crown,
   pure gold, MHG. wieren to adorn.]
   [1913 Webster]
   1. The crown of a king. [Obs.] --Graffon.
    [1913 Webster]
 
   2. A wreath of chaplet made of branches, flowers, or
    feathers, and sometimes of precious stones, to be worn on
    the head like a crown; a coronal; a wreath. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The top; the thing most prized. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A book of extracts in prose or poetry; an anthology.
    [1913 Webster]
 
       They [ballads] began to be collected into little
       miscellanies under the name of garlands. --Percy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) A sort of netted bag used by sailors to keep provision
      in.
    (b) A grommet or ring of rope lashed to a spar for
      convenience in handling.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garland \Gar"land\, v. t. [imp. & p. p. {Garlanded}; p. pr. &
   vb. n. {Garlanding}.]
   To deck with a garland. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Garland
   n 1: United States singer and film actress (1922-1969) [syn:
      {Garland}, {Judy Garland}]
   2: a city in northeastern Texas (suburb of Dallas)
   3: an anthology of short literary pieces and poems and ballads
     etc. [syn: {florilegium}, {garland}, {miscellany}]
   4: flower arrangement consisting of a circular band of foliage
     or flowers for ornamental purposes [syn: {wreath}, {garland},
     {coronal}, {chaplet}, {lei}]
   v 1: adorn with bands of flowers or leaves; "They garlanded the
      statue"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top