Search result for

coke

(60 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coke-, *coke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coke[N] ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน, See also: ถ่านโค้ก, Syn. coal
coke[VT] ทำให้เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke[VI] เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke[N] โคเคน (คำสแลง), Syn. cocaine, snow
coke[SL] โคเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coke(โคค) n. ถ่านหินที่เผาจนหมดควันใช้เป็นเชื้อเพลิงและในการเผาโลหะออกไซด์ให้เป็นโลหะ., See also: coky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
coke(n) เถ้าถ่าน,ถ่านหิน,ถ่านโค้ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cokeถ่านโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coke breezeผงถ่านโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coke coal; cinder coal; natural cokeถ่านโค้กธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cokeถ่านโค้ก [การแพทย์]
cokeถ่านโค้ก, ของแข็ง สีเทา เปราะและมีรูพรุน องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุคาร์บอนประมาณ 80% และมีธาตุอื่น ๆ ปนอยู่ เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส ถ่านโค้กได้จากการกลั่นทำลายถ่านหิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Luckily, mom's husband was a raging cokehead,โชคดีจริงจิ้ง ที่เด็กของแม่เป็นขี้ยา ขา โค้ก ตัวจริง Chuck in Real Life (2008)
Apparently, Rip's a coke fiend.ปรากฎว่า มันเป็นโคเคน Joy (2008)
Coke explains the narcolepsy. Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคนอนหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคเดินละเมอ Joy (2008)
Coke leads to sleepwalking, which leads to coke, which leads to sleepwalking.โคเคนนำไปสู่การเดินละเมอหรือเ้ดินละเมอนำไปสู่โคเคน ซึ่งนำไปสู่เดินละเมอ อะไรทำให้เกิดการเดินละเมอครั้งแรก Joy (2008)
What caused the first sleepwalking? The coke he took while he was wide awake.เขาใช้โคเคนตอนที่ยังตื่นอยู่ Joy (2008)
The coke was cut with milk powder.โคเคนถูกผสมด้วยนมผง Joy (2008)
That means your problems were caused by the coke.นั่นหมายความว่าปัญหาของคุณ มาจากโคเคน Joy (2008)
Can't believe I did coke. You were asleep.ไม่น่าเชื่อผมใช้โคเคน Joy (2008)
I chose to do coke.คุณหลับอยู่ ผมเลือกใช้โคเคน Joy (2008)
Coke, please.ขอโค้กครับ My Sassy Girl (2008)
You can drink coke.จะกินโค้กก็ได้นะ My Sassy Girl (2008)
At a cafe, drink coffee instead of coke or juice.ที่ร้านกาแฟ ให้กินกาแฟแทนโค้กหรือน้ำผลไม้ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cokeI am just dying for a Coke right now.
cokeHas all the coke been drunk?
cokeA coke, please.
cokeJiro wants to drink Coke.
cokeWhen it comes to advertising, Coke is ahead of the game.
cokeOne large fry and two medium cokes.
cokeThey drink coke.
cokeGo and buy three bottles of coke.
cokeMore than one bottle of coke was consumed.
cokeI prefer coke to coffee.
cokeCoke has always been the top dog when it comes to soft drinks.
cokeCan I have two hamburgers and a coke, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านโค้ก[N] coke, See also: coal dregs, Syn. กากถ่านหิน, Example: เขาเอาถ่านโค้กไปใช้ในการถลุงเหล็ก, Thai definition: กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปกลั่นทำลายแล้ว ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค้ก[TM] (Khōk) EN: Coke   FR: Coke
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
โคล่า[n.] (khōlā) EN: cola, coke   FR: cola [m] ; coke [m]
น้ำเขียว[n. exp.] (nām khīo) EN: Green Coke ; Green Pepsi   
ถ่านโค้ก[n.] (thānkhōk) EN: coke ; coal dregs   FR: coke [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COKE    K OW1 K
COKER    K OW1 K ER0
COKES    K OW1 K S
COKE'S    K OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coke    (v) (k ou1 k)
coked    (v) (k ou1 k t)
cokes    (v) (k ou1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーク[, ko-ku] (n) (See コカコーラ) Coke [Add to Longdo]
コークス;コクス[, ko-kusu ; kokusu] (n) coke (ger [Add to Longdo]
コークハイ[, ko-kuhai] (n) Coke highball [Add to Longdo]
コーケ[, ko-ke] (n) Coke [Add to Longdo]
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, ] coke (processed coal used in blast furnace) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coke \Coke\, n. [Perh. akin to cake, n.]
   Mineral coal charred, or depriver of its bitumen, sulphur, or
   other volatile matter by roasting in a kiln or oven, or by
   distillation, as in gas works. It is lagerly used where ?
   smokeless fire is required. [Written also {coak}.]
   [1913 Webster]
 
   {Gas coke}, the coke formed in gas retorts, as distinguished
    from that made in ovens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coke \Coke\, v. t.
   To convert into coke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coke
   n 1: carbon fuel produced by distillation of coal
   2: Coca Cola is a trademarked cola [syn: {Coca Cola}, {Coke}]
   3: street names for cocaine [syn: {coke}, {blow}, {nose candy},
     {snow}, {C}]
   v 1: become coke; "petroleum oils coke after distillation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top