Search result for

wrap up

(24 entries)
(0.8558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrap up-, *wrap up*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrap up    [PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. bundle up, parcel up
wrap up in    [PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrap upPretty soon we'd better wrap up this break and get back to work.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Robbie, Baby wants to send her leftover pot roast... to Southeast Asia, so anything you don't finish, wrap up.รอบบี้ เบบี้ อยากส่งอาหารที่เหลือในจาน... ไปเอเซียใต้ อะไรที่มันเหลือก็ใส่ถุงไว้ละกัน Dirty Dancing (1987)
What do you have to wrap up?แกจะต้องมาทำใจเรื่องอะไร Spygirl (2004)
We'll wrap up the Korean stage and head for England.เราจะกวาดรางวัลในเกาหลี แล้วมุ่งสู่อังกฤษ Innocent Steps (2005)
Can you wrap up some yakitorI?ช่วยห่อยากิโตริให้หน่อยสิครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
There's some-- some things I need to wrap up before I leave.เออ.. ผม... . Pilot (2006)
Are we gonna wrap up today?วันนี้เราจะรวบรัดให้มันจบเร็วขึ้นใช่ไหม? Almost Love (2006)
I know how to make sure you two don't have this case wrap up by now.ใครรู้วิธีที่จะทำให้สองคนนี้ ไม่รีบปิดคดีใส่ถุงกลับบ้าน War (2007)
Why don't I wrap up a piece of this pound cake for you to enjoy later?เดี๋ยวฉันไปห่อเค้กนุ่มๆ นี่ ให้คุณกลับไปกินละกัน No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
So before we wrap up here,ดังนั้น ก่อนเราจะสรุปเรื่องนี้ What More Do I Need? (2008)
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
I'm worried about you, bro. It should not take that long to wrap up a divorce settlement.ฉันคิดว่าต้องจัดการกับบางอย่างก่อน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Uh, Bruce, why don't I wrap up a piece of that tart to go?อ่า บรูซ ทำไมฉันไม่ห่อทาร์ทกลับไปบ้านคุณสักชิ้นล่ะ? Crime Doesn't Pay (2009)
So let's see if you can't wrap up this little lecture, Slap me on the wrist, and let me get back To whipping my squad of champions into shape.เพื่อให้เรื่องจบ ฉันจะให้คุณตีข้อมือ แล้วฉันจะได้ กลับไปซ้อมทีมเชียร์ต่อ Sectionals (2009)
- Before we wrap up, i would like to thank you guys For filling out these anonymous evaluation cards. I found your feedbackก่อนจะจบคลาสวันนี้ ผมอยากจะขอบคุณพวกคุณ สำหรับการกรอกบัตรประเมินนิรนามเหล่านี้ ผมพบว่าผลตอบรับจากพวกคุณ Social Psychology (2009)
I'm just going to wrap up this Heisenberg thing first.ผมแค่ต้องการสรุปรายงาน คดีไฮเซนเบิร์กให้เสร็จก่อน Green Light (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper

Japanese-English: EDICT Dictionary
包み込む[つつみこむ, tsutsumikomu] (v5m,vt) to wrap up [Add to Longdo]
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包扎[bāo zā, ㄅㄠ ㄗㄚ, ] wrap up; bind up; pack [Add to Longdo]
包裹[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, ] wrap up; bind up; bundle; package [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrap up
   v 1: arrange or fold as a cover or protection; "wrap the baby
      before taking her out"; "Wrap the present" [syn: {wrap},
      {wrap up}] [ant: {undo}, {unwrap}]
   2: finish a task completely; "I finally got through this
     homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up}, {finish
     off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish up}]
   3: form a cylinder by rolling; "roll up a banner" [syn: {roll
     up}, {wrap up}] [ant: {unfurl}, {unroll}]
   4: clothe, as if for protection from the elements; "cover your
     head!" [syn: {cover}, {wrap up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top