Search result for

deut

(91 entries)
(0.0434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deut-, *deut*
English-Thai: Longdo Dictionary
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen
deutero-Pref. " ที่สอง
deuto-Pref. " ที่สอง
deutsche mark(ดอย'ชะ) n. หน่วยเงินตราของเยอรมันตะวันตกที่มีค่าเท่ากับ 100 pfennigs,DM

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deuteranomalyตาบอดจางสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deuteranopeคนตาบอดสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deuteranopia; deuteranopsiaตาบอดสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deuteranopsia; deuteranopiaตาบอดสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deutsche Industrie Norm (DIN)สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deuteranopiaคนที่บอดสีเขียว [การแพทย์]
Deuteriumดิวเทอเรียม ไอโซโทปของไฮโดรเจน, นิวเคลียยสประกอบด้วยโปรตรอน และ นิวตรอน อย่างละ 1 อนุภาคมีมวลเป็นสองเท่าของไฮโดรเจน [นิวเคลียร์]
Deuteriumดอยทีเรียม,ดิวเทอเรียม,ดิวทีเรียม [การแพทย์]
Deuteriumดูเตอเรียม,ดิวทีเรียม,สาร [การแพทย์]
Deuterium Oxideดิวทีเรียมออกไซด์ [การแพทย์]
deuterium [heavy hydrogen]ดิวเทอเรียม, ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน  มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 2 มีอยู่ในธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.02 ของธาตุไฮโดรเจนทั้งหมด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไฮโดรเจนหนักใช้สัญลักษณ์     หรือ D [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Deuternomalyการบอดสีเขียว [การแพทย์]
Deutero learningการเรียนรู้ถึงแก่นแท้ [การจัดการความรู้]
Deuteronดิวเทอรอน, นิวเคลียสของดิวเทอเรียม [นิวเคลียร์]
Deutocerebrumสมองส่วนกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, Ron Deutsch.ใช่รอน ดอย Scarlet Ribbons (2011)
Mr. Deutsch!คุณด้อยช์ Scarlet Ribbons (2011)
Not for Mr. Deutsch, God rest him, but supports Jane's story.ไม่ใช่สำหรับดอล์ย พระเจ้าได้เค้าไปแล้ว แต่สนับสนุนเรื่องของเจน Scarlet Ribbons (2011)
Someone must have arranged for Deutsch to take the gun, switch the phone, then killed him to keep him quiet.บางคนมาเตี้ยมกับรดอล์ยเพื่อให้เอาปืนไป สลับมือถือ จากนัเนฆ่าเค้า เพื่อปิดปาก Scarlet Ribbons (2011)
Be sure that forensics search Deutsch's apartment carefully.ให้แน่ใจว่านิติเวช ค้นอพาร์ทเม้นดอล์ยอย่างระวัง Scarlet Ribbons (2011)
Ich sprechen some Deutsch, but that's about it.ฉันพูดภาษาเยอรมันได้บ้าง(ภาษาเยอรมัน)/N แต่ก็นั่นแหละนะ Tarantella (2012)
Oh, so we've got a little Deutschmark-Schwinger, do we?โอ้,ถ้างั้นเราก็คงต้อง\"สนทนาภาษาเบียร์"กันใช่มั้ย? Three Coins in a Fuchsbau (2012)
According to ballistics, the makeup of the brass identifies the company as Deutsche Waffen munitions, who manufactured their bullets for their Luger semi-automatic pistols.จากกระสุนปืน, ทำมาจากทองเหลือง ระบุบริษัท ดอยช์ ดอฟเฟน อาวุธ ที่ผลิตกระสุนของพวกเขา Cat and Mouse (2012)
He wrote an influential paper on the theoretical possibility of creating a sustained series of thermonuclear micro-explosions by beaming streams of charged heavy ions at a pellet of Deuterium Tritium propellant.เขาเป็นนักเขียนที่มี ทฤษฏีที่เป็นไปได้ ของการสร้างพลังงานลูกโซ่ เทอร์โมนิวเคลียร์จิ๋ว Fast Times (2012)
Deuteronomy.พระราชบัญญัติ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
That was just with Deutsche.ที่เป็นเพียงกับ ดอยช The Big Short (2015)
It was this guy from Deutsche who was talking about shorting housing bonds.มันเป็นผู้ชายคนนี้จากดอยที่ พูดคุยเกี่ยวกับขายสั้นพันธบัตร ที่อยู่อาศัย The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEUTZ    D OY1 T S
DEUTCH    D OY1 CH
DEUTSCH    D OY1 CH
DEUTSCHE    D OY1 CH
