ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coke

K OW1 K   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coke-, *coke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coke[N] ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน, See also: ถ่านโค้ก, Syn. coal
coke[VT] ทำให้เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke[VI] เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke[N] โคเคน (คำสแลง), Syn. cocaine, snow
coke[SL] โคเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coke(โคค) n. ถ่านหินที่เผาจนหมดควันใช้เป็นเชื้อเพลิงและในการเผาโลหะออกไซด์ให้เป็นโลหะ., See also: coky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
coke(n) เถ้าถ่าน,ถ่านหิน,ถ่านโค้ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cokeถ่านโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coke breezeผงถ่านโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coke coal; cinder coal; natural cokeถ่านโค้กธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cokeถ่านโค้ก [การแพทย์]
cokeถ่านโค้ก, ของแข็ง สีเทา เปราะและมีรูพรุน องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุคาร์บอนประมาณ 80% และมีธาตุอื่น ๆ ปนอยู่ เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส ถ่านโค้กได้จากการกลั่นทำลายถ่านหิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring me four fried chickens and a Coke.ผมขอไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก The Blues Brothers (1980)
Four fried chickens and a Coke.ไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก The Blues Brothers (1980)
- A Coke. Be up in a minute.มาถึงในหนึ่งนาที The Blues Brothers (1980)
And the other one wants four whole fried chickens and a Coke.อีกคนต้องการไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก The Blues Brothers (1980)
She loved him though he was cokeyเธอรักเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นโคคี The Blues Brothers (1980)
I had a sugar bowl full of coke next to the bed.และยังมีกระปุกที่มีโคเคนล้น อยูข้างเตียง Goodfellas (1990)
All my friends, they drink too much. They snort too much coke.เพื่อนๆทุกคนของผม ดื่มมาก เขาเรอมากเพราะโค้ก Basic Instinct (1992)
Order me fries and a Coke, all right?ช่วยสั่งเฟรนฟรายด์ กับโค้กให้หน่อยนะ? The Lawnmower Man (1992)
Wasted for a decade. Coke, booze, pills.แอรโรสมิธเอาแต่เสพพวก โคเคน เหล้า ยา Junior (1994)
Coke is fuckin' dead as... dead.โค้กเป็นไอ้ตาย ... ตาย Pulp Fiction (1994)
Oh, yeah, look at this- vanilla Coke.เออใช่ดูที่โค้กวานิลลา this- Pulp Fiction (1994)
Vanilla Coke.วานิลลาโค้ก Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cokeI am just dying for a Coke right now.
cokeHas all the coke been drunk?
cokeA coke, please.
cokeJiro wants to drink Coke.
cokeWhen it comes to advertising, Coke is ahead of the game.
cokeOne large fry and two medium cokes.
cokeThey drink coke.
cokeGo and buy three bottles of coke.
cokeMore than one bottle of coke was consumed.
cokeI prefer coke to coffee.
cokeCoke has always been the top dog when it comes to soft drinks.
cokeCan I have two hamburgers and a coke, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านโค้ก[N] coke, See also: coal dregs, Syn. กากถ่านหิน, Example: เขาเอาถ่านโค้กไปใช้ในการถลุงเหล็ก, Thai definition: กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปกลั่นทำลายแล้ว ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค้ก[TM] (Khōk) EN: Coke   FR: Coke
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
โคล่า[n.] (khōlā) EN: cola, coke   FR: cola [m] ; coke [m]
น้ำเขียว[n. exp.] (nām khīo) EN: Green Coke ; Green Pepsi   
ถ่านโค้ก[n.] (thānkhōk) EN: coke ; coal dregs   FR: coke [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COKE    K OW1 K
COKER    K OW1 K ER0
COKES    K OW1 K S
COKE'S    K OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coke    (v) kˈouk (k ou1 k)
coked    (v) kˈoukt (k ou1 k t)
cokes    (v) kˈouks (k ou1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, ] coke (processed coal used in blast furnace), #18,206 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーク[, ko-ku] (n) (See コカコーラ) Coke [Add to Longdo]
コークス;コクス[, ko-kusu ; kokusu] (n) coke (ger [Add to Longdo]
コークハイ[, ko-kuhai] (n) Coke highball [Add to Longdo]
コーケ[, ko-ke] (n) Coke [Add to Longdo]
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coke \Coke\, n. [Perh. akin to cake, n.]
   Mineral coal charred, or depriver of its bitumen, sulphur, or
   other volatile matter by roasting in a kiln or oven, or by
   distillation, as in gas works. It is lagerly used where ?
   smokeless fire is required. [Written also {coak}.]
   [1913 Webster]
 
   {Gas coke}, the coke formed in gas retorts, as distinguished
    from that made in ovens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coke \Coke\, v. t.
   To convert into coke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coke
   n 1: carbon fuel produced by distillation of coal
   2: Coca Cola is a trademarked cola [syn: {Coca Cola}, {Coke}]
   3: street names for cocaine [syn: {coke}, {blow}, {nose candy},
     {snow}, {C}]
   v 1: become coke; "petroleum oils coke after distillation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top