Search result for

cocaine

(31 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocaine-, *cocaine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocaine[N] ยาชาเฉพาะที่ ได้มาจากใบโคคา, See also: ยาชาใช้ระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่, Syn. coke, snow
cocaine[N] ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง, See also: โคเคน, Syn. coke, snow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocaine(โคเคน') n. ยาชาเฉพาะแห่งที่ได้จากใบโคคา

English-Thai: Nontri Dictionary
cocaine(n) ยาชา,โคเคน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocaineโคเคน [TU Subject Heading]
Cocaineโคเคน,โคเกน [การแพทย์]
Cocaine abuseพฤติกรรมการใช้โคเคน [TU Subject Heading]
Cocaine Poisoning, Acuteพิษเฉียบพลันของโคเคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forgot he did cocaine?ลืมว่าเสพโคเคนเนี่ยนะ Joy (2008)
Fits. Cocaine explains the narcolepsy.โคเคนอธิบายถึงโรคหลับไม่เลือกที่ Joy (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
So get a sample. You want us to score cocaine from a drug dealer?คุณต้องการให้เราซื้อโคเคนจากคนขายยาหรือ? Joy (2008)
I would like to buy some cocaine, please.ได้โปรด Joy (2008)
And neither cocaine or allergies are the answer.และทั้งโคเคนหรืออาการแพ้ไม่ใช่คำตอบ Joy (2008)
But if you can't feel pleasure, what's with the cocaine? Really?แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกกดดัน โคเคนทำให้เกิดอะไร จริงด้วย Joy (2008)
This can be a gateway drug. Don't wanna move on to other things. - Cocaine.นี่อาจเป็นประตูไปสู่ยาเสพติด อย่าได้ริอาจไปลองอย่างอื่นเชียว Pineapple Express (2008)
Cocaine, speed, roid rage, and he can't have another incident.โคเคน ยาบ้า ยาอี มันติดหมด นอกนั้นก็ไม่ทำอะไรนอกจากสูบยา I Love You, Beth Cooper (2009)
We go out there totally first-class all the way- private jet, champagne... cocaine-ผมมีคนคอยเตรียมการ อยู่ที่โน่นเสร็จสรรพ เราไปที่โน่น นั่งเฟริสคลาสตลอดการเดินทาง The Girlfriend Experience (2009)
The one time she tries cocaine, she gets arrested and splashed all over the front pages.ตอนี่เธอลองโคเคน,เธอถูกจับ และเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง I Lied, Too. (2009)
Please. Why were you defending a hooker on a cocaine charge?ก็ดีใจที่ลูกอยากแนะนำเราให้จิลรู้จัก Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocaineHe is addicted to cocaine.
cocaineIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคเคน[N] cocaine, Example: โคเคนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งทำจากใบของต้นโคลา, Thai definition: สารอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีปรากฏในใบของต้นโคคา ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ได้ดี เป็นยาเสพติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคเคน[n.] (khōkhēn) EN: cocaine   FR: cocaïne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COCAINE    K OW0 K EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocaine    (n) (k ou1 k ei1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コカイン[, kokain] (n) cocaine; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古柯碱[gǔ kē jiǎn, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄐㄧㄢˇ, / ] cocaine [Add to Longdo]
可卡因[kě kǎ yīn, ㄎㄜˇ ㄎㄚˇ , ] cocaine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocaine \Co"ca*ine\, n. (Chem.)
   A powerful narcotic alkaloid, {C17H21NO4}, obtained from the
   leaves of coca. It is a bitter, white, crystalline substance,
   and is remarkable for producing local insensibility to pain.
   It is classified as addictive and is not available in the U.
   S. without a prescription, but is nevertheless one of the
   most widespread illegal drugs of abuse. It is used in several
   forms, including small pellets of free base, called {crack}.
   Most of the cacaine illegally used in the U.S. is imported.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cocaine
   n 1: a narcotic (alkaloid) extracted from coca leaves; used as a
      surface anesthetic or taken for pleasure; can become
      powerfully addictive [syn: {cocaine}, {cocain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top