DEUTERIUM    D UW0 T IY1 R IY0 AH0 M
DEUTERONS    D UW1 T ER0 AA2 N Z
DEUTSCHER    D OY1 CH ER0
DEUTSCHMAN    D OY1 CH M AH0 N
DEUTSCHLAND    D OY1 CH L AE0 N D
DEUTSCHEMARK    D OY1 CH M AA2 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Deutsche    (n) (d oi1 t ch @)
Deutschmark    (n) (d oi1 ch m aa k)
Deutschmarks    (n) (d oi1 ch m aa k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
deutsch(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน เช่น deutsches Restaurant ร้านอาหารเยอรมัน
Deutsch(n uniq) |das, nur Sg.| ภาษาเยอรมัน
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
deutsche(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
deutschem(adj) ที่เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
Deutschen, See also: Deutsche
deutschen(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch
deutscher(adj) ที่เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
deutsches(adj) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}clarity [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}; Eindeutigkeit {f}plainness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}; Auffälligkeit {f}conspicuousness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}decidedness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}lucidness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}; Ausprägung {f}markedness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}perspicuity [Add to Longdo]
Deutsche im 2. Weltkrieg (abschätzig)the Krauts [Add to Longdo]
Deutschlehrer {m}; Deutschlehrerin {f}German teacher [Add to Longdo]
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons [Add to Longdo]
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation [Add to Longdo]
Deutscher WetterdienstGerman Meteorological Service [Add to Longdo]
deuten aufto point to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
デューテリウム[, deyu-teriumu] (n) deuterium [Add to Longdo]
デューテロン[, deyu-teron] (n) deuteron [Add to Longdo]
ドイツマルク[, doitsumaruku] (n) Deutschmark [Add to Longdo]
ドイツ工業規格[ドイツこうぎょうきかく, doitsu kougyoukikaku] (n) {comp} Deutsche Institut fuer Normung; DIN [Add to Longdo]
ルフトハンザ[, rufutohanza] (n) Deutsche Lufthansa (German airlines); (P) [Add to Longdo]
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
空で歌う;そらで歌う[そらでうたう, soradeutau] (exp,v5u) to sing from memory [Add to Longdo]
空木;卯木[うつぎ, utsugi] (n) (See 卯の花) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
後口動物[こうこうどうぶつ, koukoudoubutsu] (n) (See 新口動物) deuterostome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德国之声[Dé guó zhī Shēng, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓ ㄕㄥ, / ] Deutsche Welle [Add to Longdo]
德意志银行[Dé yì zhì Yín háng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Deutsche Bank [Add to Longdo]
德法年鉴[dé fǎ nián jiàn, ㄉㄜˊ ㄈㄚˇ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] Deutsch-französische Jahrbücher (published once in 1844 by Karl Marx and bourgeois radical Arnold Ruge) [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] deuterium [Add to Longdo]
氘核[dāo hé, ㄉㄠ ㄏㄜˊ, ] deuteron [Add to Longdo]
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
独逸[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deuto- \Deu"to-\or Deut- \Deut-\ (d[=u]t-)[Contr. from Gr.
   dey`teros second.] (Chem.)
   A prefix which formerly properly indicated the second in a
   regular series of compound in the series, and not to its
   composition, but which is now generally employed in the same
   sense as {bi-} or {di-}, although little used.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top